Waar blijft rapportage van de NV.Ontwikkelingsmaatschappij

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Waar blijft rapportage van de NV.Ontwikkelingsmaatschappij

de raad heeft kredietverstrekking nadrukkelijk hieraan verbonden merkt IBGV op

In juni 2005 heeft de raad ingestemd met de beschikbaarstelling van een extra krediet teneinde de directeur van de ontwikkelingsmaatschappij in het jaar 2006 de mogelijkheid te bieden om extra middelen vanuit andere overheden te verwerven voor de uitvoering van prioritaire projecten uit de Toeristisch Visie Valkenburg aan de Geul.

De raad heeft bij de besluitvorming, op voorstel van onze fractie, hieraan uitdrukkelijk verbonden dat op gezette tijden gerapporteerd zou worden wat de stand van zaken was betreffende de vorderingen van de projecten uit de toeristische visie en te verwachten en eventueel tussentijds toegezegde subsidies door derden.

Bij schrijven van 30 september 2005 hebben wij uw college nogmaals schriftelijk herinnerd aan deze toezegging, wat resulteerde in een gedocumenteerd overzicht medio november 2005.

Inmiddels zijn we ruim 8 maanden verder en is er “aan het front volgens onze inschatting radiostilte”. In ieder geval absolute stilte voor wat betreft uw toezegging en informatieverstrekking aan de raad.

Dit alles in de wetenschap dat onder andere de loonkosten binnen de NV, taakstellend binnen de (prioritaire) projecten gerealiseerd dienen te worden.

De opstart van de rehabilitatie kademuren 2e fase én de datum 1 januari 2007 nadert met rasse schreden.

Met het oog op het tijdig opstarten van eventueel noodzakelijke acties van gemeentewege, verzoeken wij u dringend de periodiek toegezegde informatie op korte termijn in een chronologisch en financieel overzicht met de stand van zaken betreffende “financiële

vorderingen en/of harde toezeggingen” op dit moment aan de raad voor te leggen.

Wij gaan er zondermeer vanuit dat de gevraagde informatie uiterlijk voor de raadsvergadering van 18 september aanstaande beschikbaar zal zijn.

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

15de Harry Wouters miniveld-voetbaltoernooi

Purperstreepparelmoervlinder gezien

Volgend bericht →