Werklozen maken trottoir sneeuw- en ijsvrij?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Werklozen maken trottoir sneeuw- en ijsvrij?

PPGV hekelt slechte communicatie van gemeentebestuur tijdens kerstperiode.De PPGV wil winkeliers en burgers verplicht worden om de trottoirs sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. "Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun", aldus Jef Kleijnen. Hij stelt voor om het overige publieke gebied schoon te laten maken door werklozen.
"In Valkenburg aan de Geul hebben 97 mannen tussen de 18 en 50 jaar een bijstandsuitkering", weet Kleijnen. Hij wil deze burgers inzetten op plaatsen waar veel voetgangers komen zoals in de omgeving van scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra, gemeenschapshuizen, ect.
Lees hier de volledige brief van de PPGV fractie:

Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 5 januari 2011.
Raadsfractie PPGV, Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 06-11567995.
Aan: de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul Burgemeester M. Eurlings,
De gemeente Valkenburg a/d Geul is niet opgewassen tegen extreem winterweer. Dat is toch wel de conclusie die wij met zijn allen kunnen trekken gezien de toestanden tijdens de afgelopen barre winterperiode waar wij nu nog mee te maken hebben. Bestrijding van gladheid en het ruimen van sneeuw heeft binnen onze gemeente veel te wensen overgelaten. De mensen van de buitendienst hebben alles gedaan wat in hun vermogen ligt om de gladheid te bestrijden en de sneeuw te ruimen, maar hadden gewoon te kampen met te weinig mankracht en materieel.

Maar de bevlogenheid van het college om alles in het werk te stellen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden hebben wij gemist. Het feit dat aangegeven wordt dat de barre weersomstandigheden juist in het kerstreces vielen is voor ons geen excuus. Wij hebben op 27 december 2010 een aantal mails aan de gemeente gestuurd aangaande de slechte communicatie over het ophalen van huisvuil en de deplorabele toestanden van de zijwegen in heel Valkenburg a/d Geul. Er was gewoon geen doorkomen meer aan. Ondanks het feit dat het nu al meer dan tien dagen niet gesneeuwd heeft is dit nog steeds het geval. Wij zijn overspoeld met klachten van burgers. Wij zijn zelf polshoogte gaan nemen in alle kernen van onze gemeente. Hier een paar voorbeelden wat wij zoal tegengekomen zijn:
– In Berg en Terblijt in de omgeving van het winkelcentrum, het gezondheidscentrum, het zorgcentrum, de sporthal en de OBS is het een glijbaan;
– In Broekhem-Noord is de schoolroute een grote ijsbaan (hellinggebied);
– Parkeerplaatsen in vrijwel heel de gemeente liggen er spiegelglad bij;
– Zijwegen in alle kernen van onze gemeente zijn nog steeds onbegaanbaar;
– In het centrum van Valkenburg is het een ijsbaan. Als voetganger loop je risico op een valpartij;
– Fietsvoetpad Hekerbeek/politiebureau is een grote ijsvlakte;
– Trottoirs liggen er op vele plaatsen spiegelglad bij.
Dit is nog maar een greep uit de vele slechte toestanden die wij zijn tegengekomen.
Om de verantwoordelijkheid nu alleen maar bij het gemeentebestuur te leggen is ons wat te goedkoop. Ook ondernemers en inwoners hebben in vele gevallen het mes in het varken laten steken. Ondernemers zouden het als een morele plicht moeten zien om te zorgen dat de ruimte voor hun zaak sneeuw/ijs vrij is gemaakt. Hetzelfde geldt voor onze inwoners die in staat zijn de trottoirs voor hun huis ijs en sneeuwvrij te houden. Het is een grote schande dat dit op heel veel plaatsen niet het geval is geweest.
Wat ons ook opviel is het gedrag van een aantal automobilisten (verkeershufters) die ondanks de slechte weeromstandigheden hun rijgedrag maar niet willen aanpassen met alle gevaarlijke toestanden vandien.
Kort samengevat kunnen we concluderen dat er niet adequaat werk is gemaakt van het sneeuw en ijsvrij maken en houden op veel plaatsen binnen onze gemeente wat niet alleen geleid heeft tot enorme overlast maar ook de veiligheid van onze inwoners en bezoekers in gevaar heeft gebracht en nog steeds brengt.
Als een wethouder dan aangeeft dat je externe ondernemers niet kunt benaderen om sneeuw te schuiven in zijstraten waar geen doorkomen meer aan is, vanwege het feit dat de stoeprand wel eens beschadigd zouden kunnen worden, is het eind zoek. In noodsituaties zoals deze zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan met o.a. hevige en langdurige sneeuwval heeft de burger recht op daadkracht van een gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders moet zich dan ook niet verschuilen achter vastgesteld beleid door een gemeenteraad. Nood breekt wet en het college moet dus alles in het werk stellen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Men kan achteraf hierover verantwoording afleggen. Wij kunnen nog van geluk spreken dat, voor zover wij weten, zich geen al te grote calamiteiten voorgedaan hebben. Anders was de bok vet geweest!!!
Wat wij willen is dat er op zeer korte termijn beleid gemaakt moet worden gericht op extreem winterweer en niet, zoals het CDA aan u vragen of u hier toe bereid bent. Want dat is gewoon vlees nog vis!!! Daar kopen onze burgers niets voor!!! Daarom willen wij als PPGV een aantal concrete voorstellen aan u doen die u kunt betrekken bij het maken van nieuw beleid aangaande aanpak gevolgen van extreem winterweer. Laten wij beginnen met de gebrekkige communicatie.

Alhoewel jullie hebben laten doorschemeren dat die aan verbetering toe is en u dat ook doet via internet en twitter willen wij u aangeven dat dit vooral dient te gebeuren via de lokale media. Een goed instrument zou zijn om via Tv-Valkenburg internetpagina’s in te huren. Een kind kan de was doen om deze pagina’s actueel te houden en voor onze inwoners is het laagdrempelig om hier gebruik van te maken.
Tevens vinden wij dat er gekeken moet worden welke mogelijkheden het college heeft om de burgers en de ondernemers die hiertoe in staat zijn hun eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden hen dit min of meer verplichtend op te gaan leggen. Het is gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die iedereen op zich zou moeten nemen.
Ook zou er paal en perk gesteld dienen te worden aan verkeershufterig gedrag, zeker bij slecht weer.
Aangaande het sneeuw- en ijsvrij houden van de rest van het publieke domein vinden wij dat ook de gebieden waar veel voetgangers komen zoals de omgeving van scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentrums, gemeenschapshuizen, ect. ect. hier in betrokken dienen te worden. Men zou eventueel ook gebruik kunnen maken van de inzet van uitkeringsgerechtigden, waar heel nadrukkelijk een beroep op gedaan zou kunnen worden als wij te maken hebben met zulke extreme weersomstandigheden, zoals wij de afgelopen periode hebben meegemaakt.
In Valkenburg a/d Geul hebben 97 mannen tussen de 18 en 50 jaar een bijstanduitkering.
Wij vinden dat je deze mensen best mag vragen om hun handen uit de mouwen te steken, als het maatschappelijke belang daar mee gediend is. Ook moet het college externe bedrijven kunnen inzetten als mensen geïsoleerd dreigen te raken zoals dit onlangs in IJzeren het geval was. Ook zijwegen moeten te allen tijde bereikbaar kunnen zijn. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor hulpdiensten.
Al met al is de conclusie dat er binnen onze gemeente nog een grote slag gemaakt dient te worden als er sprake is van extreme weersomstandigheden. Wij willen dan ook dat hier zo snel als mogelijk een goed beleid op losgelaten wordt, zodat wij deze gigantische overlast geen tweede keer hoeven mee maken. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat het weer van de afgelopen periode een stuk overmacht met zich meebrengt, maar dat van iedereen die daar toe in staat is een wezenlijke bijdrage gevraagd mag worden om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Is het college bereid m.b.t. de communicatie zoveel als mogelijk hierbij de lokale media te betrekken en laagdrempelig te houden zoals wij in dit schrijven hebben voorgesteld?
2. Is het college bereid om na te gaan in hoeverre wij ondernemers en burgers kunnen verplichten als zij hier zelf toe in staat zijn om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te houden?
3. Is het college bereid om zwaar en meer materieel in te huren als er sprake is van extreme weersomstandigheden zoals deze zich nu voordoen?
4. Is het college bereid om mensen met een uitkering in te gaan zetten, vooral als het gaat om plaatsen sneeuw- en ijsvrij te houden waar veel voetgangers gebruik van maken zoals zorgcentrums, gemeenschapshuizen, rondom scholen en winkelcentrums. Tevens willen wij weten of hier eventuele dwang toegepast kan worden, omdat hier in onze ogen geen enkele sprake is van dwangarbeid.
5. Is het college bereid om alles in het werk te stellen om verkeershufterig gedrag zeker bij extreme weersomstandigheden in de kiem te smoren?
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Niks aan de Hand wil autovrij centrum.

Start aanleg afrit Beekstraat A79.

Volgend bericht →