Toch weer een brug te ver over de Geul ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Toch weer een brug te ver over de Geul ?

Bij de GronselerputRaadsfractie van de SP
Vroenhof 88B
6301 KH Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436041523
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Per fax 0436016825
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Geacht college,
Onlangs kreeg onze fractie signalen uit Gulpen dat wethouder Bormans van deze gemeente een Geulbrugje wil plaatsen ter hoogte van een zeer kwetsbaar natuurgebied tussen Engwegen en Stokhem.
Onze fractie is van mening dat dit brugje hier NIET moet komen. Eerder is deze procedure ook al gevoerd en het college heeft terecht dit brugje niet toegestaan en wel vanwege de volgende redenen.
– Een brugje bevordert een toeloop van ongewenste vormen van toerisme in een zeer kwetsbaar natuurgebied.
– Zeldzame flora en fauna, die op de rode lijst staat en een zeer hoge mate van bescherming geniet, leeft in dit gebied en wordt hierdoor bedreigd.
– Direct in de omgeving waar het brugje gepland is bevindt zich een vleermuizengrot met zeldzame soorten vleermuizen.
– Het cultuurhistorisch bronnetje ‘Gronseleput’ is nu al beschadigd en dreigt dan verder te verloederen.
Het hellingbos dat toegankelijk wordt is ‘natura 2000’gebied, hoogste graad van bescherming, en dient ‘luw’ beheert te worden. Geadviseerd wordt zelfs om 500 meter rondom Natura 2000 gebieden te ontzien.
– De nachtelijke rust dreigt dan in dit natuurreservaat verstoord te worden, vooral in de zomer vanwege een zeer drukke camping aan de andere kant van de Geul. Hinder wordt nu al regelmatig langs de Geul gesignaleerd.
– Als de campingdisco sluit verplaatst het nachtleven zich dan richting brug waardoor verschillende zaken worden verstoord.
– De fauna, waaronder nachtelijk dierleven zoals dassen, uilen, enz…
– Flora van een bijzondere kwaliteit in de hellingbossen.
– Natuurcampings met rustzoekende recreanten vrijwel naast dit bruggetje. Dit veroorzaakt niet alleen hinder maar de campings zullen klanten verliezen omdat zij juist gasten krijgen die een natuurgerichte vakantie willen vieren.
– Mogelijk ontstaat er ook overlast in verder gelegen gebieden zoals Engwegen, Keutenberg, Stokhem en zelfs Etenaken vanwege rondtrekkende bewegingen. Bewoners hebben ons aangegeven om die redenen actie te voeren richting Gulpen. Een paar jaren geleden ontving u vele handtekeningen van omwonenden tegen deze Geulbrug.
– Eigenlijk is het bekend, maar kan niet bewezen worden, dat er georganiseerde en ongeorganiseerde nachtelijke oriëntatietochten komen in dit zeer kwetsbaar natuurgebied.
– Problemen met zwerfafval.
Samengevat: De SP fractie is vóór de toegankelijkheid van dit natuurgebied, maar toename van recreatie anders dan dagwandelingen is in dit gebied uiterst ongewenst en er dient een terughoudend beleid gevoerd te worden.
Vandaar dat de SP fractie u de volgende vragen wil voorleggen:
1. Bent u het met de SP fractie eens dat in dit uniek natuurgebied om voornoemde redenen het aanleggen van een Geulbrug, zoals door B&W van Gulpen onderzocht wordt, onwenselijk is?
2. Bent u bereid, op grond van uw eerdere argumenten, medewerking te onthouden voor het aanleggen van deze Geulbrug in dit kwetsbaar gebied?
3. Bent u tevens bereid om nu al de gemeente Gulpen-Wittem kenbaar te maken, gezien ook uw standpunt in het verleden en de vele bezwaren van omwonenden op gemeentegrond van Valkenburg en Gulpen-Wittem, deze Geulbrug tussen Engwegen en Stokhem onverstandig te vinden?
Met groet,
Corry Fulmer,
SP fractie.

← Vorig bericht

Rondgang wethouder Kleijnen door Broekhem

Bouw start over één maand

Volgend bericht →