Start werk aan riool in Jan Deckerstraat.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Start werk aan riool in Jan Deckerstraat.

Afspraken inzake werk aan riool tot start Kerstmarkt.Aannemer Arcadis start deze week met de werkzaamheden in de Jan Deckerstraat. Op de kruising met de Wilhelminalaan wordt een aansluiting gemaakt op een bestaande put. Daartoe zal ter hoogte van de kruising één rijbaan van de Wilhelminalaan afgezet worden voor verkeer.

Een verkeersregelaar wordt ingezet om het verkeer in goede banen te leiden en de veiligheid voor verkeersdeelnemers en medewerkers van Arcadis te bevorderen. Na aansluiting op de put starten de werkzaamheden aan het riooltracé richting Jan Deckerstraat. Deze duren tot medio november a.s.

Foto’s Jos Bauer © 2012

Bekendmaking van projectleiding:

Toelichting werkzaamheden Jan Deckerstraat, Lindenlaan-zuid en Passage in relatie tot start Kerstmarkt (16-11)

Ondernemers vrezen omzetverlies als tijdens de Kerstmarktperiode rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ondernemers, gemeente en Arcadis hebben op constructieve wijze de zorg van ondernemers besproken. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt om de ondernemers tegemoet te komen en zorgen weg te nemen. Het is de bedoeling het volledige riooltracé aan te leggen en klaar te hebben vóór 16 november (start Kerstmarkt). Alle bouwhekken zullen dan weg zijn en het gebied zal begaanbaar zijn voor voetgangers, met dien verstande dat er nog geen bestrating zal zijn, maar wel een goed begaanbaar traject. Concreet houdt dat in dat gelopen kan worden over afgetrild funderingsmateriaal, al dan niet voorzien van loopplanken of rubberen transportbanden.
Gedurende de kerstmarktperiode zal er uitsluitend nog gewerkt worden aan het straatwerk, waardoor het gebied steeds beter begaanbaar wordt en een betere uitstraling krijgt. Reguliere (kerst)verlichting e.d. kan in overleg met gemeente en aannemer normaal boven de straat aangebracht worden.
Gedurende de uitvoering zal bekeken worden of het riooltracé in het plangebied (Jan Deckerstraat, Lindenlaan-zuid en Passage) vóór de Kersmarkt 2012 geheel gereed kan zijn. Mocht dit niet lukken dan zullen aannemer en gemeente in overleg treden met de ondernemersvertegenwoordiging om de situatie te bespreken. Dan zal beslist worden of al dan niet wordt doorgewerkt aan het riool in de
Kerstmarktperiode. Als de uitkomst van die bespreking is dat niet doorgewerkt kan worden aan het riool, dan zal dat financiële gevolgen hebben voor de gemeente. B&W heeft besloten dit krediet te vragen aan de Gemeenteraad (behandeling raadsvergadering 5-11). B&W adviseert de raad om in te stemmen met die financiële consequenties als niet doorgewerkt kan worden aan het riool.

Mocht het rioolwerk tijdelijk stopgezet worden tijdens de Kerstmarktperiode, dan zal wel doorgewerkt worden aan de bestrating op die delen waar het riool dan al gereed is. Dit betreft vooral handmatig werk. De straten zijn dan goed bereikbaar en beloopbaar. Grote bouwhekken zijn dan niet meer nodig.

Gedurende de bouwfase zal er een vertegenwoordiger van de VOC en een tweetal
vertegenwoordigers namens de ondernemers, elke vrijdag, samen met de aannemer en gemeente het traject bekijken teneinde de overlast tot een minimum te beperken. Er wordt wel als voorwaarde gesteld dat de aannemer van de ondernemers de kans krijgt om de werkzaamheden inderdaad ook zo voortvarend als mogelijk op te pakken.

Teneinde de vrijblijvendheid van deze afspraken over en weer weg te halen, zullen bovenvermelde afspraken in een convenant vastgelegd worden.

Einde bekendmaking projectleiding.

← Vorig bericht

Oorlogsmonument Berg krijgt nieuwe verlichting.

Tweede team H.V. Vilt/Bequick fors onderuit.

Volgend bericht →