SP vraagt nieuw besluit inzake planschade

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP vraagt nieuw besluit inzake planschade

Hendriks krijgt gelijk van de Hoge Raad na 25 jaar procederenAan het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Valkenburg a/d GeulPer fax 0436016825 Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 15 januari 2009
Geacht college,
Gezien de uitspraak in hoger beroep inzake ‘planschade Hendriks’ het volgende. Deze langdurige kwestie speelt al sinds februari 1992 . Een chronologisch overzicht van de gang van zaken en het voorstel om wederom afwijzend te besluiten op het verzoek van Dhr Hendriks om vergoeding van planschade werd de raad voorgelegd in februari 2007.Deze zaak werd behandeld in de commissievergadering SOB waar de SP zeer uitgebreid is ingegaan op deze langslepende zaak.Met stijgende verbazing en ongenoegen hadden wij immers moeten constateren dat de gemeente hier in het verleden wel heel onzorgvuldig mee was omgegaan. Bovendien bleek dat het raadsvoorstel louter gebaseerd was op veronderstellingen omdat het dossier niet compleet was.
Onze fractie was na bestudering van de geschiedenis tot de slotsom gekomen dat hier wel degelijk sprake was van planschade, en vond het raadsvoorstel niet getuigen van goed fatsoen naar de burger toe. Onze fractie heeft in een lang betoog, waarin wij zaken zorgvuldig op een rij hadden gezet om ze inzichtelijk te maken, geprobeerd de leden van de commissie er van te overtuigen dat er sprake was van planschade in deze kwestie. Helaas werden wij weliswaar aangehoord maar konden wij hen niet overtuigen, waarschijnlijk omdat zij zich, naar het zich liet aanzien, niet voldoende in de materie hadden verdiept.
Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2007 het verzoek om vergoeding van planschade wederom ongegrond verklaart.Tijdens deze raadsvergadering heeft onze fractie aangegeven dat zij niet in herhaling zou vallen. Ons standpunt en de argumenten die hier aan ten grondslag lagen hadden wij tijdens de commissievergadering uitvoerig toegelicht en onze conclusie was duidelijk. Wel hebben wij kort aangegeven dat ’tegen het besluit bezwaar aangetekend kon worden met weer de weg naar de rechter tot aan de Hoge Raad toe dus weer een lange, kostbare weg, en dit, terwijl er op dat moment al 15 jaar geprocedeerd was in deze kwestie.
Je moet als burger stevig in je financiële schoenen staan om je recht te krijgen. De gemeente kan zich een lange adem veroorloven, maar wij moeten niet uit het oog verliezen dat het hier gemeenschapsgelden betreft, waar zuinig mee moet worden omgegaan.’De SP fractie heeft als enige tegen het voorstel gestemd. Wij hebben destijds aangegeven dat, gezien de slechte onderbouwing van het voorstel, er geen verdere kosten meer moesten worden gemaakt door de gemeente, maar vooral ook niet door Dhr. Hendriks.
De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt onze stelling. Gedane zaken nemen jammer genoeg geen keer. Het verleden moeten we laten rusten maar, onze fractie wil zich verzekerd weten dat in de toekomst niet meer op dergelijke wijze met burgers wordt omgegaan en dat, indien besluiten van de gemeente leiden tot planologisch nadeel voor burgers er niet, zoals in het verleden gezocht wordt naar manieren om het ‘op de lange baan’ te kunnen schuiven middels ellenlange procedures, in de hoop dat de mensen afhaken en dat het probleem van zelf over gaat, maar dat planschade, indien aangetoond, netjes wordt toegekend. Onze burgers hebben hier recht op.
Naar aanleiding van de uitspraak, waarin de rechter het besluit van de raad heeft vernietigd en de raad opdraagt een nieuw besluit op het bezwaar te nemen met in achtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen onze vraag;Is het college bereid zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad voor te leggen zodat zij een nieuw besluit kan nemen? Dit om te voorkomen dat dit op de lange termijn wordt geschoven. Er dient na al die jaren met, naar alle waarschijnlijkheid, veel stress en onrust eindelijk rust en duidelijkheid te komen voor Dhr. Hendriks. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Namens de SP fractie,
met vriendelijke groet, Corry Fulmer-Bouwens

← Vorig bericht

Oud papier ophalen in Sibbe

Toerversie Amstel Gold Race in recordtijd volgeboekt

Volgend bericht →