Wel op een serieuze manier

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Wel op een serieuze manier

Ongezouten kritiek van oppositieValkenburg, 4 augustus 2008.
Aan het College van B. en W. van de gemeente valkenburg aan de Geul.
Geacht College,
Met excuses voor de late reactie zulks in verband met afwezigheid wegens vakantie, treft u onderstaand onze reactie aan over uw voornemen tot verkoop van een kavel aan de Goosewijnstraat.
De termijn waarbinnen van de Raad een advies respectievelijk uitspraak wordt verwacht over een dergelijk beladen onderwerp is wel erg kort en nota bene in vakantietijd. Dit verdient geen schoonheidsprijs. We vragen ons wel af of dit een goede wijze van omgaan met de Raad betekent. Wat stond er ook al weer in het coalitieprogramma? Natuurlijk is het de bevoegdheid van uw college om tot verkoop over te gaan, maar niet nadat de raad zijn gevoelens kenbaar heeft gemaakt. Maar dan wel graag op een serieuze manier opdat de raad ook zijn afwegingen kan maken en overleg kan voeren. Er zijn nu eenmaal raadsleden met een denkend vermogen en verlichte despoten kwamen voor in de vorige eeuw en niet in onze tijd!
Hoewel de raad op 17 maart 2008 de kaders heeft vastgesteld met betrekking tot het centrumplan betekent dit niet dat uw college nu alle vrijheid heeft om besluiten te nemen. Zoals bekend was onze fractie op de bewuste raadsvergadering niet aanwezig en de uitspraak van sommigen dat de raad unaniem de kaders heeft vastgesteld dient genuanceerd te worden in die zin van de aanwezige leden van de raad, doch dat terzijde.
Onze fractie heeft grote moeite met het voorgenomen besluit. Er wordt nu gevraagd onze zienswijze te geven over de voorgenomen verkoop zonder dat er een totaal concept ligt met al zijn financiële consequenties.
Wij vinden voorts dat met de belangen van de centrumbewoners en allen die belang hechten aan een mooier en beter centrum niet serieus wordt om gegaan. Verbetering van het centrum is noodzakelijk, maar over een plan dat zo ter discussie staat bij nagenoeg alle bewoners van het centrum, dient eerst een redelijke consensus bereikt te worden alvorens de gronden verkocht dienen te worden. Eenmaal verkocht, zo vrezen wij, zal uw college en ook de raad alleen maar onder druk worden gezet om alle (bouw)plannen te realiseren. Wij hebben dat eerder meegemaakt bij ontwikkelingen op de Cauberg. Een en ander zal alleen maar leiden tot procedures achteraf, bezwaarschriften etc van alle parijen, hetgeen de gemeente handenvol geld zal gaan kosten. Onze fractie pleit dan ook om eerst met de omwonenden en met de bewoners van het centrum in discussie te gaan over het plan en dan pas verdere besluiten te nemen. Een lid van uw College stelt dat er al 20 jaar niets gebeurd is in het centrum en dat het nu tijd wordt om een en ander aan te pakken. Het verkrijgen van consensus vinden wij een groot goed. En dan zijn die paar weken uitstel ten opzichte van de verstreken tijd een kleinigheid als daarmede de zorgvuldigheid gediend wordt.
Weliswaar heeft er vroeger op die plek een gebouw gestaan, maar dat kan toch geen argument zijn om daar nu weer een nieuw gebouw neer te zetten. De locatie nu heeft zijn eigen uitstraling en wordt gebruikt voor vele activiteiten op het Theodoor Dorrenplein. Bovendien wordt het prachtige Spaans Leenhof nu ook ingekapseld en krijgt niet meer de uistraling die het nu heeft. Niet vergeten moet bovendien worden, dat het plein zoals het er nu ligt vele functies heeft. dank zij de PvdA/D66 is ook de markt weer terug gekomen op de vertrouwde plek. Voorts wordt ook de geul als parelsnoer aangetast. Nu komt de geul nadrukkelijker onder de aandacht dan dat er straks een gebouw staat.
Kortom, de PvdA/D66 fractie geeft uw college in overweging om nog niet tot verkoop over te gaan, maar eerst de discussie aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden teneinde draagvlak te verkrijgen voor het plan en vervolgens pas al dan niet aan de hand van de verkregen consensus over te gaan tot uitvoering.
Met vriendelijke groet,
Ed Sprokkel,
Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Agent gewond bij vechtpartij

Bouwstijl moet passen bij omgeving

Volgend bericht →