Transperant is tegen nieuwbouw in centrum

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Transperant is tegen nieuwbouw in centrum

In Grotestraat-centrum, Gosewijnstraat en Dr.ErensstraatSchin op Geul, 23 juli 2008
Betreft: Zienswijze TRANSPeRANT m.b.t. verkoop gronden centrum Valkenburg
Geacht College,
Zoals in de raadsvergadering van 30 juni 2008 aangekondigd hebben wij u reeds op 3 juli 2008 onze zienswijzen doen toekomen. Dit was echter wellicht wat aan de vroege kant getuige het schrijven dat volgde. Derhalve doen wij u hierbij nogmaals de zienswijze van de fractie TRANSPeRANT toekomen, inzake de verkoop van gronden in het centrum van Valkenburg, specifiek het onbebouwde plein Gozewijnstraat/Th. Dorrenplein, de ruimte rondom de Nicolaas en Barbarakerk en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente Valkenburg a/d Geul. Op 17 maart 2008 heeft onze fractie de nodige mitsen en maren m.b.t. het raadsvoorstel “Hart voor Valkenburg a/d Geul” aangegeven. 1 van die mitsen en maren was de hernieuwde bebouwing van het gebied Theodoor Dorrenplein /Gozewijnstraat/Grote Straat.
Iets waar onze fractie vanuit het oogpunt tijdsbeeld en “behoud zichtlijnen” grote moeite mee had en heeft. Op 30 juni 2008 hebben we onze bezwaren nogmaals ter vergadering toegelicht, maar werd ons pijnlijk duidelijk, dat feitelijk reeds op 17 maart het besluit gevallen is tot bebouwing en dat de meerderheid van de raad niet op dit besluit wenst terug te komen, jammer !
Ook wij dienen het genomen raadsbesluit te respecteren, maar we hoeven het er niet mee eens te zijn !
Het ziet er dus naar uit dat bebouwing op korte termijn toch gaat plaatsvinden en dat daartoe gemeentelijke gronden verkocht zullen gaan worden. Het verkopen van gronden is een eigen wettelijke bevoegdheid van het college, u bent dus aan zet. Laat duidelijk zijn, dat wij eraan hechten dat alle inspraak, bezwaar- en beroepsprocedures serieus gevolgd dienen te worden en niet al bij voorbaat vaststaat, dat belanghebbenden aan het kortste eind zullen trekken, omdat er mogelijk al toezeggingen richting investeerders zijn of worden gedaan. Investeren is nu eenmaal risicovol, laat dat risico dus ook bij de investeerder liggen en niet bij de burgers of de gemeente. Als u besluit tot verkoop van genoemde gronden, dan verzoeken wij u nadrukkelijk dat exploitatietechnisch de maximale prijs (incl. onderbouwing) voor de gemeente behaald gaat worden.
Bovendien achten wij een goede en vroege afstemming van de bouwplannen met de belanghebbenden (Gozewijnstraat/Th. Dorrenplein/Grote Straat), vanzelfsprekend en verzoeken u hier vanuit de gemeente Valkenburg a/d Geul ook actief invulling aan te geven. Tot slot geeft u aan dat extra civiele werken t.b.v. de openbare ruimte voor rekening van de initiatiefnemer komen. Dit lijkt ons met het oog op mogelijke risico’s en de te verwachten kosten vanzelfsprekend. Indien uw college dus mocht besluiten tot verkoop van gronden, dan verzoeken wij u de verwachtingen en consequenties tussen partijen, over en weer eenduidig schriftelijk vast te leggen incl. wie financieel verantwoordelijk is, teneinde “vervelende” discussies achteraf te voorkomen.
Voor alle duidelijkheid onze fractie is dus tegen verkoop van de aangegeven gronden en ook tegen de latere bebouwing ervan.
Hoogachtend de fractie TRANSPeRANT,
Marc Habets
Jacques Blom

← Vorig bericht

Reparatie wielermonument van Jan van Hout

Stemmen voor de verkiezingen op ouderwetse methode

Volgend bericht →