Wethouder moet huiswerk overdoen in kwestie Walem.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Walem » Wethouder moet huiswerk overdoen in kwestie Walem.

De raad wil dat bedrijf kan werken en inwoners er fijn kunnen wonen.Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Van Melsen (AB) opgedragen om in de kwestie Walem te komen tot een creatieve oplossing. Het jarenlange slepende conflict in het gehucht verdeelt bewoners en ondernemers. Dinsdagavond spraken vijf betrokkenen de commissie SOB toe waarin een veelvoud aan misstanden en miscommunicatie te berde gebracht werden.
Raadsleden beoordeelden de kwestie als ‘geen juiste afweging naar gangbare criteria’, ‘geen actieve communicatie naar bewoners door gemeenten’, ‘spraakverwarring omtrent terminologie’ en ‘geen beantwoording van zienswijzen’.

Een juridisch planologisch adviesrapport geschreven door mr. Dekker heeft wethouder van Melsen niet bereikt, zo zei hij. In het rapport staat te lezen, aldus de PvdA, "dat de ruimtelijke onderbouwing te kort schiet voor een zorgvuldige belangenafweging en niet is ingegaan op bezwaren van omwonenden die geuit zijn in het kader van de zienswijzen procedure".

Het rapport Dekker biedt oplossingsrichtingen. De raad wil dat wethouder Van Melsen daar goed naar kijkt. Van Melsen heeft beterschap beloofd. Hij zei dat de communicatie beter moet "Maar het is zoals het is", zei hij. Hij verdedigde het raadsvoorstel (reparatievoorstel Walem) maar zei erbij: "Ik kan niet iets gaan bedenken wat de meerderheid van de raad wil. Dat is wettelijk niet mogelijk". Toch gaat Van Melsen bezien of hij met de voorstellen in de diverse rapporten uit de kwestie kan komen.

De kwestie zal tijdens de raadsvergadering van maandag 10 februari a.s. wederom besproken worden.

KLIK HIER om het raadsvoorstel van het gemeentebestuur te lezen.

Hieronder plaatsen wij van alle politieke partijen hun inbreng in eerste termijn:

CDA:
Geachte Wethouder, Voorzitter, leden van de commissie en geachte toehoorders,
Laat ik beginnen met te zeggen dat het ons genoegen doet dat er vandaag zo veel insprekers waren. Dat betekent dat de mening van deze commissie in ieder geval door Ú als insprekers serieus genomen wordt. Het is mede aan uw vasthoudendheid te danken dat het CDA hier vandaag géén hamerstuk van gaat maken. Dat staat wel vast. Dit garandeert immers een maximale afweging van ieders belangen. Immers wij konden bij het schrijven van dit pleidooi vóór deze commissievergadering niet weten wat U als inspreker in zou brengen. Het onderwerp is weliswaar niet nieuw, maar het CDA blijft in ieder geval tot de aanstaande raadsvergadering open staan voor valide argumenten uwerzijds.
Minder zijn wij te spreken over de nota van het college. Zij geven daarbij één oplossing en daar moeten wij het dan mee doen. Wij hadden verwacht dat het college in de complexe zaak meer ruimte aan de raad zou geven om haar eigen afwegingen te maken. Anderzijds heeft de raad de macht, maar deze commíssie ook de krácht dit alsnog op eigen houtje te doen. De raad is ook hier als laatste aan zet en zal van haar wettelijke macht gebruik maken.
Op de allereerste plaats wil het CDA kwijt dat ze vindt dat het college de aanvraag van de maatschap Dullens als iedere andere willekeurige aanvraag heeft behandeld. Het college is er van meet af aan van uit gegaan de wens van de maatschap zo veel mogelijk in te vullen. Op zich kunnen wij daar overigens achter staan: De maatschap heeft een goed renderend bedrijf en zij wil dat graag zo houden. Daarnaast is in de “Toekomstvisie Buitengebieden”, zoals die twee jaar geleden door de raad is goedgekeurd, uitdrukkelijk gezegd dat levensvatbare agrarische bedrijven zo veel mogelijk ondersteund moeten worden. Het CDA stond toen en nu achter die visie.
En toch, U voelt hem al aan komen, de situatie in Walem ligt véél gevoeliger dan op overige plekken. Iedereen in deze zaal weet dat er in Walem véél oppositie tegen deze uitbreiding is. Bij het vast stellen van het “Bestemmingsplan Buitengebieden”, vorig jaar, zijn er door de buurt zéér veel zienswijzen ingediend. De daaruit voortvloeiende zienswijzenota ontbeerde te enen male een gebalanceerde afweging van alle belangen. De lijn was: dit is de aanvraag van de maatschap, dit zijn de procedurele en beleidskaders en dit is de conclusie. Er werd nauwelijks rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. De teneur was “als het mag dan kan het”.
Op aandringen van de raad heeft er een mediationtraject plaats gevonden. Op enig moment is door één van beide partijen de stekker uit dit overleg getrokken. Het verbaast ons nog steeds dat deze eenzijdige actie géén consequentie voor het vervolg heeft gehad. Alleen door een uiterste inspanning van de raad is er nog een onafhankelijk onderzoek gedaan, waarvan de conclusies de basis vormen voor deze raadsnota.
Ondanks deze kritische inleidende woorden richting college zullen wij toch nader ingaan op de raadsnota.
De centrale vraag blijft of de maatschap Dullens een toekomstbestendige bedrijfsvoering kan uitoefenen op het bestaande bouwvlak. Om die vraag te beantwoorden, willen wij allereerst een aantal harde noten kraken:
· De BOM+ overeenkomst die het college met de provincie heeft gesloten is NIMMER voorgelegd aan de raad. De raad heeft zich hier dan ook nooit over uit kunnen spreken.
· De maatschap Dullens heeft geen verruiming van de milieuvergunning uit de negentiger jaren gevraagd. We gaan er dus vanuit dat deze vergunning het uitgangspunt is geweest voor de bestemmingsplanwijziging.
· Voor een camping wordt maximaal 15 x 120 m2 vergund. Binnen het vlak dat tot nu toe vergund was, kan dit.
· De weg is in eerste instantie zonder vergunning vooraf aangelegd en (wordt) later vergund. Op zich is dit een procedure die vaker plaatsvindt, maar er is nog héél veel af te dingen op de noodzaak voor het bedrijf, de wenselijkheid voor de omgeving en de uitgangspunten van de aangeleverde onderzoeksrapporten, met name het geluidsrapport.
· Het rapport dat de basis voor de raadsnota vormt, geeft duidelijk aan dat primaire bedrijfsvoering bóven een boerderijcamping dient te gaan.
· De maatschap Dullens geeft nergens een doorkijk naar de bedrijfsvoering over, zeg, tien jaar. Wij weten dan ook niet zo goed of het bedrijf met de gevraagde uitbreiding wel toekomstbestendig is. Gezien de uitgangspunten in de “Structuurvisie buitengebieden” zou dit wel opportuun zijn.
In eerste termijn willen wij dan ook eindigen met de conclusie dat inbreiding op het huidige bouwvlak mogelijk is en wel ten noorden van de camping, mits de weg wordt opgeheven óf deze ten zuiden van de camping komt te lopen.
PPGV:
Voorstel betreffende reparatiebesluit bp buitengebied.
Voorzitter,
Wij zullen ons vandaag beperken tot Walem 55.
Op de eerste plaats moet ons van het hart dat wij zeer teleurgesteld zijn in voorliggend raadsvoorstel…..de raad lijkt voor een voldongen feit te staan. Tijdens de behandeling van het bp buitengebied en het vaststellen ervan werd de raad geadviseerd Walem 55 te “bevriezen” …..zaken lagen immers zo moeilijk daar…..en er waren zoveel zienswijzen binnengekomen…. De raad was… heel begrijpelijk ook…. in de veronderstelling dat “het bevriezen” inhield dat….voor deze locatie het oude bestemmingsplan gehandhaafd zou worden en de raad….op een later tijdstip (herziening/postzegelplan) het bouwplan van Maatschap Dullens kon beoordelen waarbij de leden….in hun beoordeling….. ook de zienswijzen van omwonenden konden betrekken.

Het relaas dat zich hierna afgespeeld geef ik even kort aan….duidelijk was dat de voltallige raad de bezwaren van omwonenden niet af wilden doen met…..gekibbel onder elkaar. Het mediationtraject wat ingezet werd….heeft niet echt veel opgeleverd behalve dan de verzekering van omwonenden dat zij zich neer zouden leggen bij de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek en……voor de optimisten onder ons….dat de maatschap over gegaan is tot de aanvraag van een kleinere loods vanwege de mediation. De raad heeft aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek en de resultaten hiervan lieten toch nog enkele vragen over….niet naar de onderzoeker Dhr Wieringa….maar naar het college over de gang van zaken tijdens dit gehele traject.

Inmiddels was wel duidelijk dat een meerderheid van de raad onderzocht wou hebben of de loods niet binnen het bestaand bouwkavel gerealiseerd kon worden en…….oplossingsgericht als deze raad is….werd het college de opdracht gegeven te onderzoeken of dit mogelijk was en…. wat de gevolgen zouden zijn als de raad een afwijkend besluit zou nemen. Dit advies is er uiteindelijk gekomen….zij het niet op aanvraag van het college. Volgens het advies van Dhr Dekker heeft de raad niet veel mogelijkheden over….maar hij zet wel enkele kanttekeningen bij het verloop van deze zaak…en de positie waarin de raad nu wordt gezet.
Zo heeft hij het over het feit dat in de ruimtelijke onderbouwing een duidelijke belangenafweging ontbreekt….en die is nu net noodzakelijk mede gezien de uitspraak van de raad van State….in de onderbouwing wordt ook niet ingegaan op de bezwaren van omwonenden….terwijl deze zienswijzen aanleiding waren tot het schrappen van de uitbreidingsmogelijkheid (verruimd bouwblok) in het ontwerpbestemmingsplan.
Voorzitter,
Ons standpunt was duidelijk…..er is geen noodzaak het bouwkavel uit te breiden voor het bouwen van een loods. Gezien de gang van zaken hebben wij nog enkele vragen aan en opmerkingen voor de wethouder;
Walem 55 is een volwaardig agrarisch bedrijf en mag binnen de bestemming bouwvlak een agrarische loods bouwen. Kamperen bij de Boer is een nevenfunctie . Zoals opgenomen in het onafhankelijk advies zijn ook wij van mening dat een nevenfunctie nooit beperkingen op zou moeten leggen aan de hoofdtak waarop de nevenfunctie is gebaseerd. Het belang van de hoofdtak is leidend.

In verband met een zuinig ruimtegebruik moet voorkomen worden dat voor de hoofdfunctie het agrarische bouwblok, als gevolg van de aanwezigheid van een nevenactiviteit, uitbreiding behoeft. Voor de nevenfunctie Kamperen bij de Boer op het bouwblok dient niet enkel het aantal M2 per kampeerplaats maar tevens een passende maximale maatvoering voor Kamperen bij de Boer te worden gesteld.
In het Bom+ advies 2 d.d. 7 oktober 2011
Wordt in overweging gegeven om het bouwvlak aan de oostzijde ter plekke van de huidige kampeervoorzieningen zoveel te verkleinen als het bouwvlak aan de oost- en zuidzijde voor de nieuwe opslag en berging wordt uitgebreid.
Wat is met deze aanbeveling gedaan?
Nieuw loods op kampeerterrein.
In het onderzoek alternatieven wordt door aanvrager de plussen en minnen aangegeven op het alternatief om de nieuwe loods te realiseren op het kampeerterrein. Wat zijn echter volgens indiener van dit alternatief de plussen en minnen?

SP:
Reparatiebesluit Walem.
Voorzitter,
Het reparatiebesluit is een voorbeeld.
De inhoud is glashelder en onderbouwd verwoord.
De wijze waarop dit voorstel is samengesteld getuigt van een gedegen voorbereiding.
De boerderijcamping is op papier volledig correct ingetekend op de juiste plek en met het juiste aantal vierkante meters.
Niet alleen de toepassing van de toetsingscriteria, de 12 regels waaraan plannen getoetst worden, is bij de plaatsing van de loods optimaal toegepast maar vooral ook de heldere beschrijving van deze toepassing is een voorbeeld van transparantie.
Het gedegen onderzoek naar de kwaliteit van de Kleine Weg met betrekking tot het zware verkeer, de hinder maar vooral de veiligheid is van hoog niveau.
De wijze van zorgvuldigheid waarmee is omgegaan met de zienswijzen van betrokkenen laat zien dat mensen serieus genomen worden. De antwoorden op hun concrete vragen zijn van een dusdanige helderheid, daar is geen speld tussen te krijgen.
De open communicatie die met de indieners van de zienswijzen is gevoerd…. Laat zien hoe kort je als gemeente bij je inwoners kunt staan.
Dan de wijze waarop naar de gemeenteraad is geluisterd, de correcte ondersteuning bij het zoeken naar juiste onderzoeksmogelijkheden en het opstellen van onderzoeksvragen, het juiste bureau……
Voorzitter,
Zo had mijn verhaal kunnen zijn maar het loopt anders….
We zitten nu al met een jarenlange procedure met onzekerheid voor alle partijen en dit was niet nodig geweest indien de regeltjes en fatsoensnormen gewoon op een eenvoudige manier toegepast zouden zijn.
Dit dus nooit meer, dit mag nooit meer gebeuren.
De procedure rammelt van alle kanten.
De oppervlakte van de boerderijcamping op de kaarten staat groter dan werkelijk bestemd in 1994.
De loods is in het buitengebied gepland terwijl binnen het agrarisch bouwvlak alternatieven zijn en niet serieus betrokken en onderzocht zijn.
De kwaliteit van de Kleine Weg, voor vrachtverkeer gesloten, is niet onderzocht voor zwaar verkeer en op veiligheid voor voetgangers en fietsers.
Kortweg, de toetsingscriteria zijn niet correct toegepast en voor mij zijn toetsingscriteria niet correct toegepast als de onderbouwde resultaten ervan niet getoetst kunnen worden.
Daarnaast de communicatie.
Beloofde communicatie met omwonenden en belanghebbenden werd systematisch genegeerd.
Reële vragen van betrokkenen werden genegeerd en bleven systematisch onbeantwoord.
Input en vragen vanuit de gemeenteraad werden niet serieus genomen.
Zelfs nu niet, zoals uit het voorliggend raadsvoorstel blijkt.
Het lijkt er soms op of hier mensen rondlopen die bijna hardop zeggen:
Och, die bewoners zijn altijd tegen als een ander iets wil ondernemen, en
waar bemoeit de raad zich eigenlijk mee.
Ik denk dat kanteling van de organisatie hier heel hard nodig is en nog een lange weg te gaan heeft.
Uiteindelijk heeft de raad haar rug recht gehouden en besloten tot het laten doen van een onafhankelijk onderzoek (Land en Co) en een vervolgonderzoek (Dekker).
De manier waarop de eerste door de bevoegden werd voorbereid heb ik ervaren als een belediging.
Een verkeerd bureau die niet aan onafhankelijkheidseisen voldeed.
Daarna bedenkelijke onderzoeksvragen en zwakke ondersteuning bij het door de raad scherper stellen van deze onderzoeksvragen.
Dankzij doorvragen aan de onderzoeker van Land en Co bleek ook nog eens de niet-flexibele houding van de gemeente om te komen tot de beste oplossing voor alle partijen. Er is wel degelijk de mogelijkheid om binnen het agrarisch bouwvlak te kunnen blijven, mits de kampeerboerderij een beetje opschuift. Er zijn dus met de toetsingscriteria geen alternatieven serieus onderzocht en geen afweging gemaakt om tot de beste beslissing te komen.
De communicatie met indieners van zienswijzen, iets dat bij zulk een traject hoort, was van een schofferend niveau. Na veel aandrang vanuit de raad werden de mensen toch nog een keertje opgeroepen voor een gesprek over de onderzoeksresultaten. De eerste zin die ze tijdens dit gesprek hoorden was: ‘we vertellen wat er in staat maar jullie mogen niks vragen en niks zeggen’. Hoe durf je zo om te gaan met je bewoners. Kom mij niet meer met het verhaal dat herindeling slecht is omdat kleine gemeentes zulke goede kontakten hebben met hun burgers.
Er is uiteindelijk nog een juridisch-planologisch advies gevraagd, rapport Dekker, om nog eens over de procedure heen te lezen en een oordeel te geven over de correctheid van de gang van zaken.
Ik wil niet zeggen dat hij de vloer aan veegt met de procedure maar het lijkt er veel op. Samengevat haal ik hier het volgende uit:
De ruimtelijke onderbouwing schiet te kort (toetsingscriteria);
Er is niet ingegaan op problemen van omwonenden (zienswijzen);
Belangenafweging ontbreekt (objectieve rol gemeente);
De basis van huidig besluit is zwak geformuleerd (motieven);
De raad kan nu onmogelijk een weloverwogen besluit nemen. (kaderstelling)
Voorzitter, het voorstel deugt niet.
Nog steeds worden oneigenlijke argumenten gebruikt om de, door het college gewenste, plannen door te voeren.
Nog steeds zie ik niet de juiste afwegingen volgens de gangbare toetsingscriteria met onderzoek naar beste alternatieven en een correcte plaats voor de zienswijzen van omwonenden.
De loods: Er is een mogelijkheid om deze vrijwel helemaal binnen het agrarisch bouwvlak te plaatsen. Zoals het hoort. Volgens de beslisboom van 12 punten. Inbreiding noemen we zoiets. Staat niet in het voorstel.
De toegangsweg: Er is niet goed onderzocht of de toegang het beste achterom via de Kleine Weg kan of toch via de voorkant. En als na een zorgvuldige afweging tot het besluit gekomen wordt dat het echt achterom moet dan zal een verkeersdeskundige, een onafhankelijke, dienen te onderzoeken welke acties nodig zijn om hinder voor omwonenden te voorkomen en de veiligheid van wandelaar en fietser te borgen. Zorgvuldigheid noemen we zoiets. Staat niet in het voorstel.
De boerderijcamping: Geen gesjoemel met oppervlakte. De vierkante meters die echt feitelijk op papier gegund zijn die zijn gegund, maar meer niet en zo moeten we het ook houden. We gaan in principe uit van 15×120 vierkante meter en los daarvan iets extra’s voor af- en aanrijden en een kinderspeelruimte maar dit moet wel begrenst zijn en landschappelijk ingepast. Open eind voorkomen noemen we zoiets. Staat niet in het voorstel.
Het is bijna niet te geloven dat het college hier niets mee doet, niets gedaan heeft met de ideeën van bewoners maar ook niet met de wensen uit de raad. Ik vind dit een belediging voor de raad maar ook voor inwoners van Walem. Wij komen dus tijdens de raadsvergadering met concrete voorstellen waarmee we het reparatiebesluit pogen om te buigen naar een afgewogen besluit. Dit doen we het liefst samen met andere partijen.
PvdA:
Cie’s SOB 21-1-2014 BP Buitengebied Walem

Na de uitspraak door de Raad van State in deze zaak dient er binnen de gestelde termijn van 26 weken een definitief besluit genomen te worden. Hiertoe is ter ondersteuning een onafhankelijk onderzoek door Land&Co gedaan naar de situatie. Een onderzoek met een advies aan de raad over het vervolg. Conclusie in het onderzoeksrapport is dat "de aanvraag van de loods , vastlegging kampeerterrein en wijziging bouwvlak, voldoet aan de vereisten van art. 5.8.1 waarbij de diverse trajecten en adviezen voldoende uiting geven aan het beginsel van een zorgvuldige afweging die nodig is voor een goede ruimtelijk ordening". "Ook de ontsluitingsweg op eigen terrein en aansluiting op de Kleine Weg, stroken met het Bestemmingsplan.
Wel maakt de adviseur een belangrijke opmerking. En wel dat de door de aanvrager gewenste eindsituatie telkens het onderwerp is geweest. Dit komt de beleving naar een zorgvuldige afweging niet ten goede. En dat terwijl in een voorfase bij de ontwikkeling van de aanvrage, bij wel communicatie met de omwonenden, met de belangen van die omwonenden rekening had gehouden kunnen worden zonder geweld te doen aan de aanvrage zelf. Dat zeggen de onderzoeksrapporten en wordt feitelijk bevestigd door vraag en antwoord aan en van mevr. Dullens en de heer Keulers bij het inspreekrecht voorafgaande aan deze behandeling. Dat is niet gebeurd, visie en rechten van burgers zijn genegeerd. Een gemiste kans.
Dat brengt onze fractie weer terug op een al eerder ingenomen standpunt , maar ook vertaald in het vigerende coalitieakkoord . Om, middels actieve informatie van uit de gemeente, omwonenden te informeren bij aanvragen van bouwvergunningen. Dat actief informeren is toegezegd n.a.v. BP B&T Langen Akker. Actieve informatie dus in toekomstige plannen, waarbij een BP wijziging nodig is. Helaas was dat na deze aanvraag.
Deze aanvraag Walem 55 laat nog eens zien hoe nodig het is tijdig voldoende draagvlak te vinden bij de omwonenden. En dat kan alleen door communicatie. Het zou toch de gemeente moeten zijn, die met belang van alle belanghebbenden voor ogen, om dat in een vroeg stadium te organiseren.
Kan de wethouder nogmaals toezeggen dat , minimaal bij aanvragen waar BP- wijzigingen nodig zijn, omwonenden actief te informeert worden?
En dan ook nog in het vroegste stadium? Onze inwoners hebben recht op openheid. Geen mistig gedoe.
En dat met de terugkoppeling van die informatie ook verder in de procedure rekening wordt gehouden?
Op het eind van deze vergadering, komt bij de rondvraag, dit ook aan de orde.
Nu is er te laat openheid van zaken gegeven. Dat heeft geleid tot veel verzet en ergernis bij inwoners. Verder heeft dat geleid tot heel veel werk, maar wel achterhoede- en reparatiewerk van onze afdeling en medewerkers. En tenslotte heeft dat geleid tot heel hoge kosten. Dat is duur leergeld dat moeten we in de toekomst echt voorkomen. In deze tijd van geldschaarste geldt: wat je doet, doe je ineens goed. Als we daar niet toe in staat zijn, moeten het anderen doen. Wij kunnen ons in ieders belang niets anders accepteren.
Over de raadsnota. In het laatst gehouden Presidium was een afspraak. Om,mede n.a.v. het rapport van Land&Co, in de op te stellen raadsnota op de verschillende onderdelen , alternatieven met hun consequentie op te nemen. Om op die wijze de raad dan ook nog keuzemogelijkheden te bieden. Echter, op geen wijze is hieraan invulling gegeven.

Kan de wethouder aangeven waarom niet?
Via de griffie heeft de raad dan verder advies ingewonnen over Walem 55.
Advies van Mr. Dekker Juridisch Planologisch Advies.
Op pag. 3 wordt opgemerkt dat de ruimtelijke onderbouwing te kort schiet voor een zorgvuldige belangenafweging en niet is ingegaan op bezwaren van omwonenden die geuit zijn in het kader van de zienswijzenprocedure, voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan in 2012. En dat terwijl de zienswijzen juist mede aanleiding waren het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Ook de PPGV en CDA hebben deze passage aangehaald in hun betoog.
Maar ook Mr. Dekker komt tot de conclusie dat medewerking verleend dient te worden aan de aanvraag en tijd van mogelijke alternatieven al ruim gepasseerd lijkt.
Een verder citaat van Mr. Dekker, "gelet op de beperkte capaciteit, kennis en kunde in de gemeente op beoordeling van planologische effecten voor uitvoering van een aanvraag, vormen adviezen een belangrijk onderdeel aan belangenafweging die aan besluiten vooraf gaan." Dat is een belangrijke constatering en moet het college zich aantrekken

Vraag aan de wethouder: gaat het college dat ook doen?
Wij stellen ons de vraagt of wij in de toekomst nog op eigen houtje aan de gang gaan. Of we niet beter deskundigheid inschakelen om de belangen van al onze inwoners te dienen. En als dat betekent dat de kosten van een aanvraag omhoog moeten, dan moet dat maar. Maar we moeten organisatorisch alles in het werk stellen dat te voorkomen. Inzet is al langer om leges zo budgettair neutraal mogelijk te maken. Maar ook inzetten om ze zo laag mogelijk te laten zijn.
Kunnen we dan niets meer in het belang van de omwonenden? Ja zeker. Het is nog niet voor alles te laat.
Op pag. 4 van het rapport van Mr. Dekker, staan wat mogelijkheden.
Onze fractie gaat ervan uit dat die mogelijkheden ten volle benut gaan worden. En dat graag in goed overleg tussen de aanvrager en de omwonenden. Beide partijen moeten verder in Walem, en als het even kan, in vriendschap. Het leven is te kort om energie te verliezen in vijandigheid.
tot zover in 1e termijn.
Hub Aussems, fractie PvdA
VVD:

Walem – SOB 21-1-2014 Voorzitter,
Zoals u van ons gewend bent, ga ik niet meer in op de geschiedenis en het traject dat ons vandaag weer samenbrengt. Ook niet op de bijverschijnselen van de kwestie. Zoals u van ons gewend bent, ga ik meteen in op de essentie van het verhaal.

De maatschap Dullens, het woord zegt het al, is een onderneming. En zoals u weet, vinden wij van de VVD dat je een bedrijf alle mogelijke ruimte moet geven om het bedrijf te kunnen exploiteren. Na vele bijeenkomsten, bezichtingen, bestuderingen van plattegronden en de adviezen van externe deskundigen, blijft ons standpunt hierover fier overeind. Maar.., wij moeten ook rekening houden met de belangen van de omwonenden.

Dat hebben de omwonenden, andersom, ook gedaan want als onafhankelijk onderzoek de noodzaak zou aantonen, zouden zij zwichten, zo werd ons verteld. Wij vinden daarom dat de maatschap Dullens toch de loods moet kunnen bouwen. Echter op voorwaarde dat het hier om de verkleinde versie van 450 m2 gaat èn.., binnen de contouren van het bestaande bouwvlak. En dat kan ook als men bereid is om af te zien van een gedeelte van eerdere verworvenheden. Los van de rapporten, los van alle gedoe, iedereen een beetje gelijk, iedereen een beetje ongelijk.

En wie weet, wordt Walem dan wel weer de mooiste plek om te wonen in onze gemeente. Hebben wij leefbaarheid niet allemaal hoog in onze vaandels gehesen? Op de rest van het voorstel hebben wij geen commentaar.

Algemeen Belang:
INBRENG SOB 21-01-2014
Agendapunt 7
“Reparatiebesluit BP Buitengebied”
Voorzitter,
Na alle voorbereidingen, mediation trajecten en aanvullende onderzoeken te hebben doorgenomen kunnen wij u mededelen dat we als AB fractie met het nu voorliggende voorstel kunnen instemmen.
Wel vragen wij uw aandacht voor de ingebrachte adviezen van geraadpleegde adviseurs en deze overeenkomstig uit te voeren.
Rest ons de vraag of er met de in het voorstel aangehaalde initiatiefnemers in Walem een planschade overeenkomst is aangegaan. Zover in 1e termijn.
Harrie Cobben, Raadslid, Algemeen Belang

← Vorig bericht

CDA Valkenburg presenteert kandidatenlijst.

Bob Heugen genomineerd als 'vastelaovesvierder'.

Volgend bericht →