Wordt de subsidie nu toegekend aan de NV. Ontwikkelingsmij.

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wordt de subsidie nu toegekend aan de NV. Ontwikkelingsmij.

Stelt het CDA in een uitgebreide brief aan B&WTijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomst gisteravond van de gemeenteraden Maastricht en Valkenburg aan de Geul, hebben gedeputeerde Vrehen van de provincie Limburg en de beide Burgemeesters Leers en Nuijtens, het plan geopperd een ontwikkelingsmaatschappij op te richten, die de regie gaat voeren over de investeringen in het toerisme in Maastricht (Harrah’s/congrestoerisme) en Valkenburg aan de Geul (Wellness).
Gedrieën is aangegeven dat ieder een startkapitaal in een nieuwe ontwikkelingsmaatschappij stort om zodoende onrendabele toppen in investeringsprojecten te financieren, investeerders aan te trekken enz.enz. Door Burgemeester Leers is aangegeven dat de inbreng van Valkenburg aan de Geul kan bestaan uit “de 200.000 euro, die de beide Burgemeesters samen bij EZ bedongen hebben”.
Hedenochtend ontvingen alle gemeenteraadsleden van onze gemeente van directeur John Reinhard van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul het verheugend bericht, dat zijn NV € 225.000 ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken voor het project “Revitalisering toeristische recreatieve sector Valkenburg”. De subsidie is bedoeld voor een project waarmee Valkenburg aan de Geul als landelijke pilot zal dienen om instrumenten te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen waarmee de koude sanering in de toeristisch recreatieve sector (in brede zin) omgezet wordt in een revitalisering van de toeristische sector. Voor Valkenburg aan de Geul zal die revitalisering gaan plaatsvinden op de nieuwe thema’s Health, Care en Cure, de zgn. Wellness-boulevard.
Uit de subsidiebeschikking van het ministerie blijkt overduidelijk dat het project wordt uitgevoerd door de NV Ontwikkelingsmaatschappij. Met deze ontvangen opdracht en dito subsidie vervult de NV een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad mogelijkheden te zoeken om “de eigen broek op te houden”. Een succesvolle missie derhalve, bovenal ondersteund door de nationale lobyisten van Horeca Nederland, Recron en landelijk NBTC/VVV.
Na een kort contact hedenochtend met de heer Reinhard is onze CDA fractie gebleken, dat over de inzet van dit subsidie richting de gisteravond gepresenteerde nieuwe ontwikkelingsmaatschappij, op geen enkele wijze ruggespraak is geweest met hem, laat staan overeenstemming is bereikt? Ook met de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders is hierover kennelijk van de zijde van de gemeente nimmer gesproken.
Vraag 1:
Is het juist dat voorafgaand aan de gezamenlijke raadsbijeenkomst over de inzet van het aan de NV Ontwikkelingsmaatschappij toegekend ministerieel subsidie t.b.v. de nieuw gepresenteerde ontwikkelingsmaatschappij noch door de Burgemeester noch door het College van B&W officieel overleg is gevoerd met de NV Ontwikkelingsmaatschappij?
De CDA fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat in dit geval Burgemeester Nuijtens op eigen houtje dit zwaar door de NV bevochten subsidie eigenstandig aan een ander dan oorspronkelijke bedoelde bestemming wenst ter beschikking te stellen. Wij worden in onze mening gesterkt, nu gisteravond wethouder Leenders-Habets na afloop van de gezamenlijke raadsbijeenkomst zich richting ondergetekende desgevraagd heeft laten ontvallen, dat over “de inzet van dit subsidie naar de nieuwe ontwikkelingsmaatschappij in het College nog nadrukkelijk moet worden gesproken”.
Een bevestiging derhalve dat Burgemeester Nuijtens in dit geval op de solo-tour is gegaan.
Vraag 2:
Is het juist dat Burgemeester Nuijtens op eigen titel en solistisch het voorstel heeft ingediend, betreffend subsidie voor de Valkenburgse ontwikkelingsmaatschappij in te zetten voor de nieuw gepresenteerde ontwikkelingsmaatschappij van provincie en beide gemeenten?
Vraag 3:
Wat is het standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders over deze zet van Burgemeester Nuijtens?
Met het voornemen het zwaar bevochten subsidie voor de NV Ontwikkelingsmaatschappij te gaan inzetten voor een andere organisatie, wordt door de Burgemeester actief meegewerkt de activiteiten van de NV naar “een einde te matchen” (een gevleugelde uitspraak uit het oorspronkelijk coalitieakkoord). De levensvatbaarheid van de Valkenburgse NV komt met deze actie direct in gevaar, wetende dat de uitvoering van de zogenaamde Centrumplannen mogelijk nog een hele poos op zich laat wachten. De ondersteuning en beoogde werkzaamheden van de NV voor deze Centrumplannen zijn immers de kapstok nieuw subsidie te genereren om zelfstandig “het hoofd boven water te houden”. Als gevolg van deze vertragende uitvoering van de Centrumplannen en het gevaar dat het subsidie van het ministerie van Economische Zaken aan de NV Ontwikkelingsmaatschappij wordt onttrokken, betekent zo mogelijk voor de NV een gedwongen doch onnodige vroegtijdige beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Overleg is derhalve absoluut noodzakelijk.
Vraag 4:
Bent u bereid per direct met de heer Reinhard en de Raad van Commissarissen van de NV Ontwikkelingsmaatschappij overleg te voeren over het voornemen het toegekend subsidie van het ministerie van Economische Zaken anders in te zetten dan oorspronkelijk aangevraagd en bedoeld?
De CDA fractie is de mening toegedaan dat de gemeente als grootste aandeelhouder de plicht heeft er alles aan te doen om de levensvatbaarheid van de NV Ontwikkelingsmaatschappij voor de toekomst mede te waarborgen. Deze zet van de Burgemeester lijkt daar niet van te getuigen.
Volgens onze fractie moet het zelfs zo zijn, dat de Valkenburgse Ontwikkelingsmaatschappij een prominente, zo niet leidende rol krijgt in de plannen van een mogelijke nieuwe ontwikkelingsmaatschappij van provincie en de twee gemeenten. De CDA fractie doet zelfs het voorstel, gezien de aanwezige expertise bij de Valkenburgse Ontwikkelingsmaatschappij over de Wellness-plannen in onze gemeente en de plannen Nieuwe markten (goddelijk leven, helende hellingen en wellness in weelde) voor het Heuvelland, partijen als provincie en gemeente Maastricht uit te nodigen aan te schuiven als nieuwe aandeelhouders met een extra kapitaalstorting en zo mogelijk ambtelijke ondersteuning.
Met de reeds aanwezige structuur en organisatie maar bovenal de expertise en kennis van de thema’s Health, Care en Cure kan met het instappen van de provincie en Maastricht de door de provinciaal gedeputeerde en beide Burgemeesters gewenste regievoering over de toeristische investeringen in de regio, ook gerealiseerd worden. Tegelijkertijd wordt hiermee een breed fundament gelegd onder de NV Ontwikkelingsmaatschappij teneinde de gewenste mogelijkheid “de eigen broek op te houden” te realiseren. Zijn voor dit laatste streven de Valkenburgse aandeelhouders in gezamenlijkheid niet verantwoordelijk? Dat geldt dus zeker voor onze gemeente, in het bijzonder de Burgemeester.
Vraag 5:
Deelt het College van Burgemeester en Wethouders de mening van de CDA fractie dat het huidig voornemen van Burgemeester Nuijtens indruist tegen de aandeelhoudersplicht de levensvatbaarheid van de NV Ontwikkelingsmaatschappij mede te waarborgen?
Vraag 6:
Deelt uw College de visie en het gedane voorstel van de CDA fractie de Valkenburgse Ontwikkelingsmaatschappij een prominente, zelfs leidende rol toe te bedelen in het voornemen van gedeputeerde Vrehen en de Burgemeesters Leers en Nuijtens te komen tot een nieuwe ontwikkelingsmaatschappij?
Zo ja, bent u bereid daarvoor de benodigde stappen te ondernemen en welke stappen kunnen dat zijn?
Tot slot.
Met bovenstaande kritische kanttekeningen wenst de CDA fractie Valkenburg aan de Geul op geen enkele wijze de gisteravond geuite constructieve voornemens tot een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul, met steun van de provincie Limburg, te dwarsbomen. Integendeel, gezamenlijk optrekken en gezamenlijk doelen stellen op de zich onderling versterkende toeristische markten (congrestoerisme en wellnessplannen), staat voorop. In dit proces van gezamenlijk inspannen staat transparantie, overleg en fair-play voorop. Enkel op deze laatste spelregels worden gedoeld in onze hierboven gestelde artikel 41 vragen naar het Valkenburgse College van Burgemeester en Wethouders.
Wij zien met belangstelling uw beantwoording tegemoet.
Namens de CDA fractie,
Roger Huntjens,
Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Aangehouden in gestolen vrachtauto

Prinsenreceptie in Schin op Geul

Volgend bericht →