Verslag Raadsvergadering 5 juli 2006

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Verslag Raadsvergadering 5 juli 2006

De Raadsvergadering van 5 juli stond allereerst in het teken van de bedankjes tussen burgemeester en Raad over de succesvol verlopen aankomst van de Tour de France.

Vervolgens kreeg alle vriendelijkheid weer een politieke achtergrond. Het CDA kwam met een interpellatie over de verbouwing van de winkel in Sibbe tot lunchroom en de fouten, die door de ambtenaren op het gemeentehuis gemaakt zijn met het niet verlenen van een vergunning door procedurefouten.

Wethouder Kleijnen zei dat de winkel op 13 juni geopend kon worden door het gedoogbeleid van de gemeente, dat procedures in de toekomst op het gemeentehuis beter bewaakt zouden worden en dat de zaak middels een gesprek met de ondernemer was opgelost. Op de inhoud van dit gesprek wenste hij niet in te gaan.

Na enkele hamerstukken en enkele agendastukken, die door de voorzitter geprobeerd werden als hamerstukken af te doen, spitste het debat zich toe op de restauratie van het gewelf en de schilderingen van de Gerlachuskerk in Houthem. Doordat bij de eerste restauratie nogal veel extra maatregelen getroffen moesten worden (kosten € 1,1 miljoen) was de kas van het kerkbestuur leeg. Aanvullende subsidies van het Rijk zijn alleen te krijgen als de gemeente en de provincie subsidie verstrekken.

De raad ging accoord met € 40.000,- waardoor de provincie dit bedrag verdubbelt.

De aanvraag van Cerfontaine BV aan de Rijksweg in Berg en Terblijt tot uitbreiding leidde tot een verhit debat tussen diverse fracties. Omdat deze firma niet alleen een agrarisch bedrijf exploiteert maar ook een transportbedrijf, wilde men vermijden dat beide bedrijfstakken in de uitbreiding zouden vallen. Middels een amendement werd voorgesteld dat een art.19 lid 1 procedure wordt opgestart voor uitbreiding met dien verstande dat deze alleen betrekking heeft op het agrarische bedrijf en niet op het expeditiebedrijf.

Bij de meerjarenonderhoudsplanning kwam weer het Streekmuseum ter sprake.

In een eerdere vergadering werd reeds besloten € 40.000 voor renovatie ter beschikking te stellen. Nu het gebouw “geadopteerd” is door de Stichting Hendrik de Keyzer zal via een brief van het College aan deze stichting een gesprek op gang worden gebracht over mogelijkheden en oplossingen. Vervolgens zal dit teruggekoppeld worden naar de Commissie voor definitieve besluitvorming door de Raad.

Over de verlenging van een voorbereidingsbesluit Kern Valkenburg wilde het CDA nadere informatie. Wethouder Kleijnen merkte op dat met de benoemde stadsarchitect Ir.van Reed reeds bezoeken waren gebracht aan projecten in Bergen op Zoom en Breda.

Na het zomerreces zal hierover een nota aan de Raad verschijnen.

Het vaststellen van de Voorjaarsnota 2006 bracht de hele Raad in rep en roer. Vooral natuurlijk over de Polfermolen. Dit project is overgenomen door de Gemeente van de Leisuregroup uit Zeist. Er moet veel geld in gepompt worden de komende jaren ca € 200.000 per jaar. Iedereen was het wel erover eens dat deze zaak voorgelegd moet worden aan de Rekenkamercommissie voor een uitspraak. IBGV vroeg zich af of gekeken moet worden naar de doelmatigheid of de rechtmatigheid van het dossier en of in beide gevallen de Kamer wel tot een uitspraak kan komen. Zijn er dan geen andere mogelijkheden vroeg Wim Weerts zich af, daarbij duidelijk doelend op de enquete die al door de SP was aangedragen in dit dossier voor de verkiezingen. En wat willen wij eigenlijk onderzoeken, vroegen IBGV, CDA, en VVD zich af. Ook was ontdekt dat de Leisure Group in Zeist bij de KvK al in 1998 was opgeheven. Hoe kon dan in 2006 een huurkontrakt van deze Group worden overgenomen? Bovendien werd door verschillende frakties gerefereerd aan een geheimhoud-ingsclausule in het huidige kontrakt, maar niemand wist precies of deze bestond en wat deze inhield.

Wethouder Habets kwam toen met de duidelijke uitspraak: “niet toestemmen met de extra gelden voor de Polfermolen, betekent onmiddellijke sluiting van het complex”.

IBGV diende hierop een amendement in om vanaf het planjaar 2007 een stelpost van €200.000 voor nieuw beleid te schrappen, die het niet haalde.

Wel ging men accoord met de reconstructie Oosterweg – Burg.Henssingel ad € 91.000 en vroeg de VVD nog om vooral het gesprek met de Blokbrekers in Sibbe niet te vergeten.

Het CDA brak nog een lans voor zichzelf door nogmaals te hameren op cameratoezicht in het Halderpark vanwege de overlast op diverse gebieden en riep de Raad op voor het nemen van een experiment, dat volgens haar berekening nauwelijks geld zou kosten. Niet overtuigd zijnde van maar een kleine kostenpost wees de Raad het voorstel af en verwees het daarmee terug naar de commissie voor verdere bespreking.

← Vorig bericht

Omloop van Valkenburg voor dames elite

Sibbenaar Jos Frijns loopt voor water in Afrika

Volgend bericht →