Versterkingsplan Sociaal Domein aangenomen

Voorpagina » Nieuws » Versterkingsplan Sociaal Domein aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november kwam het punt Versterkingsplan Sociaal Domein voor besluitvorming ter sprake. Tijdens de commissievergadering van 2 november werd hiervoor een gewijzigd plan ingediend dat door TV Valkenburg op haar website werd beschreven.

In de eerste termijn vroegen zowel mevrouw Baay (PGP), mevrouw Gilissen (VVD) en mevrouw Marx (AB) om de stelpost jeugdzorg op te nemen in de begroting voor het verkleinen van het huidige tekort van 1,7 miljoen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wethouder Dauven kon hiermee akkoord gaan, omdat hij al een toezegging had dat 70% in de begroting mocht worden doorgerekend.

De diverse raadsfracties konden nu met algemene stemmen akkoord gaan met de daaruit voortvloeiende wijzigingen/bezuinigingen. Gedeeltelijk worden deze in de 30-puntenlijst geschrapt en gedeeltelijk aangepast, terwijl sommige al zijn geaccepteerd.

De heer Kleijnen (VSP) diende vervolgens een motie in over het armoedebeleid in de gemeente om te komen tot een verdere verhoging naar 150% van het wettelijk sociaal minimumloon. Financiële dekking vond hij in de mogelijkheid dat mensen die nu leven van een uitkering dan weer op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomen. Dit leidde tot een schorsing van de vergadering.

Bovendien vroeg hij om een heroverweging om de Voorzieningenwijzer ook in onze gemeente in te zetten. Hieraan kan iedereen toetsen of hij gebruik maakt van de beschikbare sociale voorzieningen. Dit werd tot nu toe geweigerd.

Wethouder Meijers vond dat de gemeente met 120/130% koploper is met een riant uitkeringsbeleid. Een gevraagd capaciteitsonderzoek naar de doelgroep, aangevraagd door mevrouw Baay (PGP) en mevrouw Gilissen (VVD) is momenteel niet mogelijk. Beide fracties en ook het CDA  willen dit nu verder bespreken in de commissie. De fractie AB sprak zich bij monde van mevrouw Marx uit tegen een verdere verhoging van het percentage.

Op advies van burgemeester Prevoo werd de motie nu door de heer Kleijnen (VSP) aangehouden en terugverwezen naar bespreking in de commissie Sociaal Domein.

← Vorig bericht

Heren S.E.C. vloeren Jokers na moeilijke openingsfase

Tunnel voor water én verkeer, oppert de VVD

Volgend bericht →