Waar is 1 miljoen euro gebleven?

Voorpagina » Toerisme » Waar is 1 miljoen euro gebleven?

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Valkenburgse gemeenteraad heeft Alita Hidding van de fractie D66 vragen gesteld over een reservepost exploitatie personeel. Er zou ruim 1 miljoen euro naar de exploitatie zijn overgeheveld ten behoeve van de bedrijfsvoering. TV Valkenburg heeft de betreffende passage bij D66 opgevraagd en publiceert deze integraal.
“D66 Valkenburg aan de Geul heeft moeite om een evenwichtig oordeel over de begroting 2017 te vellen. Dat wordt veroorzaakt door de onttrekkingen uit de exploitatie reserve personeel. Het geldt voor de afgelopen 2 jaren, maar ook voor het huidige begrotingsjaar 2017. Uitgaande van datgene wat we als D66 fractie Valkenburg aan de Geul hebben kunnen achterhalen constateren we dat er ruim 1 miljoen euro naar de exploitatie is overgeheveld, dit t.b.v. de bedrijfsvoering. Wij als D66 Valkenburg aan de Geul realiseren ons dat een groot bedrag aan reorganisatieonkosten is uitgeven, te weten ongeveer 5 ton. Zoals we reeds eerder hebben aangegeven zien we echter onvoldoende rendement van die reorganisatie. Dat geeft ons als D66 Valkenburg aan de Geul geen vertrouwen in de voortgang en de gewenste positieve efficiencyslag van het eigen gemeentelijk ambtelijk apparaat.
Kortom:
D66 wil van het college een absolute garantie hebben dat bij de taakstellende begroting binnen de lijnen wordt geopereerd. In lekentaal: We hadden 1 miljoen en die is weg en dus uitgegeven. Hoe we tot deze constatering zijn gekomen, wie de cijfers precies wil weten, ze zijn paraat, maar niet makkelijk en simpel met u te delen vanaf dit spreekgestoelte. Meld u zich, kom langs en we informeren u”.
Tot zover de verklaring van D66 tijdens de openbare vergadering.
Waarnemend-burgemeester en portefeuillehouder Martin Eurlings gaat een onderzoek instellen.

← Vorig bericht

Toen en nu: Kasteel den Halder en omgeving

Mirliton digitaal bekijken?

Volgend bericht →