Wanneer wordt gebouwd in Schin op Geul ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Wanneer wordt gebouwd in Schin op Geul ?

Vragen I.B.G.V. inzake project 11 woningen Mauritiussingel Schin op Geul.
Geacht College,
Herhaaldelijk doch recentelijk tijdens de raadsvergadering d.d. 2 juni 2008 heeft de fractie IBGV bij de behandeling van de Programmarekening 2007 zijn bezorgdheid uitgesproken over het project Mauritiussingel Schin op Geul.
In de programmarekening 2007 staat namelijk voor het zoveelste achtereenvolgende jaar bij de plannen die in aanbouw of in voorbereiding zijn de “planologische voorbereiding voor de bouw van 11 woningen op de locatie Mauritiussingel”.
De fractie IBGV vroeg zich tijdens genoemde raadsvergadering openlijk af of deze vermelding steeds wordt opgevoerd om de kern Schin op Geul zoet te houden. In Schin op Geul is men duidelijk teleurgesteld in het zeer trage verloop van dit project, zo hield onze fractie uw college voor.
Tijdens de Algemene Beschouwingen d.d. 4 november 2008 heeft onze fractie uw college vervolgens gevraagd of thans concreet de huidige stand van zaken aangegeven kon worden. Op 17 november 2008, zo werd door de portefeuillehouder aangegeven, zou bestuurlijk overleg plaatsvinden met de verantwoordelijk gedeputeerde. Er zou, wat dit project betreft, sprake zijn van dubbele natuurcompensatie verplichting in de vorm van natuuraanleg voor zowel het bouwen buiten de rode contouren, als bouwen binnen de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). De verantwoordelijk wethouder zegde toe alles uit de kast te halen wat maar mogelijk is om dit project eindelijk te kunnen opstarten. “Het college gaat ervoor”, zo gaf hij ons mee.
U zult wel begrijpen dat wij als fractie IBGV onaangenaam verrast waren dat vrij recent via TV Valkenburg vernomen moest worden dat de nieuwbouw aan de Mauritiussingel alweer vertraagd is. Wij moesten via het persbericht vernemen dat er bij de provincie een adviescommissie is die eigenlijk vindt dat “Schin op Geul af is en er helemaal niet gebouwd moet worden”.
Deze berichtgeving heeft voor onrust en verontwaardiging gezorgd in de kern Schin op Geul. Onze fractie ontving diverse reacties van inwoners waaruit wij helaas moeten concluderen dat het vertrouwen in de overheid een flinke dreun heeft gekregen.
Als fractie IBGV vinden wij de gang van zaken onacceptabel en vragen ons af in hoeverre de kern Schin op Geul bij het gemeentebestuur prioriteit heeft op het gebied van woningbouw in de afgelopen 15 jaar? Wij nemen u ter illustratie mee in de geschiedenis van genoemd bouwplan: Reeds in 1993 (!) is er door destijds jeugdige inwoners een handtekeningactie opgestart met het verzoek om te komen tot meer woningbouw in de kern Schin op Geul. De woningbouw in deze kern bleef destijds al achter bij andere kernen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Uiteindelijk kwam de toenmalige portefeuillehouder een mooi verhaal en beloftes brengen in het plaatselijke gemeenschapshuis. Inmiddels zijn we ruim 15 jaar (!) verder en is er nog steeds niets gebeurd. Een trieste constatering! Wij mogen toch hopen dat de kern Schin op Geul op korte termijn eindelijk zijn broodnodige en reeds in het vooruitzicht gestelde woningen krijgt, of is dit slechts ijdele hoop? Er kunnen nog talloze rapporten geschreven worden over de leefbaarheid in de kernen, met visies alleen zijn we er natuurlijk niet!
Concreet leggen wij de volgende vragen aan u voor:
Welke waarde moeten we aan de berichtgeving van TV Valkenburg toekennen?
Heeft u andere informatie ontvangen dan momenteel bij de vakcommissie en raad bekend is? Zo ja, waarom bleven deze gremia van deze info verstoken?
Bent u met ons van mening dat het wenselijk is dat op zeer korte termijn duidelijkheid komt ten aanzien van het project Mauritiussingel? Bent u bereid op korte termijn naar de de raad en inwoners toe duidelijke voorlichting te geven over de huidige stand van zaken ten aanzien van het project Mauritiussingel?
Welke vervolgstappen gaat u ondernemen om genoemd project overeenkomstig uw eerdere toezeggingen, eindelijk op te starten voorjaar 2009? Ons dunkt een voorbereiding- en vergunningentermijn van ruim 12 jaar toch ruimschoots voldoende om een dergelijk kleinschalig project te realiseren, vandaar ook dat wij tot op heden wachten op een antwoord cq. overzicht uwerzijds van doorlooptijden van dergelijke bouwprojecten binnen de gehele gemeente?
Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie IBGV,
Piet Bisschops, fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Toch Nieuwjaarsduik in Geulvijver

Ondernemer René Naus krijgt award

Volgend bericht →