Vergaderingen raadsadviescommissies

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vergaderingen raadsadviescommissies

Maandag 20 november
Cultuur, Sociale Zaken en Welzijn (CSW)
Op de agenda staat onder meer:
Vaststellen van de algemene subsidieverordening
Afbouw van ID-banen
Besluit nadere regels WMO
Gemeentelijk restauratie-uitvoeringsprogramma (GRUP)
Beleidsplan Wet Werk en Bijstand 2007
Presentatie Sportraad
Stand van zaken Brede School
Dinsdag 21 november
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
Op de agenda staat onder meer:
Toewijzingscriteria bij nieuw te bouwen woningen
Procedure tot algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied
Donderdag 23 november
Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Op de agenda staat onder meer:
Stand van zaken Wellness-project
Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking
Onderzoek opzet rekenkamer
Maandag 27 november
Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie (EFT)
Op de agenda staat onder meer:
Vaststellen van de najaarsnota 2006
Vaststellen van het controleprotocol jaarrekening
De vergaderingen van de raadsadviescommissies beginnen telkens om 19.00 uur in het gemeentehuis. Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht voor burgers, dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende commissievergadering te melden bij de griffie via 609 9386.

← Vorig bericht

Sinterklaas niet op schimmel door Valkenburg

Sint komt ook naar Berg en Geulhem

Volgend bericht →