Uitkijkpost aan de Hekerweg voor de hobbyjacht

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Uitkijkpost aan de Hekerweg voor de hobbyjacht

De SP stelt vragen aan het College over de bouw van een hoogzit op priveterrein voor de jacht

Uit de krant van woensdag 7 juni vernam ik dat een inwoner van Valkenburg, wonende aan de Hekerweg op zijn terrein een hoogzit/uitkijkpost heeft gebouwd met het doel om deze te gebruiken voor de hobbyjacht. Hoewel deze hoogzit/uitkijkpost, overigens zonder vergunning gebouwd, op privéterrein staat, biedt deze de mogelijkheid om wilde dieren te bejagen op eigen maar ook buiten zijn privéterrein.

Hobbyjacht kent in deze tijd veel maatschappelijke kritiek en ook de overheid heeft wetten veranderd om slechts in uiterste gevallen nog bejaging van wild toe te staan.

Jagen is een verstoring van de rust in de natuurlijke omgeving: brengt onrust onder wilde dieren en schept een gevoel van onveiligheid bij wandelaars waardoor ze vaak weg blijven.

Jagen verstoort het natuurlijk fauna-evenwicht en werkt nieuw natuurlijk evenwicht in de fauna tegen. Het is hoogstens bespreekbaar indien deskundigen na onderzoek van mening zijn dat een beperkte afschot gewenst is.

Jagen is een wrede ‘sport’ en veroorzaakt onnodig lijden van wilde dieren.

Jagen als hobby is in deze tijd maatschappelijk gezien niet meer aanvaardbaar.

De SP is daarom met ‘Faunabescherming’ van mening dat zoveel als mogelijk gedaan moet worden om de hobbyjacht tegen te gaan. Vandaar dat de fractie van de SP u de volgende vragen wil stellen:

  1. Bent u met ons van mening dat de hobbyjacht in de gemeente Valkenburg a/d Geul zoveel als mogelijk afgeremd dient te worden en daar ook een gemeentelijk beleid op te zetten om dit mogelijk te maken?
  2. Bent u bereid om alle wettelijke mogelijkheden en handhavingsverordeningen toe te passen om deze hoogzit/uitkijkpost, en eventueel ook andere (illegale) hoogzitten, niet toe te staan en dus geen vrijstelling te verlenen?

Daarnaast beschuldigt ‘Faunabescherming’ in de krant de voornoemde bewoner van jacht op beschermde soorten waaronder roofvogels en dassen. Als deze uitspraken waar zijn dan is dat een reden temeer om alles in het werk te stellen dat bewoner de mogelijkheden tot hobbyjacht ontnomen wordt. Daarbij is het natuurlijk ook zo dat bewoner in zijn goede naam geschaad wordt als deze beschuldigingen onjuist zijn.

Om deze reden is de SP van mening dat het gemeentebestuur van Valkenburg a/d Geul aandacht moet besteden aan deze berichtgeving en zeer nauwkeurig moet handelen in deze. De fractie van de SP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Zijn er gegevens bekend of kunt u informatie verkrijgen waaruit blijkt dat betreffende bewoner

in het bezit is van een jachtvergunning?

zich eerder schuldig heeft gemaakt aan illegale jacht?

  1. Bent u bereid om, indien er signalen uit de samenleving komen, een opsporingsambtenaar regelmatig te laten controleren op (illegale) jacht?

Het college wijst erop dat het op grond van het geldende bestemmingsplan vrijstelling kan verlenen voor de bouw van een hoogzit op voorwaarde dat die bouw geen schade toebrengt aan de natuurwaarden.

De SP is van mening dat de term ‘natuurwaarden’ in voornoemde uitspraak erg ruim geïnterpreteerd kan worden. Vandaar dat de fractie van de SP de volgende vragen wil stellen:

  1. Bedoeld u met ‘natuurwaarden’ in voornoemde zin èn landschap, èn flora, èn fauna?
  2. Indien ja, bent u het met mij eens dat een hoogzit in deze betekenis altijd schadelijk is?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de SP in Valkenburg a/d Geul,

Peter Visser

← Vorig bericht

Geen "Valkenburg Actueel" in zomer

SP is ongerust over het "Heeren-akkoord" over het Casino

Volgend bericht →