Valkenburg landelijk voorbeeld project

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Valkenburg landelijk voorbeeld project

Ministerie van economische zaken verleent subsidie aan de NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul

Revitalisering van de toeristisch recreatieve sector

Inleiding
De Staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip, heeft aan de
NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul een subsidie van € 225.000 toegekend.
Deze subsidie wordt toegekend in het kader van het rijksbeleid dat gericht is op het versterken van de toeristische sector. (kaderwet EZ subsidies artikel 2)
Doelstelling
De subsidie is bedoeld voor een project waarmee Valkenburg aan de Geul als landelijke pilot zal dienen om instrumenten te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen waarmee de koude sanering in de toeristisch recreatieve sector (in brede zin) omgezet wordt in een revitalisering van de toeristische sector.
In Valkenburg aan de Geul wordt ingezet op een revitalisering van de toeristische sector die aansluit op de nieuwe thema’s van Valkenburg: Health, Care en Cure. Hoe kunnen hotels, winkels en attractieparken een nieuwe toekomst vinden in de thema’s Health, Care en Cure. Daartoe zullen meerdere partijen aan tafel komen.
Termijnen
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. In het eerste half jaar zullen met alle betrokken partijen creatieve platforms opgericht worden. Deze platforms worden uitgedaagd vernieuwende concepten aan te reiken. Daarnaast wordt met de partijen die in het Provinciale project “Nieuwe Markten” naar voren zijn gebracht samengewerkt om tot nieuwe concepten te komen. Daarna volgt een periode van 1,5 jaar waarin de kansrijke concepten worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
Aansturing project
De aanpak van dit project vergt een continue aansturing en begeleiding. Deze begeleiding moet de ondernemers een duidelijk aanspreekpunt voor dit project bieden. Deze rol zal vervuld worden door de NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul, welke de eindregie van dit project op zich zal nemen.
De NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul is in september 2003 opgericht. De doelstelling van de NV is het aansturen en uitvoeren van de prioritaire projecten van de toeristische visie. Deze toeristische visie werd in januari 2002 door de gemeenteraad vastgesteld.
De achterliggende gedachte bij het oprichten van een NV was om niet op de traditionele manier vanuit de gemeente de projecten aan te jagen en uit te voeren, maar vanuit een ontwikkelingsmaatschappij waar meerdere aandeelhouders verantwoordelijkheid dragen. De aandeelhouders van de NV zijn de gemeente (70%), de Stichting participerende Valkenburgse Ondernemers (10%), de VVV Zuid Limburg (10%) en het LIOF (10%).
De NV heeft de afgelopen jaren diverse projecten voorbereid (o.a. het raamplan voor de herinrichting van de openbare ruimte en daarop volgende gebiedsvisies).
Resultaat van het project.
Als resultaat van dit project moeten instrumenten aangereikt worden die in Valkenburg aan de Geul en de regio ontwikkeld en beproefd zijn. De instrumenten zullen ontwikkeld worden samen met de betrokken partijen, waaronder:
– de eigenaren
– conceptontwikkelaars / trendwatchers
– potentiële investeerders
– potentiële exploitanten
– LIOF en Kamer van Koophandel
– Opleidingscentra
– partijen die vanuit het Provinciale project “Nieuwe Markten” betrokken zijn
– partijen die elders in de wereld nieuwe concepten hebben geïmplementeerd
Uiteraard wordt gedurende het hele proces helder gerapporteerd over de voortgang en aan het einde van het project volgt een eindrapport met een concrete beschrijving van de revitaliseringsmogelijkheden en de wijze waarop deze gerealiseerd kunnen worden.
In het kader van het vervolg op de Vernieuwde Toeristische Agenda en in de kwaliteit van pilot project, zal 2 keer per jaar een landelijke terugkoppeling naar de kust badplaatsen en andere toeristische centra en de brancheorganisaties worden verzorgd.
Rol Gemeente Valkenburg aan de Geul
De Gemeente heeft een belangrijke rol gespeeld bij het initiëren van dit project en steunt de NV Ontwikkelingsmaatschappij waar mogelijk bij deze opgave. Ook zal namens de Gemeente Valkenburg aan de Geul een vertegenwoordiger zitting nemen in een door het Ministerie van EZ in te stellen begeleidingsgroep, waarbij naast het Ministerie en de gemeente ook vertegenwoordigers van ondermeer de provincie, Horeca Nederland, Recron, NBTC/VVV, KvK en anderen betrokken zullen worden.
Meer informatie:
NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul
John L. Reinhard (Algemeen directeur)
Tel. 043 – 6090242 GSM 06 53 6 165 20

← Vorig bericht

Inbraak in sportkantine

Raad Valkenburg blijft tegen verplaatsing Casino naar Maastricht

Volgend bericht →