Transperant buigt zich ook over de geluidsproblematiek van de A79

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Transperant buigt zich ook over de geluidsproblematiek van de A79

En stelt hierover vragen aan het CollegeIn de besluitenlijst van het college van B&W van Valkenburg a/d Geul d.d. 16 januari 2007 lazen wij dat het college besloten had om geen geld vrij te maken voor een onderzoek inzake de problematiek rondom de A79.
De fractie TRANSPeRANT was verbaasd over dit collegebesluit. Zoals u weet was TRANSPeRANT een van de partijen die in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk het oplossen van de problematiek rondom de A79 te Houthem-Sint Gerlach heeft opgenomen en daar ook voor wil staan.
Aangezien gelukkig ook andere coalitiepartijen dit in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen en de noodzaak hiervan inzagen, is de problematiek rondom de A79 ook nadrukkelijk in het coalitieakkoord opgenomen.
Des te groter was onze verbazing, dat er voor een blijkbaar noodzakelijk vooronderzoek, om een zinnige afweging inzake de oplossingsrichtingen ten aanzien van de A79-problematiek te kunnen maken, nu geen geld wordt vrijgemaakt ?! Het ongenoegen van inwoners, dorpsraad en de daaruit voortkomende werkgroep A79 hebben wij via persoonlijke
e-mail, TVValkenburg en in Dagblad De Limburger/LD kunnen vernemen.
Dat college en raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul inzake de A79 niet het besluitvormende orgaan zijn, is ons bekend. Dat de gemeente derhalve ook niet de problemen van het Rijk kan oplossen is ons ook bekend. Echter in onze optiek moet er van gemeentezijde wel alles aan gedaan worden om, wat we WEL kunnen doen, ook te doen.
Daarbij hoort naar onze mening dus ook het uitvoeren van een deugdelijk vooronderzoek naar de oplossingsmogelijkheden. Verder dient de druk op Rijkswaterstaat zeer hoog te worden ingezet. Wat ons betreft kan hiervoor de hulp van provincie en desnoods 2e kamerleden worden ingeroepen.
Goed, als we de pers mogen geloven, dan stelt het college alsnog voor om een vooronderzoek naar de oplossingsrichtingen inzake de A79 te doen plaatsvinden ?! In het coalitieakkoord staat de volgende tekst over de aanpak van de geluidsoverlast A-79 Houthem-Sint Gerlach opgenomen: “Er is al jarenlang sprake van vooral geluidsoverlast van deze weg. Deze problematiek zal moeten worden opgepakt in samenspraak met Rijkswaterstaat.”
TRANSPeRANT weet dat er niet sprake kan zijn van een “garantie”, maar wil dit nadrukkelijk toch als een “inspanningsverplichting” zien. Meer kan dit (helaas) ook niet zijn, omdat het Rijk inzake de A79 het bevoegd orgaan is.

  1. 1. Is het waar dat het college, in afwijking van het collegebesluit d.d. 16 januari 2007, alsnog middelen vrijmaakt voor het doen van een vooronderzoek inzake mogelijke oplossingsrichtingen inzake de A79 problematiek, zoals gevraagd door dorpsraad / werkgroep A79 ?
  2. 2. Heeft het college aangegeven waar de grens voor haar ligt, m.b.t. het vinden van oplossingen inzake de A79 problematiek ?! M.a.w. kwam de besluitvorming van het college inzake het vooronderzoek voor de werkgroep A79 als een “donderslag bij heldere hemel”?!
  3. 3. Is het college bereid om in verdere samenspraak met inwoners, dorpsraad, werkgroep A79 en eventueel ook Rijkswaterstaat, mogelijke en concrete oplossingen voor deze problematiek aan te dragen en hiervoor het nog uit te voeren vooronderzoek als uitgangspunt te nemen ?!
  4. 4. Is het college bereid om na bepaling van de gezamenlijke strategie en vaststelling van de haalbare doelen, een zwaar lobbytraject in te zetten richting Rijkswaterstaat en desnoods daarvoor de ondersteuning van Provincie en Kamerleden in te roepen ?!
  5. 5. Is het college bereid te inventariseren wat wij als gemeente, dus los van Rijkswaterstaat, WEL reeds kunnen doen voor onze inwoners inzake de problematiek A79 en ook de kosten daarvan voor de raad in beeld brengen ?!

  1. 6. Vooruitlopend op het onderzoek en in het kader van concrete oplossingen, heeft TRANSPeRANT zelf informatie bij enkele deskundigen ingewonnen. De ervaring leert dat het terugbrengen van de maximum snelheid van 120 km/h naar 100 km/h slechts een geluidsreductie van 1 db (A) oplevert. Ook het aanbrengen van ZOAB, zoals door Rijkswaterstaat voor 2012 gepland zal slechts een geringe vermindering van de overlast met zich meebrengen. De geluidsreductie die ZOAB met zich meebrengt, 2 dB(A), zal, na het vervangen van de huidige asfaltlaag, een lichte verbetering geven en daardoor komt het geluidsniveau onder de waarde om subsidie te kunnen aanvragen. Deze verbetering zal slechts tijdelijk zijn omdat slijtage ervoor zorgt dat het behaalde voordeel steeds minder wordt en we weer terugkomen op de huidige situatie.

Echter de aanleg van een aarden wal laat in de praktijk wel een sterke verbetering van de geluidsoverlast langs autosnelwegen zien. Vraag: Is het college bereid om de raad te informeren in de commissie SOB over de (on)mogelijkheden van de aanleg van een aarden geluidswal op gemeentelijke gronden ?! In dat kader wil de fractie TRANSPeRANT u een eventuele mogelijkheid tot “gratis/kostprijs gereduceerde” aanleg van een aarden wal meegeven (zie bijlage 1.) en u op de eventuele mogelijkheden rondom het afvoeren van grond m.b.t. het aanstaande A2-traject wijzen ?!
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Dhr. M. Habets
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Aankondiging van de Centrumplannen

Antwoord College van B&W over afsluiting Klein Heideweg

Volgend bericht →