Onderzoek naar kosten en baten toerisme Valkenburg aan de Geul

|
, ,

De fractie Algemeen Belang wil graag becijferd zien wat het toerisme in de gemeente oplevert. Niels Dauven stelde tijdens de begrotingsbehandeling dit punt aan de orde. Nog nooit is een berekening gemaakt over de verhouding tussen gemaakte kosten en becijferde opbrengsten. “Een exacte becijfering is niet voorhanden. Maar een ruwe rekensom zou wel eens een ontnuchterend beeld op kunnen leveren,” aldus Dauven. “Eigenlijk zouden we de rekenkamer eens moeten vragen een kosten- en batenanalyse van het toerisme te maken,” vindt Dauven.

Geen kerststad, maar wel kosten
Het wordt een belangrijk punt van discussie nu dit jaar vanwege de coronapandemie Kerststad Valkenburg geen doorgang vindt. Een aderlating voor de gehele gemeente. “Alleen al het onderdeel ‘verkeers- en veiligheidsmaatregelen Kerststad’ kost de gemeenschap jaarlijks € 206.000,-. Dan hebben we het nog niet over extra personeelskosten voor politie, handhaving, ambulance en brandweer in drukke periodes,” betoogde Dauven. Maar ook de verkoop van panden om deze om te bouwen tot Bed & Breakfast (B&B, red.), vooral in de kernen, baart Algemeen Belang zorgen. Hij wil van de overige fracties in de raad weten hoe men over zo’n onderzoek denkt.

Reacties overige fracties
CDA: wil nader overleg over de vraagstelling richting Rekenkamer.
VSP: meerdere malen ongenoegen over de gang van zaken rond het wel of niet organiseren van Kerststad Valkenburg uitgesproken. Ook over de gemaakte kosten is er geen duidelijkheid. Het VSP-idee om iets te organiseren in het centrum, is door CDA-wethouder Bisschops nooit beantwoord. Kleijnen vindt dat de wethouder de VSP links laat liggen.
PGP: steunt het voorstel en wil een duurzaam toerisme ontwikkelen.
VVD: heeft een motie in voorbereiding omtrent ontwikkelingen rond B&B’s in de gemeente. Ze staan open voor het voorstel van Algemeen Belang.

Reactie college van B&W
Wethouder Claudia Bisschops reageerde op het verzoek van Algemeen Belang dat de gemeenteraad dit instrument mag gebruiken om de Rekenkamer in te zetten. Het voorstel van AB wordt binnenkort in het presidium besproken om een duidelijke vraagstelling te formuleren. In het presidium hebben buiten de burgemeester die voorzitter is van de gemeenteraad, ook alle fractievoorzitters van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad zitting. Vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Wat is en doet de rekenkamer?
Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Een gemeentelijke rekenkamer kan bestaan uit enkele raadsleden, externe leden of een combinatie van beide, die benoemd worden door de gemeenteraad. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten: Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Beekdaelen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Voetpad in Broekhem wordt gesloten

Niet in alle kernen zoutkisten om gladheid te bestrijden

Volgend bericht →