Wethouder door raad teruggefloten en college draait 180 graden

Voorpagina » Nieuws » Wethouder door raad teruggefloten en college draait 180 graden

De raadsvergadering van 5 oktober ging weer over het sport- en accommodatiebeleid. Dit beleid is er nog steeds niet in de gemeente en wordt dus per geval ingevuld. Sinds 1998 staat het op de agenda maar wethouder Remy Meijers sprak hierover als: “mea culpa (mijn schuld, red.)” om het nu te verplaatsen naar april 2021 voor een gedegen onderbouwing. Het resultaat: vv Walram en vv Berg krijgen nu hun licht en waterleiding waarvoor € 35.000,- beschikbaar werd gesteld. Volgens de wethouder waren geen verdere wensen bij de clubs terwijl de raadsleden op dit punt een andere mening waren toegedaan.

Aan dit punt werd vervolgens ook SV Geuldal toegevoegd. Eerdere vragen van Wim Weerts (AB) over een nieuwe accommodatie bij deze fusieclub werden per brief beantwoord.  Hieruit bleek dat eerdere afwijzingen nu plotseling als bespreekbaar werden gezien.

Wethouder Meijers deelde zelfs mee dat al informele gesprekken gevoerd waren met de gemeente Gulpen-Wittem. Ook wordt een aanvullend onderzoek aangekondigd. Het College stelt voor de kwestie SV Geuldal te koppelen aan een nieuw vast te stellen sport- en accommodatiebeleid.
Heel opvallend is de vaststelling aan het einde van deze brief: “gezocht wordt naar mogelijkheden per kern voor woningbouw, dus ook voor de kern Schin op Geul. Voor wat betreft de locatie SV Geuldal geldt dat op dit moment planologisch gezien woningbouw niet is toegestaan”.

Motie VVD haalt het niet
Bianca Rooding (VVD) diende een motie in namens haar fractie en de VSP dat verder opschuiven van het beleid naar april 2021, zoals door wethouder Meijers bepleit, niet werd geaccepteerd. In deze motie wordt een tijdpad geeist door de raad hetgeen betekent: bespreking van dit beleid in de raadsvergaderingen van december en begin 2021 en vaststelling in april 2021. Deze motie werd met hoofdelijke stemming verworpen met 5 stemmen voor en 11 tegen. 

Motie Algemeen Belang en PGP
Een volgende motie, ingediend door Wim Weerts (AB) met steun van PGP met het verzoek aan het College: “Op korte termijn in overleg te gaan met SV Geuldal en de gemeente Gulpen-Wittem teneinde middels een quick-scan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de huidige en nieuwe locaties te onderzoeken en te toetsen op haalbaarheid met globale financiële paragraaf en hiertoe eveneens het noodzakelijke overleg aan te gaan met de diverse toekomstige stakeholders op en nabij beide sportcomplexen. De uitkomsten van deze quick-scan gecombineerd met het bredere onderzoek naar de toekomstige vitaliteit van voetbal in onze gemeente (en directe omgeving), integraal onderdeel te laten uitmaken van het nieuwe sport- en accommodatiebeleid”.
Deze motie werd met hoofdelijke stemming aangenomen met 13 stemmen voor en 3 (het CDA) tegen.

← Vorig bericht

Binnen twee weken duidelijkheid over Kerststad Valkenburg

Geen verplaatsing ondergrondse kerstmarkt naar het centrum

Volgend bericht →