Voltallig kerkbestuur Berg stapt op

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Voltallig kerkbestuur Berg stapt op

Door vertrouwensbreuk bestuur en pastoorHet voltallige bestuur van de parochie van de HH Monulphus & Gondulphus in Berg is opgestapt. Oorzaak is een vertrouwensbreuk tussen bestuur en pastoor Burger.
Het bestuur verwacht niet dat deze breuk in de toekomst te herstellen is.
John Candel van het kerkbestuur zegt dat pastoor Burger “niet wil meewerken aan een terughoudende opstelling in zijn contact met een vrijwilliger”.
“En dat levert stof tot roddel op” aldus Candel. Op de basisschool heeft een scholier aan pastoor gevraagd “of hij ging trouwen en verhuizen?” Pastoor Burger ontkent alle roddels.
“Het is triest dat zulke aantijgingen geventileerd worden” aldus de pastoor, die zelf na de mis van 22 sept. de kerkgemeenschap tekst en uitleg gegeven heeft. Nu wordt hij geconfronteerd met een publicatie van het bestuur in het parochieblad.
Pastoor Burger verdedigt zich via een uitgebreide brief waarin hij duidelijk afstand neemt van de aantijgingen. Burger, de vrijwilligster en het kerkbestuur hebben afspraken gemaakt. Het kerkbestuur is deze afspraken niet nagekomen. Burger schrijft: “ik betreur ten zeerste dat er in de ontslagaanvrage niet de feiten worden genoemd waar het om gaat, de lezers worden bewust op een verkeerd been gezet”.
“Daarnaast bevat het artikel ook nog eens onwaarheden. Ik neem het kerkbestuur hoogst kwalijk dat ze mij als pastoor middels het contactblad in een kwaad daglicht hebben gesteld, door een artikel in het blad te schrijven waar ik niet over ben ingelicht”.
Burger is duidelijk. “Er was geen enkele manier van overleg mogelijk. Voor het bestuur was “deze vrijwilliger hier niet meer welkom”, verder geen discussie mogelijk”.
———————
Hieronder treft u de brief van het kerkbestuur aan zoals gepubliceerd in het parochieblad d.d. 11 okt 2007 nr. 468
TOELICHTING ONTSLAGAANVRAGE VOLTALLIG KERKBESTUUR
Met grote tegenzin, zulks in het belang van onze parochiegemeenschap, heeft het kerkbestuur dit besluit moeten nemen.
In de ontstane situatie zijn wij van mening, dat er naar de parochianen toe openheid van zaken moet worden gegeven. Welnu, de laatste tijd doen er in onze parochie allerlel verhalen de rond over pastoor. Hierbij verwijzen wij naar hetgeen pastoor tot verrassing van alle kerkbestuursleden op het einde van de H.H. Missen in het weekend van 22 en 23 september j.l. aan de parochianen heeft medegedeeld.
U zult begrijpen dat deze kwestie reeds langer speelt. In de kerkbestuursvergaderingen van 7 juni en 21 augustus j.l. is dit reeds uitgebreid aan de orde gesteld. De door het kerkbestuur ondernomen initiatieven en voorstellen om het wederzijds vertrouwen tussen pastoor en kerkbestuur te herstellen, werden door pastoor van de handgewezen. Dit leidde er zelfs toe, dat pastoor de leden van het kerkbestuur de toegang tot de pastorie weigerde, zeggende dat alle vergaderingen voor de parochie voortaan maar op het parochiezaaltje zouden moeten plaatsvinden.
Dientengevolge heeft de laatste kerkbestuursvergadering d.d. 25 september j.l. plaatsgevonden ten huize van deken Kirkels te Meerssen. Hier werd de ontstane problematiek door alle partijen nogmaals nader toegelicht. De deken heeft toen een voorstel en naderhand een tussenvoorstel gedaan om tot een oplossing van de problemen te komen. Pastoor wenste onder geen enkele voorwaarde hierop in te gaan; hij bleef onherroepelijk bij zijn ingenomen stand- punt. Het kerkbestuur heeft bij de deken aangegeven, dat er onder de gegeven omstandigheden geen andere keus overbleef dan en bloc af te treden. De deken adviseerde om eerst een gesprek aan te vragen met de vicaris-generaal mgr. dr. Schnackers.
Vervolgens hebben zowel de deken, als ook de vice-voorzitter diverse telefonische gesprekken gevoerd met mgr. Schnackers. Laatstgenoemde heeft op 29 september in de pastorie te Berg en Terblijt een gesprek gevoerd met pastoor, waarbij hij hem opdroeg -teneinde te trachten het vertrouwen tussenbeide partijen te herstellen -met ieder kerkbestuurslid afzonderlijk te gaan praten. Na met twee kerkbestuursleden te hebben gesproken, blijkt de opstelling van pastoor nog altijd dezelfde te zijn, derhalve ongewijzigd.
Helaas rest ons nu geen andere mogelijkheid meer dan consequenties te trekken uit de ontstane impasse.
Hieronder kunt U de ontslagaanvrage lezen die het kerkbestuur naar het Bisdom heeft verzonden.
Aan mgr. dr. H. Schnackers,
Vicaris-generaal van het Bisdom Roermond Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
Hoogeerwaarde Heer Monseigneur,
Ondergetekenden, P. Muijters, J. Spel, M. Verheggen en J. Candel, heden zondag 7 oktober bijeen, delen U bierbij mee dat zij ontslag nemen als leden van bet kerkbestuur van de parochie H.H. Monulphus en Gondulphus te Berg en Terblijt met ingang van maandag 8 oktober 2007.
op grond van de omstandigheden, U bekend, moeten wij helaas vaststellen dat het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen voor een vruchtbare samenwerking tussen het kerkbestuur en de Z.E.H. pastoor J.M. Burger momenteel ontbreekt.
Gezien de ervaringen over en weer beschouwen wij eventuele verwachtingen van een mogelijke positieve verandering binnen afzienbare tijd als irreëel.
Alle dossiers betrekking hebbend op zowel het secretariaat berustend bij I. Spel als ook de dossiers betrekking hebbend op de boekhouding berustend bij de inmiddels afgetreden penningmeester T. Claessens, zullen t.z.t. op de pastorie worden aangeboden.
De boeken zijn per 8 oktober afgesloten.
De machtigingen voor de financiële handelingen zullen echter naar het bisdom worden op- gestuurd. Hierbij leggen we bij het bisdom de volle verantwoordelijkheid voor alle geldhandelingen vanaf 9 oktober 2007.
Wij verzoeken U om ons ontslag in te willigen en ons décharge te verlenen vanaf 9 oktober 2007.
Berg en Terblijt, 7 oktober 2007
P. Muijters, vice-voorzitter
I. Spel, secretaris
M. Verheggen-Fenders, lid
J. Candel, lid
Hieronder treft U de reactie van pastoor J. Burger aan.
Reactie van Pastoor
Vooropgesteld wil ik aan iedereen duidelijk maken wat nou de reden is geweest waarvoor het bestuur is opgestapt. Hier wordt in hun berichtgeving jammerlijk geen toelichting op gegeven, en dat is nou juist het enige dat telt.
In Berg doet een getrouwde vrouw vrijwilligerswerk voor met name de parochie van Broekhem en voor een klein gedeelte voor Berg. Omdat de parochie van Broekhem wordt verbouwd is deze vrijwilliger voor de werkzaamheden tijdelijk uitgeweken naar de parochie van Berg. Blijkbaar is dit genoeg reden dat sommige mensen op basis van haar aanwezigheid gaan roddelen. Er is door een afvaardiging van het kerkbestuur gevraagd aan de betrokken vrijwilliger om samen tot een oplossing te komen om dit geroddel te voorkomen.
Er is toen duidelijk afgesproken dat er een artikel zou komen in het contactblad waarin zou worden uitgelegd, wie deze vrijwilliger is en wat haar taken zijn, dit om duidelijkheid te creëren waarop alle parochianen recht hebben.
Het bestuur is deze afspraken niet nagekomen, heeft geen artikel geplaatst en heeft betrokken vrijwilliger niet eens ingelicht. Een aantal dagen later krijg ik als pastoor een brief van het kerkbestuur waarin staat vermeld dat ik met klem deze mevrouw geen vrijwilligerswerk mag laten verrichten en dat ze zich nog maar zo weinig mogelijk mag laten zien op de parochie.
Dit is het hele verhaal en niet meer. U zult begrijpen dat ik als pastoor blij ben met iedere vrijwilliger en dat ik die niet zonder reden (want er is geen reden) kan weg sturen, dit werd overigens bevestigd door Mgr. Schnackers van het Bisdom Roermond.
Tot zover de geschiedenis.
Nu een aantal punten uit de brief van de ontslagaanvrage.
Het kerkbestuur heeft in het laatste kontaktblad (30e jaargang nr. 468) een toelichting gegeven van hun ontslagaanvrage.
“Zulks in het belang van onze parochiegemeenschap”. Is deze publicatie in het belang van de parochiegemeenschap? Geenszins. Het was het kerkbestuur er om te doen dat er een einde kwam aan het geroddel. Dat wordt met deze publicatie alleen maar versterkt.
Want waar gaat het eigenlijk om? Het is eerder als een persoonlijke aanval bedoelt, dan dat parochianen duidelijk wordt gemaakt waar het om gaat, ik hoop u die duidelijkheid wel te geven.
In het weekend van 22 en 23 september ben ik op het einde van de H.Mis op het gepraat van mensen ingegaan. En heb ik op dat moment goede reactie van mensen gehad en ook naderhand telefonisch: zelfs van een kerkbestuurslid, die zei dat het goed was dat ik het gezegd had! Blijkbaar is het kerkbestuur innerlijk verdeeld! Ook ere-kerkmeesters en oud-kerkmeesters hebben me gecomplimenteerd met dit woord in de kerk.
Het kerkbestuur zegt in de vergaderingen van 7 juni en 21 augustus voorstellen en initiatieven te hebben genomen. Welke? Geen initiatieven blijkens de notulen, alleen het ‘doorgeven’ van de roddels. Het enige concrete voorstel op 7 juni jl dat is gedaan, was om de vrijwilliger te attenderen dat ze tijdens ziekenbezoek netjes gekleed moet gaan.
Voor de duidelijkheid, het ging hier om het feit dat ze een truitje aan had waar een klein stukje van de blote buik zichtbaar was, dit is bij één uitzondering gebleven en betrokken vrijwilliger heeft aangegeven hier in de toekomst rekening mee te houden.
Wat het kerkbestuur schrijft dat door pastoor “ondernomen initiatieven en voorstellen werden afgewezen” is pertinent niet waar. Ik heb dit initiatief gestimuleerd. Er is een gesprek met kerkbestuur en deze vrijwilligster en echtgenoot geweest en deze hebben samen afspraken gemaakt. Het kerkbestuur is deze afspraak niet nagekomen! Ik heb dat hierboven reeds aangegeven.
Het kerkbestuur stelt met haar woorden dat ik de kerkbestuursleden de toegang heb geweigerd. Dat is niet waar. Ik heb gezegd dat ik graag voortaan zie dat de restauratievergaderingen en kerkbestuursvergaderingen op de parochiezaal gehouden worden. Omdat ik niet altijd geheel of gedeeltelijk bij deze vergaderingen kan zijn. Gezien het feit dat er drie kerkbesturen zijn, en drie kerkbestuursvergaderingen, naast nog gezamenlijke vergadering van de drie kerkbesturen. Daarom was al met Houthem en Broekhem afgesproken dat ik een deel van de kerkbestuursvergadering meemaak. Het is niet waar dat ik kerkbestuursleden de pastorie heb geweigerd! Laat dat duidelijk zijn!
Het kerkbestuur heeft zelf de vergadering in Meersen laten plaatsvinden!
Waar gaat het nu om? Ik als pastoor krijg op 20 september een brief van het kerkbestuur waarin ik met klem gevraagd word om deze vrijwilliger met onmiddellijke ingang geen vrijwilligerswerk meer te laten doen in Berg en Terblijt en het verzoek dat ze zo weinig mogelijk op de pastorie gezien mag worden. Deze twee punten moest ik aanvaarden door het kerkbestuur. Dat wilde de deken ook! Toen al heb ik gezegd dat ik niet een vrijwilliger zomaar op deze gronden kan weigeren. Ook in de vergadering heb ik niet met deze twee punten kúnnen meegaan. Ook niet toen het kerkbestuur dreigde met opstappen.
Het tussenvoorstel van de deken, om voorlopig de vrijwilliger niet naar Berg te laten komen werkt niet in de praktijk omdat alle daagse werkzaamheden doorgang moeten vinden.
Monseigneur Schnackers is bij mij gekomen op 29 september met de mededeling dat het kerkbestuur is teruggetreden, de vice-voorzitter heeft gezegd dat het kerkbestuur “demissionair” was, dus ontslag heeft ingediend. Mgr. Schnackers heeft mij opgedragen om met de kerkbestuursleden afzonderlijk in gesprek te gaan omdat we elkaar in de toekomst zeker nog een keer tegen zullen komen. Met dat doel ben ik ook de gesprekken aangegaan, maar het kerkbestuur bleef alleen hameren op de 2 eerder genoemde punten. De andere twee kerkbestuursleden waarmee gesprekken gepland stonden hebben zelf het gesprek afgezegd.
Monseigneur Schnackers heeft afgelopen week (week 41) een gesprek met het kerkbestuur gewild, maar het kerkbestuur wilde niet!
Ik betreur ten zeerste dat er in de ontslagaanvrage niet de feiten worden genoemd waar het om gaat, de lezers worden bewust op een verkeerd been gezet. Daarnaast bevat het artikel ook nog eens onwaarheden. Ik neem het kerkbestuur hoogst kwalijk dat ze mij als pastoor middels het contactblad in een kwaad daglicht hebben gesteld, door een artikel in het blad te schrijven waar ik niet over ben ingelicht.
Misschien denkt u tussen de regels door, is voor pastoor die ene vrijwilliger belangrijker dan een heel kerkbestuur? Nee natuurlijk niet, sterker nog, ik zie wel degelijk het belang van een kerkbestuur. Voor mij had het bestuur niet hoeven op te stappen, dat is hun keuze geweest. Maar er was in deze zaak geen enkele manier van overleg mogelijk. Het standpunt van het bestuur was en is “deze vrijwilliger is hier niet meer welkom”, verder geen discussie mogelijk.
Ik hoop ondanks de negatieve berichten die door het kerkbestuur over mij zijn geschreven, dat u als parochiaan achter mij blijft staan.
Want dat is het enige dat ik wil, voor u en de parochie van Broekhem en Houthem een pastoor zijn waarop u kunt rekenen.
Met hulp van Gods genade hoop ik dit te blijven realiseren.

← Vorig bericht

Nieuwe doelen op speelweides

Gemeentebestuur complimenteert alle vrijwilligers

Volgend bericht →