Transperant schrijft een brief aan B&W over belijning Broekhem-Zuid

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Transperant schrijft een brief aan B&W over belijning Broekhem-Zuid

En probeert hiermee een nieuwe aanpassing te realiseren ook voor Centrum-Oost

Op 22 oktober 2006 heeft de fractie TRANSPeRANT Art. 41 vragen gesteld inzake de wegbelijning Broekhem-Zuid. We hebben in dat schrijven aangegeven hoe de inwoners van Broekhem-Zuid over deze wegbelijning in hun woonwijk denken. Bij schrijven d.d. 27 november 2006 hebben wij van u hierop antwoord gekregen, waarvoor dank. Het mag echter duidelijk zijn dat wij het met enkele onderdelen van uw beantwoording NIET eens zijn en dat wij nog steeds de wens en de hoop uitspreken, dat op grond van een degelijk overleg met de omwonenden de reeds uitgevoerde maatregelen alsnog aangepast c.q. teruggedraaid zullen worden ?!

Hoe belangrijk wij de situatie in Broekhem-Zuid ook vinden, deze brief gaat in eerste instantie echter niet over de wegbelijning in Broekhem-Zuid. Dit keer stellen wij de sector Centrum-Oost aan de orde. Ons is een schrijven van de gemeente aan de inwoners binnen Centrum-Oost (o.a. Thibaltstraat, Oosterbeekstraat, Louis Eliasstraatonder, Betsy Perklaan) onder ogen gekomen, waarin deze bewoners via een enquête een keuze krijgen voorgelegd, inzake het aanbrengen van parkeervakken in hun straat. In deze enquête gaat men ervan uit dat die parkeervakken er komen en wordt de bewoners een tweetal keuzes voorgelegd. Het mag dan weliswaar zo zijn, dat ook hier uitvoering gegeven gaat worden aan de nieuwe parkeerregeling zoals deze medio 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld, we hechten er echter aan, mede gezien de problematiek in Broekhem-Zuid en eerste geluiden van inwoners uit Centrum-Oost, het college te verzoeken (vooralsnog) niet tot uitvoering van de parkeervakken in Centrum-Oost over te gaan.

In Broekhem-Zuid hebben de inwoners al het gevoel voor “voldongen” feiten te zijn gesteld, laten we de inwoners van Centrum-Oost dat gevoel in ieder geval besparen.

Bij schrijven d.d. 27 november 2006 geeft u aan, dat de nieuwe verkeerssituaties in de eerste helft van 2007 zullen worden geëvalueerd en dat eenieder bij deze evaluatie de mogelijkheid heeft zijn of haar mening te geven over het nieuwe parkeerbeleid. We willen het college verzoeken eerst deze evaluatie af te wachten, met name de situatie Broekhem-Zuid grondig hierin mee te nemen en in afwachting van de bevindingen van de evaluatie, vooralsnog niet tot uitvoering van de geplande werkzaamheden in sector Centrum-Oost over te gaan.

In dit kader willen wij U onderstaande vragen stellen:

1) Wat is volgens het college het doel van deze verkeersmaatregelen en is het college met ons van mening dat, in eerste instantie, de bewoners zelf baat moeten hebben bij de genomen of te nemen verkeersmaatregelen ?!

2) In de besluitenlijst van B&W d.d. 13 maart 2007 staat dat de parkeerevaluatie zal worden opgestart. Op welke termijn wordt het parkeerbeleidsplan geëvalueerd en welke criteria worden hiervoor gehanteerd ?!

3) Is het college bereid de bevindingen van de evaluatie parkeerbeleidsplan af te wachten alvorens tot uitvoering van geplande maatregelen in sector Centrum-Oost over te gaan ?!

4) Hoewel bij schrijven van 27 november 2006 wordt aangegeven dat het parkeerbeleidsplan een uitvoerig inspraaktraject heeft doorlopen, is het college bereid om, mede gezien de problematiek in Broekhem-Zuid, zowel met deze inwoners (achteraf) alsook met de inwoners van Centrum-Oost (vooraf) in overleg te treden, teneinde een voor eenieder acceptabele oplossing te vinden en daarmee “draagvlak” voor verkeersmaatregelen ?!

5) Gezien het feit dat het in Nederland verboden is om voor inritten te parkeren, is het college dan bereid om in ieder geval geen nieuwe grote witte kruisen voor de inritten aan te brengen c.q. bestaande witte kruisen te laten vervallen ?!

6) Gezien de financiële situatie van onze gemeente, is het college dan met ons van mening dat NU aanbrengen en eventueel later weer weghalen van belijningen “niet handig” is en dat het dus “loont” om de evaluatie af te wachten, zodat de kosten van eventuele verkeersmaatregelen, effectief en efficiënt ingezet kunnen worden ?!

Met vriendelijke groet,

Namens fractie TRANSPeRANT,

Dhr. M. Habets

Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Internetradio voor in de auto

Nieuwe Kunstmarkt L’Art Fauquemont op 6 mei

Volgend bericht →