“Wie fietst, moet wel meefietsen en niet achterop de fiets meerijden”

Voorpagina » Nieuws » Politiek » “Wie fietst, moet wel meefietsen en niet achterop de fiets meerijden”

Het TV programma Roadskalle peilde de stemming bij de wethouders na de eerste 100 dagen regeren

Met deze zin gaf Jef Kleijnen, als nieuwe loco-burgemeester, in het programma Roadskalle van 17 september duidelijk aan, wat door het College misschien verwacht wordt van zijn medespelers, ook al gebruikte hij deze zinsnede in het debat over 3W.

De wittebroodsweken (eerste 100 dagen) van het nieuwe College zijn voorbij en dus stelden Jan Martens en Wim Heuts de drie wethouders de beginvraag hoe zij dit ervaren hadden. Bert Douven: geweldig; Fabienne Habets: druk; Jef Kleinen: nieuw.

Inhoudelijk werd als eerste gevraagd naar de bouw van starterswoningen. Men wil er 1000 gaan bouwen. Waar, wanneer en hoe is nog niet duidelijk maar 6 oktober is een gesprek met ambtenaren van het ministerie over het geven van startersleningen: de gemeente verstrekt € 30.000,- hypotheek per woning en betaalt de rente hierover.

De Ontwikkelingsmaatschappij ontvangt geen geld meer van de gemeente en zal selfsupporting moeten gaan opereren.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarin de gemeenten de uitkeringen voor de AWBZ overnemen zal per 1.1.2007 ingaan. Ofschoon te weinig geld is om alles te financieren, zegde Bert Douven toe dat op oude voet wordt doorgegaan en er niet zal worden ingekrompen op de zorg. Uitgegaan wordt van kwaliteit in de dienstverlening en op die basis is door Zuid-Limburg een aanbesteding gedaan waarop de zorginstellingen voor uitvoering kunnen inschrijven. Hooguit de naam van de zorgverlener kan in de toekomst wijzigen beslist niet de verleende zorg.

Jef Kleijnen gaf aan dat het College voor de bouw van een Brede School is in het Geuldalprojekt zeker nu LBO hierin financieel wil meedoen. Uitgangspunt is echter dat dit financieel haalbaar moet zijn en zgn. budgettair neutraal kan worden gefinancierd. Tot de begrotingsbehandeling in November moet de te volgen richting duidelijk zijn.

Fabienne Habets deelde mee dat over 2 weken een bericht van het College zal verschijnen over de verhouding en de eventuele verwevenheden tussen gemeente en projectontwikkelaar 3W. In ieder geval is in het contract geen geheime afspraak opgenomen. Wel is vastgelegd dat voor de ontwikkeling van het Polfermolenproject een compensatie wordt gegeven in de bouw van 100 woningen op deze locatie, maar dat wordt door het College opgevat als totaal en niet op één locatie. Bovendien mag men het Via Nova terrein ontwikkelen met verplaatsing van Albert Hein maar anderen mogen daarin meedoen en aanbestedingen doen voor de bouw.

Uiteraard kwam het Casino ter sprake. Zowel Mevr.Habets als de heer Kleijnen verduidelijkten nogmaals dat het College het Casino voor Valkenburg wil behouden. Alleen onder strikte voorwaarden is men bereid hiervan af te zien en elke toezegging wordt getoetst door de Raad.

Voorwaarden naar Maastricht en de Provincie zijn:

– Gemiste inkomsten van 1,2 miljoen per jaar dienen te worden verkapitaliseert naar ca. 100 miljoen vergoeding over een aantal jaren;

– Valkenburg krijgt nadrukkelijk een “ja of nee” stem in het overleg;

– Het verlies van ca. 2000 arbeidsplaatsen dient te worden gecompenseerd;

– De opzet van een Wellnessboulevard als vervanging dient te worden gestimuleerd en ingepast in een nieuwe situatie.

Door wet- en regelgeving en vergunningaanvragen verwacht Jef Kleijnen dat, als toch besloten zou moeten worden om het Casino te verplaatsten, dit niet eerder kan gebeuren dan in 2012.

Overigens zegde Fabienne Habets toe om het containerbegrip Wellnessboulevard een duidelijke beschrijving te gaan meegeven in de opvatting van het College. Dit zal gebeuren in een nota over het wat, waar en hoe, geschreven in duidelijke taal, die zal verschijnen in het 1e kwartaal van 2007.

Bert Douven deelde mee op een vraag van de presentatoren dat transperantie al gerealiseerd was in de inspraak van de burger bij de diverse commissies. Bovendien was bij de provincie gepleit voor de opzet van een loket voor de ondernemer en werd bekeken om hotels dubbele bestemmingen mee te geven.

Wethouder Habets deelde mee dat de samenwerking in de regio duidelijk uitgaat naar een samenwerking als negen Heuvelland- c.q. Mergellandgemeenten incl. Nuth en geen aansluiting bij de 3 grote gemeenten (Maastricht-Sittard/Geleen en Heerlen). In plaats van een tripool wordt het dan een quattropool.

Ofschoon op de komende begroting een tekort is van over de € 1 miljoen, zal dit niet gaan leiden tot belastingverzwaring voor de burgers, maar zullen keuzes gemaakt moeten worden.

In ieder geval zal niet gekort worden op de subsidies aan de verenigingen en zal niet bezuinigd worden op het publieke domein ( schoonmaken straten, plantsoenonderhoud, verbaliserend beleid met BOA’s).

Ter afsluiting werd nog gevraagd naar de ervaringen met de Raad. Jef Kleijnen zei “opvallend dat er bij sommige mensen nog zo een sterke onderbuikgevoelens leven t.o.v. de vorige Raad”, Fabienne Habets: “waarom worden zoveel vragen gesteld over beslissingen, die zij als beleidsmakers in het vorige College genomen hebben?” en Bert Douven: “alleen maar positief over de prima samenwerking”.

Foto’s Fons Winteraeken Tv Valkenburg © 2006

← Vorig bericht

Man met bierglas mishandeld in Valkenburg

65 jaar getrouwd en nog steeds verliefd als op de eerste dag

Volgend bericht →