Transperant stelt het College vragen over vertraagd afhandelen van vergunningen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Sibbe / IJzeren » Transperant stelt het College vragen over vertraagd afhandelen van vergunningen

In de Heuvelland editie van Dagblad De Limburger d.d. 27 juni jl. namen wij met enige verbazing kennis van een klacht inzake het vertraagd afhandelen van meerdere vergunningaanvragen t.b.v. de realisatie van een lunchroom aan de Dorpsstraat te Sibbe.

Daar de klachtencommissie momenteel de klacht van de betrokken aanvrager in behandeling heeft en nog met een advies richting het college van B&W moet komen, zullen wij vooralsnog geen waardeoordeel vellen over de rol van de Gemeente Valkenburg aan de Geul in deze kwestie. Wel wensen wij geïnformeerd te worden over het standpunt van het college van B&W en welke (financiële)gevolgen de klacht heeft voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

De geschetste gang van zaken door een ambtenaar van de Gemeente Valkenburg aan de Geul in bovenvernoemd krantenartikel, verontrust onze fractie zeer. In dit kader willen wij u onderstaande vragen stellen:

1. Beschikt de Gemeente Valkenburg aan de Geul over een registratiesysteem of een (kwaliteits)procedure om de voortgang van vergunningaanvragen – in zijn algemeenheid – te kunnen bewaken? Indien nee, waarom niet?

2. Indien de gemeente niet beschikt over een registratiesysteem of een (kwaliteits)procedure om de voortgang van vergunningaanvragen te kunnen bewaken, vragen wij u om aan te geven hoe de Gemeente Valkenburg aan de Geul anderszins de voortgang van vergunningaanvragen bewaakt, of dit naar uw mening voldoende is en wie eindverantwoordelijk is voor de voortgangsbewaking van vergunning-aanvragen?

3. Hoe vaak hebben zich soortgelijke zaken de afgelopen twee jaren voorgedaan en wat waren hiervan de (financiële)gevolgen voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul?

4. Bent u bereid om ons te informeren over het standpunt van het college van B&W inzake bovenvernoemde klacht, welke (financiële)gevolgen deze klacht heeft voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul en op welke termijn wij uw reactie tegemoet kunnen zien?

Graag ontvangt de fractie TRANSPeRANT zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Ing. Raymond W.M. Leenders

Fractievoorzitter TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Een aantal moties van het CDA verworpen in de laatste Raadsvergadering

Transperant reageert op vragen over het Coalitie-akkoord

Volgend bericht →