Vragen Transperant inzake wegbelijning Broekhem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Vragen Transperant inzake wegbelijning Broekhem

Er heeft blijkbaar geen overleg met de inwoners plaatsgevondenPlaats en datum: Valkenburg a/d Geul 22 oktober 2006
Behandeld door: Dhr. J. Blom
Hanewei 37
6305 AT Valkenburg aan de Geul
T: 043-4591906
E-mail: jacquesblom0@hotmail.com Betreft: Vragen ex. Art 41 Reglement van orde inzake wegbelijning Broekhem.
Aantal pagina’s: 1
Aan: College van B & W en de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
C.C.: n.v.t.
Vereniging Valkeberg TRANSPeRANT
Geacht College,
Op TV Valkenburg en in Dagblad De Limburger/LD hebben wij afgelopen week kunnen volgen hoe de inwoners van Broekhem-Zuid over de wegbelijning in hun woonwijk denken.
Naast het feit dat er blijkbaar geen overleg met de inwoners heeft plaatsgevonden, is het merendeel van de inwoners bovendien van mening dat de belijning niet bijdraagt tot een grotere verkeersveiligheid, naar onze bescheiden mening toch het doel van deze operatie ?!
In dit kader willen wij U onderstaande vragen stellen:
1) Wat was volgens het college het doel van deze verkeersmaatregelen en is deze doelstelling volgens u bereikt ?!
2) Is het waar dat, zoals aangegeven op de website www.broekhem.nl , er geen duidelijk beleid of besluit aan de verkeersmaatregelen ten grondslag heeft gelegen ?! Als dat zo is, waarom is er dan toch voor gekozen om juist nu over te gaan tot uitvoering van deze verkeersmaatregelen ?!
3) Zijn de inwoners van Broekhem-Zuid (lees: belanghebbenden) vooraf en tijdig betrokken bij dit voornemen ?! Zo nee, waarom niet en wat denkt het college hier (nog) aan te doen ?!
4) Op grond van welke objectieve argumenten komt het college tot de conclusie dat de genomen verkeersmaatregelen opwegen tegen de bezwaren van belanghebbenden ?!
5) Gezien het feit dat het in Nederland verboden is om voor inritten te parkeren, waarom worden dan toch, tot grote ergernis van aanwonende, grote witte kruisen voor de inritten aangebracht ?!
6) Op welke termijn wordt de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd en welke criteria worden hiervoor gehanteerd ?!
7) Gezien de financiële situatie van onze gemeente, is het college dan met ons van mening dat de gevolgde handelswijze (aanbrengen en weer weghalen belijningen) “niet handig” is en dat de kosten voor deze verkeersmaatregelen, wellicht effectiever en efficiënter hadden kunnen worden ingezet ?!
8) Is het college bereid om op zeer korte termijn, alsnog met omwonenden om de “ronde tafel” te gaan zitten en voor maatregelen te zorgen die wel op voldoende “draagvlak” kunnen rekenen ?!
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Dhr. J. Blom
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Ondergrondse parkeergarage en 22 appartementen op plaats bieb

Inbraak in Openluchttheater

Volgend bericht →