Wie gebruikt nu nog milieuschadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wie gebruikt nu nog milieuschadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen

Vraagt de SP aan het College via een ingezonden brief

Inwoners van onze gemeente maakte mij attent op het volgende:

In de maand mei reden twee kleine voertuigen met een container door onze gemeente in opdracht van de gemeente.

In deze container bevond zich, volgens mededeling van de betreffende ambtenaren, round-up waarmee stoepen, goten en wegranden bespoten werden. De bedoeling hiervan is om ‘ongewenste’ begroeiing te vernietigen.

Round-up is volgens onderzoek van de producent (Monsanto) een relatief onschuldig biologisch afbreekbaar verdelgingsmiddel.

Objectieve onderzoeken laten totaal andere gegevens zien: round-up is een middel dat slechts onder bepaalde condities afbreekbaar is. Tevens brengt dit product blijvende natuur- en milieuschade toe. Daarbij kan het werken met round-up lichamelijke schade veroorzaken.

Omdat round-up het uiterlijk heeft van een eenvoudige vloeistof lijkt het voor gewone burgers een onschuldig middel en dat is juist het grote gevaar. Onderzoek door onafhankelijke deskundigen toont aan dat de chemische verbindingen in round-up zeer gevaarlijk zijn.

De landelijke overheid heeft, vanwege de schadelijkheid, de meeste round-up producten inmiddels verboden en is van mening dat dit product volledig teruggedrongen dient te worden. Er is wetgeving waarbij slechts gecertificeerde personen in bijzondere gevallen nog round-up mogen toepassen.

Het waterschap Roer en Overmaas waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor het oppervlaktewater. Het leven in oppervlaktewater wordt door het gebruik van round-up op den duur vernietigd.

De SP-fractie wil graag pleiten voor duurzaamheid ook door locale overheden in het gemeentehuis maar zeker ook daarbuiten. Overheden hebben een voorbeeldfunctie.

We zijn van mening dat de gemeente Valkenburg a/d Geul alles in het werk moet stellen om in de kernen en het buitengebied een gifvrije bestrijding van (on)kruiden uit te voeren.

O.a. de gemeente Meerssen maar ook andere gemeentes hebben hier al veel ervaring mee opgedaan.

Mogelijk is een gifvrije bestrijding iets kostbaarder en arbeidsintensiever (oftewel: het levert zinvolle arbeidsplaatsen op). Maar voor de SP mag dit geen reden zijn om niet over te gaan op milieuvriendelijke methoden van (on)kruidbestrijding als dit ten goede komt aan een schoner natuur en milieu en een betere gezondheid van inwoners op langere termijn.

In het kader van Wellness zou Valkenburg a/d Geul door het gebruik van round-up alleen de schijn hoog houden: gezond leven en recreëren in een mooie omgeving. De werkelijkheid is anders… Juist nu, in het kader van Wellness, kan Valkenburg a/d Geul stappen zetten om ook daadwerkelijk haar natuur en milieu op een ecologisch verantwoorde manier te beheren.

Overigens is de SP van mening dat er anders gekeken dient te worden naar wilde (on)kruiden in ons landschap.

Om de schadelijkheid van round-up te bevestigen voeg ik enkele onafhankelijke wetenschappelijke bijlagen toe.

De fractie van de SP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Gebruikt de gemeente Valkenburg a/d Geul inderdaad nog schadelijke producten als round-up? Zo ja, hoeveel en waarvoor?
  2. Bent u bereid om ten behoeve van een gifvrij natuur- en milieubeleid, de gezondheid van de inwoners en in het kader van wellness af te zien van het gebruik van round-up?
  3. Bent u bereid om, in samenwerking met omringende gemeentes, te zoeken naar milieuvriendelijk beheer van (on)kruiden als een stap naar een gifvrij Heuvelland?
  4. Zijn de ambtenaren die met pesticiden werken gecertificeerd?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de SP in Valkenburg a/d Geul,

Peter Visser

Geachte heer Visser,

Wat betreft uw vraag naar het gebruik van round-up: sedert 1 jan. 2007 mogen particulieren round-up (althans vier met name genoemde soorten) het niet meer gebruiken en de overheid alleen nog wanneer ze de DOP methode toepassen. Zie bijgevoegd persbericht van het CTB.

Round up (werkzame stof glyfosaat) is op zichzelf afbreekbaar (en dat wordt/werd dan ook met name door de verkopers als promotie argument gebruikt)maar het wordt dan afgebroken tot een stof genaamd AMPA en dat is niet verder biologisch afbreekbaar. Het is dan ook met name deze stof die bij de drinkwaterbereiding tot problemen leidt wanneer je als norm voor de grondstof voor drinkwater de grens van 0,1 ug/l hanteert, wat de gebruikelijke norm is voor alle milieuvreemde stoffen/bestrijdingsmiddelen. AMPA is echter een stof die in principe ook op andere wijze dan door afbraak in het water komen, hetgeen heeft betekend dat overschrijving van 0,1 ug/l norm niet direct betekent dat de inname van drinkwatergrondstof uit oppervlaktewater gestaakt moet worden of er dure, geavanceerde reinigingsstappen moeten worden ingezet (zoals actieve koolfiltratie e.d.). Dat is met andere bestrijdingsmiddelen wel het geval.

Voor meer info kunt U ook terecht op allerlei websites,waarbij ik in ieder geval ook die van het Riwa wil aanbevelen: www.riwa.org en die van het waterschap zelf. Niet alleen voor onderstaand gelijkte nieuwsbrief, maar ook voor diverse rapporten die wij hebben uitgebracht als hulpmiddel voor gemeenten. Zie: http://www.overmaas.nl/algemene_onderdelen/downloads/gifvrije

Daar vindt u allerlei documentatie en achtergrond info.

Onderstaand een link naar de Nieuwsbrief emissies die op pagina 8 een artikel bevat inzake het gebruik van

Hierbij ontvangt u de link naar de digitale versie van de laatste papieren Nieuwsbrief Emissies (nr. 33)

http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/wateremissies/Bibliotheek/Documenten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_Emissies_33.pdf

zie ook het artikel in onze laatste nieuwsbrief, pag. 6 en verder (via de link te bereiken):

http://www.overmaas.nl/algemene_onderdelen/downloads/nieuwsbrieven

Kortom, er is heel veel geschreven over glyfosaat en we kunnen constateren dat de Geleenbeek als hoofdader uit de gemeente Heerlen een zeer belangrijke bijdrage van de glyfosaatvracht van de Maas levert: Glyfosaat gemiddeld 266 gram/dag in 2006. AMPA: gemiddeld: 500 g/dag . En daarvan wordt ca. 25 – 200 g/d van het glyfosaat via de rwzi Hoensbroek op de beek geloosd via het gezuiverde afvalwater (glyfosaat wordt daarin niet afgebroken) en van de AMPA 100-400 g/d via het gezuiverde afvalwater. Het lijkt duidelijke dat deze stoffen afspoelen van de verharde oppervlakten en via de riolering en de rwzi naar de Geleenbeek worden afgevoerd.

Deze cijfers zijn nog niet gepubliceerd maar worden dat over een tijdje in een rapport van het RIWA, hetgeen dan ook te downloaden zal zijn.

Ik vertrouw erop U hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Harry Tolkamp

dr.ir. Harry H.Tolkamp

Waterschap Roer en Overmaas

Hoofd Afd. Beleid, Onderzoek en Advies

Postbus 185

6130 AD Sittard

t. + 31 (0)46 4205 760

f. + 31 (0)46 4205 701

h.tolkamp@overmaas.nl

← Vorig bericht

Pastoor in Schin op Geul geïnstalleerd

Elena Habets succesvol op nk nebas nsg

Volgend bericht →