Wordt de Polfermolen een overdekte speeltuin?

Voorpagina » Toerisme » Wordt de Polfermolen een overdekte speeltuin?

In de door de gemeente Valkenburg aan de Geul verstrekte stukken inzake de toekomst van de Polfermolen blijkt dat projectontwikkelaar Wyckerveste hoogstwaarschijnlijk wil uitgaan van scenario 3b. Dat houdt kort gezegd in: geen sloop maar verbouw tot indoor leisure centrum. Een Engelse term die, goed vertaald, ‘recreatiecentrum’ betekent. In het geval van de Polfermolen: een overdekte speeltuin.
Wyckerveste wil de Polfermolen per 1 januari a.s. in eigendom overnemen voor € 1,- en de sporthal en het zwembad open houden tot 1 januari 2021. Om na die datum de Polfermolen vrij te kunnen inrichten. Daarvoor is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Valkenburg en Wyckerveste gesloten. De inhoud daarvan is niet bekend gemaakt. Volgens wethouder Remy Meijers is de gemeenteraad niet gecharmeerd van het voorstel van Wyckerveste en zal een nieuw voorstel komen. Dat zegt hij voor de camera van TV Valkenburg in een interview dat vanaf zondagmorgen wordt uitgezonden in het programma TV Valkenburg Vandaag.

Vier scenario’s:

Wyckerveste heeft 4 scenario’s voor de Polfermolen onderzocht, hier volgt een beknopte conclusie van de uitkomsten:

Scenario 1:

Scenario 1 gaat eigenlijk uit van de huidige exploitatie waarbij getracht wordt om voor de functies buiten het zwembad en sporthal commerciële huurders te vinden. Vanwege de lopende huurovereenkomsten zal de exploitatie de eerste 3 jaren echter niet of nauwelijks verbeteren. Ook is er dan geen oplossing voor het achterstallig onderhoud.

Scenario 2:

De herinvulling van de functies buiten het zwembad en sporthal middels een nieuw te vestigen gezondheidscentrum is reeds eerder onderzocht in het onderzoek van Hospitality consultants. De exploitatie van het gehele gebouw verbeterd echter niet omdat de herinrichtingskosten relatief hoog zijn. De onderhoudstoestand zou door de herinrichting wel verbeteren. De variant zou positief zijn voor de ontwikkeling op het Leeuw bier terrein omdat de fitness en AGRXP dan verplaatst zouden kunnen worden. In dit scenario is er geen actieve rol voor Wyckerveste weggelegd.

Scenario 3a:

Na afloop van de huidige lopende huurovereenkomsten zal de gehele Polfermolen gesloopt worden en plaats moeten maken voor een nieuwbouw indoor Leisure gebouw. Voordeel van dit scenario is het feit dat de onderhoudsproblematiek voor de komende 3 jaren kleiner wordt. Het gebouw zal immers toch gesloopt worden. Ook de contractering van nieuwe indoor leisure functies (kinderspeelparadijs/ indoor golf, / gamehal / bowling / trampolinepark) zal eenvoudiger worden omdat in het ontwerp van de nieuwbouw rekening kan worden gehouden met de wensen van de huurders. Ook zal nieuwbouw wat betreft energieverbruik gunstig zijn voor toekomstige exploitanten. De sporthal zou eventueel kunnen worden meegenomen in de nieuwbouw, voor het zwembad zal dit niet voor de hand liggen.

Scenario 3b:

Verschil met scenario 3a is het feit dat de Polfermolen niet gesloopt zal worden, maar verbouwd tot indoor Leisure centrum. Het zal niet eenvoudig worden om het gebouw zo efficiënt mogelijk in te richten voor indoor Leisure functies. Wij denken dat wij ca 5.000 m2 BVO kunnen invullen in het huidige gebouw. Eventueel voordeel is dat bij dit scenario de sporthal en/of zwembad behouden zou kunnen blijven als dit gewenst is.
Zoals aangegeven kiest Wijckerveste voor scenario 3b.

Aanbod:

De bereidheid van Wijckerveste om het vastgoed van de Polfermolen zijnde gronden, opstallen en parking over te nemen per 1 januari 2018 dient plaats te vinden onder de volgende voorwaarden:
Wyckerveste is bereid het vastgoed van de Polfermolen, zijnde gronden en opstallen inclusief parking over te nemen per 1 januari 2018 onder de volgende voorwaarden:

 • “Wij gaan uit van scenario 4.3b uit ons projectplan “Herontwikkeling Polfermolen”, zijnde een her invulling van indoor Leisure functies (o.b.v. verbouwing).
 • Overnameprijs voor gronden en opstallen incl. parking bedraagt 1 euro.
 • Gemeente garandeert de bijdrage voor sporthal en zwembad tot en met 31 december 2020 voor de in de intentieovereenkomst genoemde jaarlijkse bijdrages.
 • Gemeente stelt eenmalig 80.000 ter beschikking tbv het exploitatietekort voor de jaren 2018-2020.
 • het gebouw wordt aan ons geleverd, vrij van alle contractuele verplichtingen, uitgezonderd de lopende huurovereenkomsten.
 • Gemeente zal in de periode tot 1 januari 2018 op verzoek van Wyckerveste de lopende huurovereenkomsten van de Polfermolen aanzeggen.
 • het staat ons vrij om na 1 januari 2018 de fitness en andere exploitatieactiviteiten welke nu binnen Polfermolen exploitatie BV plaatsvinden (ex. zwembad/sporthal) na 1 januari 2018 commercieel te exploiteren.
 • Het gebouw wordt inclusief de thans aanwezige roerende inventaris geleverd (voor zover eigendom gemeente / Polfermolen exploitatie BV)
 • Het is ons vrij om tav de exploitatie zwembad/sporthal efficiency slagen te maken zoals Heton heeft voorgesteld (o.a. aanpassing programmering).
 • Gemeente werkt mee aan bestemmingswijziging voor het perceel zodat Leisure is toegestaan.
 • Gemeente zal geen medewerking verlenen aan gelijkwaardige indoor Leisure concepten.
 • Gemeente zal invulling geven aan een upgrade van de Plenkertstraat (refererend aan de afspraken Leeuw terrein).
 • De overeenkomsten van ons project Leeuw terrein dienen finaal en ondertekend te zijn”.

Uit het stuk B & W beantwoording van vragen uit de raad, wordt ingegaan op de gevolgen van het aanbod van Wijckerveste:
Genoeg stof voor de behandeling in de raadsvergadering van juli a.s.
KLIK HIER om het conceptplan te lezen
KLIK HIER voor beantwoording vragen uit raad door college
KLIK HIER voor het aanbod van Wyckerveste

← Vorig bericht

Na middernacht geheime stukken Polfermolen openbaar

Vooralsnog geen pendeldienst vanaf de Cauberg

Volgend bericht →