Transperant reageert op vragen over het Coalitie-akkoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Transperant reageert op vragen over het Coalitie-akkoord

Ik wil namens de fractie TRANSPeRANT in beginsel kort en in zijn algemeenheid reageren op de aan onze fractie gestelde vragen tijdens de éérste termijn van de raadsvergadering van 31 mei jl.

Door meerdere sprekers zijn opmerkingen geplaatst ten aanzien van het ‘ontbreken’ van een financiële onderbouwing van het voorliggende coalitieakkoord. Alsof óóit eerder coalitiepartijen hun coalitieakkoord hebben voorzien van een uitgewerkte financiële paragraaf. Ons inziens is het coalitieakkoord een richtinggevend document dat speerpunten van de nieuwe coalitiepartners bundelt. Deze speerpunten trachten de coalitiepartners te realiseren in de periode 2006-2010. Hoe wij daar concreet invulling aan zullen geven, zal de tijd u leren. U moet zich enkel nog wat gedulden. U moet zich overigens goed realiseren dat wij nu discussiëren over het coalitieakkoord. Dat is heel wat anders dan het afleggen van verantwoorden aan de oppositiepartijen, dit is immers geen tribunaal waarvoor wij terecht staan. Wij verantwoorden ons alleen aan de burgers. Deze kunnen zich bij de éérstvolgende gemeenteraadsverkiezingen door middel van het uitbrengen van hun stem, uitspreken over onze individuele en gezamenlijke prestaties in de afgelopen periode. Dat hebben de kiezers op 7 maart jl. immers ook gedaan! Een financiële vertaalslag van onze ambities zal het college door laten rekenen en verwerken in de begroting.

Dan voorzitter wil ik kort spreken richting een aantal fracties, te beginnen bij onze ‘vrienden’ van het CDA.

Mijnheer Huntjens vroeg ons of hij het bij de juiste eind had dat wij, van mening zijn dat de gemeenteraad in de toekomst uitvoerig zou moeten worden betrokken bij dossiers op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wij kunnen zijn vraag kort en krachtig beantwoorden. Ja, wij zijn van mening dat, met in het bijzonder maatschappelijk gevoelige thema’s, in principe niet of enkel onder zeer strikte voorwaarden aan het collega gedelegeerd kunnen worden. Er is in onze ogen een uitdrukkelijke regierol weggelegd voor de gemeenteraad. Hierdoor is burger- en anderszins belanghebbende participatie gegarandeerd en verlopen processen met de daaraan verbonden rechten en plichten van deze gemeente, volledig in de openbaarheid.

Voorzitter, wij zien ons genoodzaakt om de CDA fractie, indien ze daar behoefte aan heeft, te trakteren op een masterclass liberalisme. Want véél schijnen ze er niet van te begrijpen. Ze schijnen te denken dat het liberalisme automatisch en bijna expliciet een politieke stroming is voor ondernemers. Dan zullen ze ook wel veronderstellen dat de aarde ‘plat’ is, een ‘plaat’ waar je met een bootje vanaf kunt vallen als je over het randje vaart. Maar goed, terug naar de orde van de dag. Mocht de CDA fractie van mening zijn dat TRANSPeRANT de jongste liberale partij van Valkenburg aan de Geul is, dan moeten wij dat beeld corrigeren. Wij zijn geen expliciete liberale partij.
Vervolgens stelt mijnheer Huntjens ons de vraag wat wij bedoelen met: “in de kern Valkenburg moet de gezelligheid terugkeren”. Voorzitter heel eenvoudig, de kern Valkenburg kan veel gezelliger en aantrekkelijker geëtaleerd worden. In het verleden is hier naar onze mening veel te weinig aandacht aan besteed.
Dan de term: “bier – friet – schnitzel”. Wij blijven van mening dat toeristisch Valkenburg niet hoeft te verloochenen, in het verleden groot te zijn geworden met het verkopen van bier, friet en schnitzel. Deze eenvoud heeft menig ondernemer geen windeieren gelegd. Het deed ook de plaatselijke economie jarenlang floreren. Dit in tegenstelling tot het niet geslaagde plan om Valkenburg om te toveren in het Monte Carlo van het Heuvelland, met enkel plek voor elite toerisme. Wij blijven als rasrealisten van mening dat Valkenburg-Centrum ook bij uitstek geschikt is voor het ‘gewone-man-toerisme’. Toerisme voor mensen met een modaal inkomen. Van dronken raddraaiers, onveiligheid op straat, vandalisme en andersoortige overlast voor onze burgers, kan en mag in onze ogen géén sprake zijn! Met deze opvatting schaden wij niemand en werken wij ondernemend Valkenburg aan de Geul dan ook niet tegen. En mocht u nu veronderstellen mijnheer Huntjens dat dit weer niet zou passen in het beleid rondom de versnellingsagenda en de Wellness-boulevard. Dan kan ik u gerust stellen, dit kan allemaal prima naast elkaar bestaan en floreren.
Vervolgens kort over de Brede School. Mijnheer Huntjens noemde mij in de vorige raadsvergadering een pleitbezorger pur sang van de Brede School. Ik begrijp met de beste bedoelingen van de wereld niet hoe hij daarbij komt. Maar goed, wij zijn, mits een brede school betaalbaar is voor onze gemeenschap, zeker niet per definitie tegen. Hierbij zij vermeld dat de Brede School-gedachte overigens nadrukkelijk kan worden ingevuld en uitgevoerd binnen bestaande scholen. Het gaat immers om multifunctioneel gebruik en niet sec om nieuwbouw.
Tot slot van mijn beantwoording richting de CDA fractie nog kort iets over achterkamertjespolitiek. Voorzitter, de CDA fractie moet vooral doen wat ze niet laten kan en zich vooral volstrekt belachelijk blijven maken. Dit door te blijven rondbazuinen dat deze coalitie aan achterkamertjespolitiek doet. Deze coalitie heeft het niet nodig om in het geheim en vooraf geïnformeerd te moeten worden over de nieuwste plannen van het college. Alleen de gedachte al maakt mij kotsmisselijk. De coalitiepartijen hebben net als alle andere raadsleden via de pers vernomen dat het nieuwe college denkt aan een gecombineerde woon- en winkelfunctie op het terrein Villa Via Nova. Als de CDA fractie van mening is dat ze daarover eerder had moeten worden geïnformeerd, kan ik ze alleen maar doorverwijzen naar het college. Wij distantiëren ons dan ook van de onterechte, voorbarige en niet onderbouwde beschuldigingen aan ons adres, inzake het niet nakomen van verkiezingsbeloften en het niet serieus nemen van deze gemeenteraad. Wij hebben het volste vertrouwen in dit college en wachten dan ook af welke ‘nieuwe’ voorstellen het college voorlegt aan de gemeenteraad op een daarvoor passend en tijdig moment.
Dan voorzitter kort naar mijnheer Westerhof van de VVD fractie.
De VVD ‘mist’ een paragraaf over de toeristenbelasting in het coalitieakkoord. Hoezo missen mijnheer Westerhof? Niemand van de coalitiepartijen, dus ook TRANSPeRANT niet, heeft ooit aangegeven de toeristenbelasting af te willen schaffen. Hoe nobel wij het streven om de lastendruk van inwoners, ondernemers en toeristen te verlagen, ook vinden. Maar mijnheer Westerhof, u als oud-ondernemer, weet toch als geen ander dat enkel de zon voor niets opgaat en voorzieningen nu eenmaal geld kosten?!
Tot slot nog kort iets over de veelbesproken NV Ontwikkelingsmaatschappij. Wij blijven zoals eerder aangegeven van mening dat, gelet op de gelden die de gemeenschap reeds in de NV Ontwikkelingsmaatschappij heeft geïnvesteerd, te weinig rendement is behaald. Bij de oprichting van de NV is nadrukkelijk door het toenmalige college naar voren gebracht dat het de bedoeling zou zijn, dat de NV zich zelf, financieel zou moeten bedruipen. Deze afspraak moet naar onze mening worden nagekomen. Derhalve vinden wij, dat de financiële bijdrage van de gemeente niet moet worden voortgezet.
Tot slot van deze tweede termijn nog enkele woorden richting mijnheer Sprokkel van de PvdA.
Mijnheer Sprokkel vroeg mij hoe ik dit coalitieakkoord betitel en of kiezers hierop hebben zitten wachten? Mijnheer Sprokkel, de kiezers hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jl. heel duidelijk aangegeven te walgen van de zogenaamde ‘oude’ politiek, dit getuige de verkiezingsuitslag. Dat de uitslag een enkeling in dit huis niet zint, is toch echt alleen diens probleem en niet dat van de kiezer. Heb respect voor de verkiezingsuitslag, lik nu eindelijk eens uw wonden en ga over tot de orde van de dag en werk aan een constructieve oppositierol. Overigens staat onze fractie zoals u had kunnen aannemen als één blok achter dit coalitieakkoord!
Beste leden van de raad, ik sluit mijn tweede termijn af. Hiermee maak ik een eind aan de discussie over het coalitieakkoord. Er is veel over gesproken en de oppositiepartijen hebben hun kanttekeningen kunnen plaatsen. Over de meeste zaken zullen wij het wel nooit eens worden, maar dat hoeft ook niet. Als de coalitiepartijen het maar met elkaar eens zijn, en dat is absoluut het geval. Laten wij nu overgaan tot het eigenlijke besturen en werk maken om onze gezamenlijke ambities om Valkenburg aan de Geul anders en beter te maken.

← Vorig bericht

Transperant stelt het College vragen over vertraagd afhandelen van vergunningen

Na het WK nu de Tour in aantocht

Volgend bericht →