Waarom afrasteringen op de Sousberg in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Waarom afrasteringen op de Sousberg in Schin op Geul

en ook verplaatsing van een wandelpad, vraagt het CDA zich af

Van ons CDA burgerlid Ralf Coumans uit Oud-Valkenburg is vernomen, dat sinds enkele dagen op de Sousberg te Schin op Geul werkzaamheden plaatsvinden, waarbij bestaande weiden worden afgerasterd en het bestaande wandelpad wordt verplaatst.

Het betreft de percelen aan de Sousberg kadastraal bekend gemeente Schin op Geul, sectie C, met helaas voor ons nog onbekende nummers.

In de situatie tot aan de wijziging waren deze percelen vrij toegankelijk voor wandelaars en recreanten, maar door het verplaatsen van het wandelpad in de richting van het bos, met de opgang over het gras langs de bosrand, zal dit voor mensen met kinderwagens, rolstoelen, ouderen of mensen die slecht ter been zijn, een onmogelijke opgave worden. Daarbij komt nog dat op een pad dat pal langs de bosrand ligt, waar weinig of geen zon komt, de ondergrond altijd vochtig is.

De heer Ralf Coumans heeft tevens vernomen, dat de afgerasterde percelen gebruikt gaan worden voor het weiden van koeien (zgn. Galloway-runderen).

Vraag 1:

Is het College op de hoogte van deze veranderingen ter plekke? Wanneer en door wie is toestemming hiervoor verleend? Waar en wanneer heeft hierover publicatie plaatsgevonden?

Naar de CDA fractie heeft begrepen, zijn de betreffende percelen eigendom van Staatsbosbeheer. Desondanks betekent het natuurlijk niet dat zij ongevraagd en zonder toestemming bestaande situaties kunnen wijzigen naar eigen goeddunken. Ook zij dienen zich te houden aan regels, voorschriften en vergunningen.

Vraag 2:

Bent u het met de CDA-fractie eens dat deze ongewenste situatie onmiddellijk stopgelegd dient te worden, indien men niet over de juiste vergunningen beschikt, en tevens teruggebracht moet worden in de oude staat?

Bij de beantwoording van onze vragen geven wij u in overweging mee, dat deze wijziging niet op zichzelf staat. Er is op 21 oktober 2005 door de heer J.H.H. Bouwens, Schoonbronstraat 6 te Schin op Geul, een wijzigingsverzoek ingediend voor het perceel kadastraal bekend gemeente Schin op Geul, sectie C, nummer 2134, voor het wijzigen van de bestemming van agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde in natuurgebied. Dit alles met de bedoeling voor het laten grazen van Galloway-runderen, welke door zijn bedrijf Bocu worden gefokt/verhandeld. Er is destijds door uw ambtenaar de heer Jo Meurders, in hoedanigheid als (voormalig) hoofd Bouwen en Wonen, aangegeven dat de aanvraag alleen goedgekeurd zou worden indien bestaande wandelpaden, die zich op of langs de grens van zijn perceel bevonden, gehandhaafd en toegankelijk voor publiek zouden blijven.

De huidige wijziging aan de weilanden op de Sousberg hebben op het eerste oog niets van doen met het hierboven aangegeven verzoek, maar het is des te opvallender dat a) de in eerste instantie genoemde percelen direct grenzen aan het perceel van de heer Bouwens, en b) op alle percelen Galloway-runderen komen te lopen.

Op deze manier wordt een van oudsher bekendstaand wandel- en recreatiegebied (zeer) beperkt toegankelijk voor de recreant. En dan zijn er uiteraard ook voor de aanliggende bewoners van de Grachtstraat scenario’s te bedenken waarbij overlast een rol speelt. Overlast die wij als CDA wensen te voorkomen.

Nadere mondelinge informatie kunt u tevens rechtstreeks ontvangen van ons burgerlid Ralf Coumans,

Oud Valkenburg 24, telefoon 043 – 4591580 of 06-21116711.

Het CDA ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend,

Eric Huids,

Raadslid. foto’s: Hein Reuters

← Vorig bericht

Twee jubilarissen bij mannenkoor Geulklank

Uitslagen en verslagen 28 oktober 2006

Volgend bericht →