Vandalisme en achteruitgang in de omgeving van het Halderpark

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vandalisme en achteruitgang in de omgeving van het Halderpark

het CDA brengt deze problematiek weer ter sprake in een brief aan B&W

Reeds geruime tijd ontvangt de CDA-fractie, niet alleen via berichten in de krant, maar ook van inwoners, aanhoudende signalen dat de buurt Plenkertstraat, Koninginneweg, Emmalaan, Wilhelminalaan en omgeving dreigt te verpauperen door leegstand, slecht of geen onderhoud aan bepaalde woningen; bijbehorende percelen worden gebruikt voor allerlei (vuil) opslag. Veel appartementen zijn van een slechte kwaliteit, waardoor het zogenaamde “duiventillen” zijn, dus veel wisselende huurders. In 2006 werd de buurt enige malen opgeschrikt door politie-invallen en arrestaties van criminele mensen die er wonen. Klachten over drugsgerelateerde overlast (o.a. drugshandel, intimidatie en bedreigingen, mensen zwijgen uit angst) blijven aanhouden.

Daarnaast gaat de buurt gebukt onder het voortdurende vandalisme, wat in 2006 eerder is toe- dan afgenomen. Tijdens de jaarvergadering van ‘Niks aan de Hand’ op d.d. 10 oktober j.l. werd hierover wederom een boek(je) opengedaan. De CDA-fractie heeft begrepen dat ‘Niks aan de Hand’ een aanhoudende rij van feiten van vandalisme bij de verantwoordelijken van de gemeente zal neerleggen en aandringen op maatregelen. De CDA-fractie heeft veel respect voor hun inspanningen in deze en wil dat hierbij ondersteunen.

De CDA-fractie is van mening dat het gemeentelijke beleid voornamelijk getypeerd kan worden door: achter de feiten aanlopen. De vandalen en (rand)criminelen kunnen ongestraft hun gang gaan; zij ervaren geen enkele (straf)prikkel om van dat verwerpelijke en onacceptabele gedrag af te zien. Zij leven zich uit door het vernielen van duur meubilair in de openbare ruimte. Of ze doen het opzettelijk (bv. lampen kapot maken in het Halderpark) omdat hun handel en wandel het (dag)licht niet kan verdragen.

De CDA-fractie is van mening dat wij niet langer kunnen volstaan met het repareren van de vernielingen en af en toe een politie-inval in een of ander (drugs)pand.

Er dient een effectief preventief en sanctiebeleid ontwikkeld te worden. Daarbij kunnen allerlei mogelijkheden nog eens tegen het licht gehouden worden en zo mogelijk verder ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld met het oog op de witwaspraktijken, intensiever gebruik gaan maken van de wet BIBOB en Operatie Schone Handen.

U weet dat de CDA-fractie al langer heeft gepleit voor cameratoezicht als één van de maatregelen in deze. Een toenemend aantal gemeenten maakt reeds gebruik van cameratoezicht en sinds februari 2006 is hier ook een wettelijke basis voor. Het idee dat de camera’s een inbreuk vormen op de privacy, leeft bij steeds minder mensen. Camera’s verhogen de veiligheid van burgers en vergroten het toezicht op de openbare ruimte.

Naar aanleiding van de geschetste problemen, wenst de CDA-fractie U enige vragen te stellen.

Vraag 1: Onderschrijft U de genoemde problemen in deze buurt?

Vraag 2: Bent U bereid om met alle verantwoordelijken, zoals politie en BOA’s, te gaan zoeken naar een preventief beleid en daarnaast naar een effectief sanctiebeleid? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 3: Zijn er preventieve mogelijkheden (onderzocht) in de sfeer van bouwverordening / bouwbesluit, waar woonruimten aan moeten voldoen?

Vraag 4: Zijn er preventieve mogelijkheden in de sfeer van openbare orde en veiligheid? Kan er meer gecontroleerd worden op brandveiligheidsvoorschriften? Kunnen eigenaren aansprakelijk gesteld worden?

Vraag 5: Wat is Uw beleid t.a.v. een actievere rol van de BOA’s?

Vraag 6: Wat is Uw beleid t.a.v. het eventueel plaatsen van vandalismebestendige lampen? Wat zijn de financiële aspecten hiervan?

Vraag 7: Volgens welingelichte bronnen wordt momenteel een deel van de gemaakte kosten, die het gevolg zijn van het vandalisme, zogenaamd “weggeschreven” onder de post “regulier onderhoud”. Klopt dat? Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente als gevolg van het vandalisme?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Scouts uit Berg en Terblijt organiseren het Jota/Joti evenement

Nieuwe appartementen en winkels in centrum

Volgend bericht →