Weer poging SP om te communiceren.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Weer poging SP om te communiceren.

In het project “Centrumplan”.In een open brief poogt raadslid Peter Visser van de SP om uit de communicatie-impasse in het centrumplan te komen. De impasse is ontstaan tussen gemeentebestuur en inwoners. Visser hierover: "De opzet en uitvoering van de centrumplannen is gebaat bij open en goed overleg tussen partijen die hierbij betrokken zijn en hierover is ontevredenheid."
Visser doet wederom een handreiking aan zowel gemeentebestuur als aan inwoners. "Beide partijen dienen tot een vergelijk te komen", vindt hij.
Lees hieronder de volledige SP-brief:
Open brief:

Datum: maandag 9 augustus 2010.
Aan: College van B&W van Valkenburg a/d Geul, raadsleden, bewoners en ondernemers van het centrum van Valkenburg.
Betreft: communicatie rond de vormgeving en uitvoering van de centrumplannen.
Gemeentebestuur: het centrum op de schop.
Iedereen is van mening dat het centrum van Valkenburg a/d Geul een grondige opknapbeurt nodig heeft. Vandaar dat het gemeentebestuur enige jaren geleden opdracht heeft gegeven om plannen te ontwikkelen.
De plannen voor het gebied dat ook wel aangeduid wordt als koopcentrum zijn in een zeer vergevorderd stadium. Daarnaast zijn er enkele plannen voor het historisch centrum. In juni 2009 heeft de gemeenteraad duidelijke kaders aangenomen waarbinnen B&W de plannen mag ontwikkelen.
Inmiddels is met een ontwikkelaar een contract getekend voor de uitvoering ervan. De volgende stap is de aanpassing van het bestemmingsplan voor het centrum en deze procedure is nu in gang gezet. Het gemeentebestuur is voortvarend bezig.
De betrokken bewoners en ondernemers.
Er zijn maar weinig steden in Nederland waar bewoners en ondernemers zo sterk verbonden zijn met ‘hun’ centrum. Het is hun levensinvulling, hun boterham en zij hebben Valkenburg voor een groot deel gemaakt wat het nu is.
Begrijpelijk dat zij nauw betrokken willen zijn bij veranderingen, de vormgeving en de uitvoering van de plannen. Maar op de een of andere manier is dit niet goed gegaan. Mensen zijn van mening dat het gemeentebestuur te weinig rekening houdt met hun ideeën. Contacten werden omschreven als ‘eenrichtingsverkeer’, er was geen sprake van daadwerkelijk overleg.
Men organiseerde burgerinitiatieven die zich met hand en tand verzetten tegen onderdelen van het bestemmingsplan centrum.
Behalve dat er ernstige vertragingen dreigen te ontstaan door bezwaarprocedures dreigt er tevens een heel vervelende sfeer te ontstaan tussen ondernemers en bewoners enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.
Een paar feiten:
Ondernemers en bewoners juichen het grootste deel van de plannen toe maar er zijn enkele aspecten waar zij gefundeerde bezwaren tegen hebben. Daarbij worden ook enkele zeer interessante alternatieven voor deze aspecten benoemd. Men vindt geen gehoor.
Het gemeentebestuur zet hoog in op zelfsturing, inwoners dienen mogelijkheden te krijgen om betrokken te zijn bij het opstellen en uitvoeren van plannen in hun directe omgeving. Toch lukt dat blijkbaar niet bij het opstellen en uitvoeren van deze centrumplannen. Mensen zijn hierover zeer ontevreden.
Inmiddels zijn de plannen, inclusief de onderdelen waar inwoners en ondernemers problemen mee hebben, in een vergevorderd stadium zonder dat over deze pijnpunten volwaardige communicatie heeft plaatsgevonden. Bezwaren zijn ingediend en een hoorzitting, geen overleg, volgt nog in september of oktober.
In de uitspraak van de rechtbank juni 2010 werd duidelijk dat de kaders die in juni 2009 door de raad werden vastgesteld geen besluit zijn en dat besluitvorming plaats zal vinden bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in november.
Wat dreigt te gebeuren:
Dit nieuwe bestemmingsplan is niet alleen maar een eenvoudige aanpassing voor nieuwe situaties maar zet het hele winkelcentrum en directe omgeving volledig op zijn kop. Dan is het begrijpelijk dat mensen mede sturing aan dit proces willen geven.
Ondernemers en bewoners zullen alle wettelijke procedures aangrijpen om hun zienswijze op een juiste manier een plaats te geven binnen het proces en dat kan ernstige vertraging met zich mee brengen.
Het gevaar dreigt dat de sfeer tussen partijen verder verslechterd, iets dat Valkenburg, juist in deze tijd, echt niet kan gebruiken.
Wat zou er kunnen gebeuren:
Als raadslid maak ik me ernstig zorgen over de toekomst van het centrum. Iedereen wil het centrum grondig opknappen, heeft er veel voor over, maar er is een situatie ontstaan waarin velen zeer ontevreden mee zijn.
– Hierbij roep ik het gemeentebestuur op om alsnog tot een vergelijk te komen met de burgerinitiatieven uit het centrum door middel van een open communicatie en op basis van onderbouwde argumenten waarbij alle onduidelijkheden uit de weg geruimd worden en alternatieven bespreekbaar zijn. Dus niet alleen via de officiële schriftelijke procedure met hoorzitting voor bestemmingsplannen zoals deze nu loopt.
– Tevens roep ik de burgerinitiatieven op om, indien het gemeentebestuur bereid is tot de voornoemde open communicatie, de handreiking aan te nemen en alsnog te streven naar een vergelijk met het gemeentebestuur.
– Daarbij stel ik het op prijs als er een verslag gemaakt wordt van alle bijeenkomsten welke goedgekeurd wordt door beide partijen, ongeacht de besluiten die genomen worden. Deze verslagen kunnen dan onderdeel zijn van de beraadslagingen. Op deze wijze kan ik, als raadslid, een volwaardige mening omtrent de centrumplannen ontwikkelen en een gedegen standpunt innemen.
De hele Valkenburgse gemeenschap kan er alleen maar beter van worden.
Peter Visser,
Raadslid voor de SP in Valkenburg.

← Vorig bericht

Verdere uitwerking plannen mergelmonument.

Vierdaagse woensdag: winkeltje weer terug.

Volgend bericht →