Vragen korting op het provinciefonds

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen korting op het provinciefonds

Komen centrumplannen in gevaar ?Aan het college van burgemeester en wethoudersen de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41
Reglement van Orde.
Houthem, 19 maart 2009
Geacht college, mederaadsleden,
Onze fractie is zeer verontrust over de berichtgeving in de media over het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over de korting op het provinciefonds. In dit advies wordt ervoor gepleit alle provincies samen voor bijna 6oo miljoen euro te korten. Volgens deze Raad is dat het bedrag dat de provincies de afgelopen 10 jaar méér ter beschikking hebben gekregen voor de zaken die zij moeten uitvoeren. Gedeputeerde Staten heeft reeds aangegeven dat, indien dit advies wordt aangenomen, dit rampzalig is voor onze provincie. Limburg dreigt maximaal 56 miljoen euro kwijt te raken.
Dit is volgens het provinciebestuur een streep door de versnellingsagenda, dodelijk voor de regionale aanpak van de kredietcrisis en rampzalig voor de Limburgse begrotingspositie.Gezien de gevolgen voor onze gemeente, indien dit wordt doorgezet, acht de SP fractie het van cruciaal belang dat het college alsmede de raad terstond ageert tegen de uitspraak/advies van de Raad voor de financiële Verhoudingen. Duidelijk moet worden aangegeven welke desastreuze gevolgen het opvolgen van hun advies voor onze gemeente zou hebben. Willen wij voorkomen dat het uitvoeren van onze centrumplannen/Hart voor Valkenburg hierdoor in het gedrang komt zullen wij actie moeten ondernemen.
Onze vraag is dan ook: Zal het college hier zo spoedig mogelijk werk van maken? Wellicht kan namens de raad een gezamenlijk schrijven, ondertekend door alle raadsleden, gericht worden aan de Raad voor de Financiële Verhoudingen waarin zij haar ongerustheid hieromtrent kenbaar maakt?
Namens de SP fractie, met vriendelijke groet, Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Vragen over studiereis wethouder Kleijnen

Twee nieuwe bushaltes in Sibbe en Broekhem-Zuid

Volgend bericht →