Woonvisie 2020 – 2025: sturen en focus

Voorpagina » Toerisme » Woonvisie 2020 – 2025: sturen en focus
De gemeentelijke Woonvisie 2020-2025 bevat termen als sturen, primair, focus. De gemeenteraad is gevraagd deze visie vast te stellen in de vergadering van 9 december a.s.
Sturen
De gemeente gaat sturen op voldoende betaalbare woningen voor starters, jonge doorstromers, oudere doorstromers, langer thuis woners en kwetsbare ouderen. Het gaat om betaalbaarheid en beschikbaarheid. En specifiek om de realisatie van voldoende goedkope sociale volkshuisvesting van de zwakste inkomensgroepen.
Primair
Primair ligt voor de gemeente de focus op de huishoudens die permanent in een zelfstandige woning verblijven. Voor arbeidsmigranten en (horeca) studenten is er enkel aandacht. Wat dit laatste inhoudt wordt in de woonvisie niet uitgewerkt.
Focus
Om de doorstroming weer op gang te brengen komt de focus te liggen op herbestemmingsmogelijkheden van bestaand vastgoed. De herbestemming van vastgoed dat leegkomt of al leeg staat krijgt prioriteit. De gemeente denkt daarbij aan verouderde hotels, monumentale panden, karakteristieke boerderijen en maatschappelijk vastgoed. Zoals scholen.
In dit verband is het opvallend dat in het voorstel tot huurkoop van het vroegere schoolgebouw in Schin op Geul (zie het artikel hierover door TV Valkenburg) staat vermeld dat woningstichtingen de locaties van de nu gesloten basisscholen in Schin op Geul, Houthem Sint-Gerlach en Vilt best klein of zelfs te klein vinden voor sociale woningbouw.
Ook sloop en nieuwbouw past in deze herbestemmings-/transformatievisie. Nieuwbouw op onbebouwde terreinen die nu geen woonbestemming hebben is pas een alternatief als herbestemming/transformatie niet mogelijk of haalbaar is.
Andere punten
Er komt een beleid waarbij (een deel van) de bestaande rollator-en rolstoelgeschikte zorgwoningen gericht wordt toegewezen aan de betrokken doelgroepen. Op dit moment bezetten veelal “zorgelozen” of mensen die weinig tot geen zorg nodig hebben deze woningen.
Bij de aanpak van de woonvraagstukken maakt de gemeente na vaststelling van deze Woonvisie 2020-2025 nadrukkelijk onderscheid tussen de stadskern Valkenburg en de overige kernen. De waardevolle woonmilieus en de verschillende identiteiten moeten beschermd worden. Het ligt voor de hand de kernen nauw te betrekken bij mogelijke ontwikkelingen.
← Vorig bericht

Vrijdag gaan alle kerstattracties open

Nieuwe Mirliton is hier te lezen

Volgend bericht →