Wensen en bedenkingen van de CDA-fractie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Wensen en bedenkingen van de CDA-fractie

Verkoop gronden centrumAan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul, 2 augustus 2008
Onderwerp: wensen en bedenkingen CDA-fractie m.b.t. verkoop gronden Th.Dorrenplein/Gozewijnstraat.
Geacht College,
Hierbij reageren wij op uw brief d.d. 18 juli 2008 met als onderwerp “het voornemen tot verkoop van gronden in het centrum”. We zullen hierna onze wensen en bedenkingen puntsgewijze aan U kenbaar maken.
1. Verkoop van gronden is een aangelegenheid en bevoegdheid van uw college, waarover verantwoording verschuldigd is aan de raad;
2. Het gaat hier om belangrijke strategische verkopen; daarom is inspraak van de raad gerechtvaardigd. Voorlopige koopcontracten of intenties tot koop en verkoop dienen kaderstellingen en randvoorwaarden van de raad te respecteren en te garanderen;
3. De raad heeft op 17 maart jl. unaniem kaders gesteld m.b.t. het centrumplan, waaronder het uitwerken van een businessplan voor het creëeren van een sfeervol Th. Dorrenplein, o.m. door bebouwing van de leefkuil aan de Gozewijnstraat en verlenging van de Dr. Erensflat waardoor een plein met wanden ontstaat;
4. De meeste fracties, waaronder ook onze CDA-fractie, hebben op 17 maart jl. m.b.t. dit beslispunt diverse kanttekeningen en accenten geplaatst, die deels overeenkomen met de visie van uw college en architect Arets, maar deels ook bedoeld waren als aanvullende voorwaarden;
5. Voor onze fractie zijn de volgende voorwaarden van groot belang:
• rekening houden met het authentieke en cultuurhistorische karakter van ons stadje: m.a.w. alleen nieuwbouw toestaan die daadwerkelijk past bij de historische panden in de directe omgeving en de diverse in mergel opgetrokken panden rond plein en aangrenzende straten;
• in relatie tot dit laatste dient wat het CDA betreft bij voorrang gebruik gemaakt te worden van mergel; zo mogelijk dient dit zelfs als voorwaarde gesteld te worden;
• de verschijningsvorm, omvang en kwaliteit van de te realiseren gebouwen dienen architectonisch van meerwaarde te zijn in harmonie met de directe omgeving én met de aangrenzende Geul;
• voor het mogelijk in de Gozewijnstraat te realiseren vijfsterren kwaliteitshotel als ook voor de aanbouw aan de Dr. Erensflat dient een maximum van drie bouwlagen + kap te gelden;
• ten aanzien van de procedures in het kader van de ruimtelijke ordening, de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen en de eisen van welstand dient de regie volledig in handen te blijven van de gemeente; goedkeuring van de raad t.a.v. het beoogde projectbesluit en/of bestemmingsplanwijziging én de hiervoor genoemde vier voorwaarden dienen als ontbindende voorwaarden in de overeenkomsten te worden opgenomen;
• de ontbindende voorwaarden in de voorliggende concept koopcontracten zijn wat onze fractie betreft niet volledig en helder genoeg: voor alle partijen dienen kaderstellingen én randvoorwaarden volkomen duidelijk en onbetwistbaar te zijn;
6. Op 17 maart jl. heeft onze CDA-fractie het van eminent belang geacht dat er zo spoedig mogelijk een degelijk en goed uitgewerkt communicatieplan en inspraaktraject zou worden opgesteld. Er dient recht te worden gedaan aan de behoefte aan transparante informatie en tijdige inspraak van belanghebbende en belangstellende burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, vooral ter verkrijging van een zo groot mogelijk draagvlak. Gezien de ontwikkelingen tot nu toe is er naar onze mening op dit gebied op zeer korte termijn een gewijzigde en verbeterde aanpak noodzakelijk:
a. inspraak en communicatie, ondersteund door zo volledig en helder mogelijke informatie, heeft tot nu toe in de voorbereidingsfase naar de burgers toe in belangrijke mate ontbroken. Er is weliswaar meermalen overlegd en gecommuniceerd met ondernemers en hun organisaties en met maatschappelijke groeperingen, maar richting belanghebbende en belangstellende burgers zal een inhaalslag moeten plaatsvinden;
b. die informatieverstrekking, communicatie en aanbod tot inspraak zullen actief en eensluidend moeten worden geregisseerd en gecoördineerd ter voorkoming van tegenstrijdigheden en verwarring;
c. de wijze van informatieverstrekking zal nog eens goed tegen het licht gehouden moeten worden. De huis-aan-huiskrant “Hart voor Valkenburg” heeft onbedoeld te zeer het negatieve stempel van de ‘blokken van Arets’ opgeroepen. Nieuwe informatie zal vooral moeten uitnodigen tot het uiten van ideeën en behoeften, tot het doen van voorstellen en vooral gericht moeten zijn op het verkrijgen van ruim draagvlak;
7. M.b.t. de inspraak en informatieverstrekking bij majeure projecten heeft de raad op 17 maart jl. unaniem een door de CDA-fractie ingediende motie aangenomen, waardoor het college een zestal opdrachten heeft gekregen (zie bijlage). Een gedeelte van deze kaderstellende opdrachten worden momenteel uitgevoerd, m.n. die welke te maken hebben met de verhouding tussen en de rollen van college en raad, ook al is er ook op dit vlak nog het nodige werk aan de winkel.
Echter wat betreft de ontwikkeling van een plan voor communicatie en inspraak in relatie tot o.m. de centrumplannen blijft het college, zelfs na vier maanden, nog steeds in gebreke: raad, inwoners, ondernemers en investeerders hebben recht op uitvoering van de in genoemde motie bedoelde opdrachten.
Wij vinden dan ook dat aan het opstellen van bedoeld communicatie- en inspraakplan ten behoeve van alle belanghebbenden en betrokken inwoners zo spoedig mogelijk voorrang gegeven moet worden; zodra gereed zal dit plan meteen op passende wijze bekend gemaakt en uitgevoerd moeten worden.
Tot zover onze wensen en bedenkingen n.a.v. de voorgenomen verkoop van gronden aan het Th.Dorrenplein en de Gozewijnstraat.
Met vriendelijke groet verblijft
de CDA-fractie,
Math. Knubben
Marij Verheggen
Ralf Coumans
Bijlage: kaderstelling raad m.b.t. inspraak en informatieverstrekking (motie 17 maart 2008)
Bijlage: opdrachten verwoord in de raadsmotie d.d. 17 maart 2008 m.b.t. inspraak en informatieverstrekking.
En, in belangrijke mate de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volgend, draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:
– zijn verantwoordelijkheid te nemen in het vooraf maken van afspraken bij alle majeure projecten over de betrokkenheid van de raad en de aard, omvang en duur van verplichtingen voor de gemeente;
– in het kader van zulke projecten uit zijn midden de eindverantwoordelijke bestuurder aan te wijzen, die samen met de ambtelijke projectleider zorgdraagt voor regelmatige rapportages over de voortgang van het project, vooral bedoeld als gestructureerde en transparante informatievoorziening aan alle leden van de raad;
– er zorg voor te dragen dat de rapportages minstens bevatten: doelstellingen in smarttermen, verder de reikwijdte, kosten, financiering en planning van het project, de risico’s en beheersing daarvan en wat de raad mogelijkerwijze verder nog moet weten;
– slechts in uiterste noodzaak zich vast te leggen op afspraken tot geheimhouding in overeenkomsten met derden;
– conform de afspraak in het coalitie-akkoord voorstellen te doen tot verbetering van de inspraakprocedures en zo nodig daartoe voorstellen te doen tot bijstelling van de op 1 januari 1995 in werking getreden inspraakverordening;
– bij majeure projecten in een zo vroeg mogelijk stadium een communicatieplan te ontwikkelen, vooral gericht op het verstrekken van geregelde transparante informatie ter bevordering van het verkrijgen van zo groot mogelijk draagvlak bij inwoners, ondernemers en investeerders.

← Vorig bericht

VVD: wil discussie over centrumplan

Fietser gewond bij ongeval

Volgend bericht →