Spreektijd voor Mooi Geulzicht in commissie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Spreektijd voor Mooi Geulzicht in commissie

Voorzitter Jo KLeijnen sprak zijn ongerustheid uit over de rol van 3W bij de totstandkoming van de Brede SchoolGeachte voorzitter, dames en heren vd cie, aanwezigen.
Mijn naam is Jo Kleijnen en als voorzitter van de Belangenvereniging Mooi Geulzicht wil ik u informeren wat wij gedaan hebben om inspraak in het Project Brede School mogelijk te maken, het teleurstellend verloop, wat onze zorgen zijn met de Project-organisatie en u vragen uw invloed aan te wenden bij de keuze van de gemeenteraad “hoe verder”.
Mag ik u verzoeken uw opmerkingen of vragen aan het einde van de presentatie te stellen?
1. Belangenvereniging MG:
1. Het doel van MG is om de woonkwaliteit en leefomgeving in het Polfermolengebied te verbeteren, maar op zijn minst te handhaven. Wij zijn formeel opgericht en hebben statuten en een gekozen bestuur.
2. Het Polfermolengebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan voorzieningen en nog toenemende activiteiten, die reeds een forse belasting zijn voor de omwonenden. In dit gebied wordt een Campus Brede School toegevoegd met 500 leerlingen, bibliotheek en muziekschool.
3. Wij hebben in onze vereniging uitgebreid gesproken over de gevolgen van de Raadsmotie van 20 febr 2006. Meerdere leden waren tegen een brede school. Wij waren en zijn voorstanders van een passende bebouwing in het gebied. Passend op basis van vigerende voorschriften en afspraken van en door de gemeente.
Maar welke keuze hadden wij?
Er is eerst overleg geweest met directeur Kikken van Stella Maris. Hij heeft een presentatie gegeven in een ledenvergadering.
Vervolgens is uitgebreid gesproken over de voordelen en nadelen van een brede school, ons ook realiserend de eventuele voordelen voor groot Valkenburg.
Er was vertrouwen van onze leden in de aanpak van hun bestuur en zij hebben het voorgestelde beleid, de uitgangspunten en de visie unaniem goedgekeurd. Dit is in een z.g. matrix vastgelegd. U heeft een kopie gekregen.
Deze matrix is in aug 2006 besproken met het College, dat toen aangaf positief verrast te zijn en toezegde om MG vanaf het begin in het project te zullen betrekken.
4. Bijna alle omwonenden, ook niet-leden, hebben getekend het met de matrix eens te zijn en vervolgens het bestuur MG gemandateerd om binnen de Uitgangspunten en Visie te proberen ons doel te bereiken.
5. Er is vooroverleg geweest met dir Kikken van Stella Maris, hr Philips van de Bibliotheek en meerdere malen met het College van B&W.
Nadat de raad het principebesluit voor een brede school heeft genomen op 7 november 2006 hebben wij onze standpunten en verzoek nog eens schriftelijk verwoord aan het College.
MG had hoge verwachtingen na de discussies in Cie en Raad van 301006 en 071106.
II Mandaat in Uitgangspunten en Visie vastgelegd:
Het mandaat dat wij hebben is duidelijk, maar met beperkingen. Ofschoon onze sterke voorkeur bleef uitgaan naar een passende bebouwing met woningen, hebben wij aangegeven op een positieve en constructieve manier te willen meewerken aan de realisatie van de Campus, mits……………..
1. Realisatie van de Campus moet gebeuren op basis van de vigerende voorschriften zoals het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en Masterplan (maar nu wel met een brede schoolgebouw) èn het Rapport van Kats en Waalwijk, waarin de contouren van het gebouw en de woningen, incl aantallen, duidelijk zijn aangegeven. De argumenten voor acceptatie van het Plan K&W zijn duidelijk verwoord in onze matrix.
2. Wij zouden vooraf mogen meedenken en tijdig bij de besluitvorming betrokken moeten worden, bij voor ons relevante onderwerpen, zoals
• 1 terrein-indeling, groenvoorzieningen, parkeren en verkeer
• 2 bouwkundige en architectonische invulling. Tenminste voor zover dit afwijkt van de uitgangspunten en voorschriften en voor ons van belang kan zijn.
• 3 maatregelen en voorzieningen voor beperking van de overlast en onveiligheid
Wij willen absoluut geen bemoeienis met bv onderwijszaken, bibliotheek-aangelegenheden en al helemaal niet op de stoel van de Bestuurders gaan zitten.
23 december zijn wij bij de burgemeester geweest. Samen met Stchting Platform Broekhem. Hebben alles nog eens doorgesproken.
In dit gesprek heeft de Stichting duidelijk aangegeven niet te willen participeren in de Campus Polfermolen, maar wel inbreng te willen hebben in het terrein van Stella Maris in Broekhem.
Wij zouden begin januari worden geïnformeerd.
III Mooi Geulzicht Teleurgesteld:
Het bleef voor ons stil in januari, totdat…
1. Tv Valkenburg midden januari meldde: Project-organisatie bestaat uit Stuurgroep + 4 wekgroepen
2. Wij van schoolzijde hoorden dat gesprekken gaande waren.
Op onze vraag op het gemeentehuis kregen wij van officiële zijde de verzekering dat het slechts om klas-indeling en aantal m2 zou gaan.
3. Eind januari kregen wij informele informatie dat er afspraken gemaakt waren met 3W, die een Programma van Eisen zou opstellen en zelfs dat 3W, met hulp van een door 3W betaalde architect, een Turnkey offerte zou gaan indienen voor de brede school.
Ook was afgesproken dat de omwonenden, op hoofdlijnen, door de burgemeester geïnformeerd zouden worden. Niets was afgesproken over inspraak van MG!
4. Tijdens het vervolg gesprek van MG en Stichting Broekhem met de Burgemeester op 090207 werden wij zeer algemeen geïnformeerd over de organisatie-vorm en over een offerte van 3W als terreineigenaar voor de verkoop van het terrein, op basis van het Kats en Waalwijkrapport, en tevens voor de compensaties waar 3W nog dacht recht op te hebben.
Op onze vraag naar de offerte van 3W voor de brede school weigerde burgemeester N in te gaan. Hier wilde hij niets over zeggen.
Ook de tekeningen van de architect waren en bleven voor ons geheim!
Mevr Strik lichtte toe dat de gesprekken van de Programma van Eisen groep alleen over klas-indeling en m2 ging en dus niet van belang was voor MG.
Burg N gaf vervolgens aan dat onze inspraak, samen met Stichting Broekhem, zich zou gaan afsprelen in de werkgroep Communicatie. Van hieruit zou ook de media ingelicht worden.
MG heeft vervolgens aangegeven zeer teleurgesteld te zijn.
5. Na dit gesprek hebben wij geprobeerd invloed uit te oefenen via de wethouders. Een week later kregen wij van weth Dauven een e-mailtje dat de organisatie was uitgebreid met de groep Coördinatie en dat wij hiermee voldoende mogelijkheden voor inspraak kregen.
Hij stuurde ons ook een copy van het Info bulletin voor de Raad.
Hierin lazen wij dat “omwonenden” voorzitter zouden zijn van de groep Communicatie en via de groep Coördinatie zouden kunnen inspreken.
Wij hebben geen rechtstreekse informatie, noch enige vraag/ info over de organisatie gekregen van Burgemeester of Projectleider.
IV Bezorgdheid over Organisatie vanuit belang MG
Na het bestuderen van de weinige informatie die er is, zijn wij van mening dat het een gekunstelde project organisatie is.
Wij hebben onze zorgen hierover, een dag of 10 geleden, ook schriftelijk, als antwoord op zijn e-mail informatie, aan wethouder Dauven kenbaar gemaakt.
Het lijkt erg op een “verdeel en heers”constructie.
1. Er zijn 5 werkgroepen, met veelal dezelfde mensen (behoudens MG), die telkens een andere pet opzetten om te weten waarover die dag (uitsluitend) gepraat gaat worden. Is dit een besluitvaardige organisatie?
2. Er is een “zogenaamde inspraak” gecrëerd.
Voordat de groep Communicatie via de groep Coördinatie heeft kunnen spreken zijn besluiten genomen en anders roept dit voortdurend vertraging en ergernis op. Ideeën of wensen van MG komen altijd achteraf, roepen dus weerstand op bij 3W/ architect en Stuurgroep. Het zullen dan immers altijd wijzigingen zijn, die vertraging oproepen en extra geld kosten.
3. Wat zeer slecht is voor een succesvolle projectuitvoering, is de onduidelijkheid aan het begin van het project.
Er zijn geen doelen, uitgangspunten of prioriteiten geformuleerd. Er is geen risico-management.
Een Plan van Aanpak, met strategie en mogelijke alternatieven, is niet gemaakt.
Vanaf het prille begin heeft 3W de regie. Na de Turnkey offerte is er weinig of slechts zeer moeizaam iets in te brengen.
De taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste participanten zijn niet vastgelegd. Wie doet wat en wie rapporteert wat?
4. Een hele vreemde actie is het om 3W alles te laten regelen, het Programma van Eisen opstellen, de architect betalen en aansturen en op basis hiervan een Turnkey offerte maken.
Hoe is gewaarborgd dat er geen eisen van 3W komen na niet geslaagde onderhandelingen?
Kan men op een redelijke (financiële) manier straks nog buiten 3W en de architect om? Wie is eigenaar van de gemaakte documenten en tekeningen?
Welke overeenkomst is er gemaakt met 3W of is het een kwestie van vertrouwen?
Er is nu al een veel te grote afhankelijkheid van 3W!
Hoe zit het trouwens met concurrentie? Het gaat toch over erg veel geld.
Is dit conform de afspraken met de Raad? Waarom moet alles in vertrouweljkheid?
5. Eveneens belangrijk is het in projecten om sleutelfuncties niet te vervangen. Dodelijk voor een project is het om degene die alle afspraken gemaakt heeft te vervangen nog voordat met de uitvoering is begonnen.
6. Hoe kan het zijn dat de groep Ruimtelijke Ordening pas begint met vergaderen en afspraken maken nadat de Turnkey offerte is ingediend; dus ook nadat de tekeningen met reeds aangegeven een dubbel aantal woningen, met bovendien opgegeven dubbel dan afgesproken aantal verdiepingen, zijn goedgekeurd of zelfs als basis hebben gediend van de Overeenkomst met 3W
U mag vinden dat wij ons op glad ijs begeven. Dat dit alles niet tot onze zaken behoort. Maar wij vinden ook dat de realisatie van de Campus voor alle betrokkenen voor vele jaren van veel belang is en dus ook op een goede manier gerealiseerd moet worden.
Wij zijn ernstig ongerust!
V Mooi Geulzicht: Opties voor vervolg?
Het is u duidelijk dat MG niet tevreden is met de gekozen organisatie en niet kan meewerken met dit soort gecrëerde zogenaamde inspraak.
Wij wensen geen herhaling van het inspraakproces met de Klankbordgroep bij de Hoogbouwplannen.
Ik hoop echter ook dat u vragen zult stellen aan de Burgemeester over de zorgen die wij ge-uit hebben.
Het bestuur van MG moet terug naar de leden. Tijdens eerdere vergaderingen waren meerdere mensen tegen de brede school. Slechts door onze uitgangspunten en visie goed vast te leggen en afspraken te maken over toekomstige woon- en leefkwalitet gingen zij accoord.
Wij zullen nu als bestuur moeten rapporteren dat wij op het verkeerde been zijn gezet, dat beloftes niet zijn nagekomen en dat wij een nieuwe strategie moeten bedenken, waar onze belangen wèl tot hun recht komen.
Opties:
1. Inspraak conform toezeggingen en mandaat van bestuur MG:
1. Tijdig en open, volgens Uitgangspunten en Visie
2. Niet op stoel Bestuurder
2. Nieuw mandaat bestuur vragen:
1. De wettelijke inspraak- en bezwaarmogelijkheden volgen?
2. Uitgangspunten en Visie opnieuw formuleren?
Essentieel is het dat de omwonenden, goeddeels vertegenwoordigd door MG, over de onderwerpen waarvoor zij belanghebbend zijn, vanaf het begin worden geïnformeerd en tot het uitoefenen van inspraak in de gelegenheid worden gesteld.
Informatie op een ogenblik dat de plannen al zijn gesmeed en de kosten zijn gemaakt, zodat noch gemeente, noch 3W meer lust hebben opnieuw tijd en geld aan wijzigingen te betalen, is een zinloos doekje voor het bloeden.
Mochten de omwonenden in dit opzicht opnieuw achteraan in de rij gezet blijven, dan zal MG opnieuw de methode van juridische weg moeten gaan volgen.
Ik moge er tot slot aan herinneren, dat de burgemeester op 301006 zei:”Het College heeft iets goed te maken met MG. De waarde van het overleg met MG en Stella Maris is er. Het is ook van belang dat er afspraken zijn tussen Stella Maris en MG; dat afspraken nagekomen worden”.
Na deze blijkbaar voor de bühne gemaakte uitlating is het doek voor MG weer gevallen!
Ik dank u voor uw aandacht en wil graag eventuele vragen beantwoorden.
Dank u wel.
Jo Kleijnen
voorzitter Mooi Geulzicht

← Vorig bericht

Presentatie reconstructie N590

NK Wielrennen in Maastricht en Margraten

Volgend bericht →