Wordt het A.H. filiaal nu wel of niet verplaatst naar het terrein Villa Via Nova

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wordt het A.H. filiaal nu wel of niet verplaatst naar het terrein Villa Via Nova

IBGV stelt vast via vragen aan het College dat de nieuwe coalitie nu al afwijkt van haar verkiezingsleuzen

Geachte voorzitter,

In het Dagblad De Limburger las ik vol verbazing het artikel onder de kop “Woningen bij nieuwe supermarkt”. Vol verbazing omdat nog geen 2 maanden geleden de meerderheid binnen de huidige coalitie in de combinatie van Sp/Transperant zich publiekelijk uitsprak tegen verplaatsing van de huidige Albert Hein vestiging van de Reinaldstraat naar de locatie Villa Via Nova.

Sterker nog door dezelfde combinatie werd tijdens en na de recente verkiezingscampagne(s) via nagenoeg alle mediakanalen de stellige indruk gewekt dat de strategische aankoop van de villa aan de Louis van der Maessenstraat een van de grootste blunders van het vorige college geweest zou zijn. Ja, zelfs onze huidige wethouder J. Kleijnen zouden met het geld wat de Villa de gemeenschap gekost heeft, het achterstallig onderhoud aan het publieke domein aan de maat brengen en zelfs een einde maken aan de verborgen armoede in Valkenburg!

Nadat al snel bleek dat het “gepapagaai” van de verkiezingscampagne niet haalbaar zou zijn, ging men na veel stof te hebben opgewaaid, terug in de stellingen en verantwoorde men e.e.a. in het nu voorliggende coalitieakkoord met noodzakelijk nader onderzoek.

Vandaar ook mijn verbazing, is het niet dezelfde coalitie die letterlijk in hun akkoord hebben opgenomen dat een eventuele verplaatsing van AH nog het nodige nadere

onderzoek vergt, dat ontwikkelingen in het centrum in overleg met de overige ondernemers dient plaats te vinden?

Is het ook niet diezelfde meerderheid van de coalitie, welke de grote blunder in de aankoop van de villa direct zou herstellen? Was ook niet de huidige project-ontwikkelaar bij de toenmalige oppositie “de ontwikkelaar non grata”? Is het niet dezelfde coalitie die in hun akkoord aangeven, dat er op het gebied van Ruimtelijke ordening meer bevoegdheden dienen te komen voor de raad en de burgers hier in al zijn facetten vroegtijdig bij betrokken moeten worden?

Of is de conclusie gerechtvaardigd dat men de kiezer de afgelopen periode vele loze beloften heeft gedaan en hierop, ruim 3 weken in functie wederom op terugkrabbelt?

Concreet zou ik u willen verzoeken om – in overeenstemming met het bepaalde in artikel 41 reglement van orde – in volgende vergadering van de raad (5 juli 2006), door de betreffende portefeuillehouder(s) een mondelinge toelichting op onderstaande vragen kan worden gegeven:

 1. Dient er volgens het college nog nader onderzoek naar een eventuele verplaatsing van AH naar de villa via Nova locatie te worden opgestart?
 2. Heeft aangaande de eventuele verplaatsing van AH recent overleg plaatsgevonden met de ondernemers? Zo ja wie waren gesprekspartner en wat waren de uitkomsten van het overleg?

Zo nee, waarom heeft er geen vooroverleg plaatsgevonden?

 1. Het krantenbericht vermeld dat “partijen komen met eventuele woningbouw in het gebied Villa via Nova tegemoet aan de wensen van de coalitie” betekend dit concreet dat hierin de zo gewenste sociale woningbouw wordt gerealiseerd? In welke aantallen wordt er dan concreet gedacht?
 2. Indien er geen woningen als onder 3. worden gerealiseerd aan welk type woningen wordt door het college gedacht? Of dient hiervoor een nader marktonderzoek te worden opgestart?
 3. Het bezien van de overlast voor bewoners, van het nabijgelegen spoorbaantraject is een nobel uitgangspunt. Worden hierbij ook de toekomstige ontwikkelingen van verhoogde intensiteiten, Lightrail en eventueel de ZLSM bezien?
 4. Wordt de in het coalitieakkoord bedoelde inventarisatie woningbouwmogelijkheden voor de kern Valkenburg hierdoor overbodig?
 5. Binnen welke termijn denkt u de ondernemers en raad (eventueel via de zo vaak genoemde ronde tafel gesprekken) hierover te informeren?

In het betreffende krantenartikel staat de volgende zinsnede: ik citeer: “de fracties SP en Transperant hebben echter grote twijfels of het kruispunt dat zo ontstaat, is berekend op zoveel verkeer”, We zullen nogmaals onderzoeken of daar wellicht een betere oplossing mogelijk is” aldus Nuytens.

 1. Betekend een uitspraak dat “de fracties SP en Transperant grote twijfels hebben” dat voornoemde problematieken in achterkamertjes met de diverse coalitie partijen is besproken? Of zijn het hier de SP en Transperant wethouders bedoeld welke twijfels hebben aan een recent door de raad vastgesteld mobiliteitsplan?

Wensen voornoemde wethouders überhaupt invulling te geven aan democratisch genomen raadsbesluiten uit de vorige periode(n)?

 1. Kan (naar ik aanneem) de Transperant wethouder nader onderbouwen waarom zij – in het belang van Valkenburg- grote moeite heeft met de ‘monopoliepositie’ van de projectontwikkelaar?

Na een recente soloactie waarin men letterlijk met alle ‘egards’ vroeg om publicatie van openbare stukken!, heeft de fractie toch kunnen opmaken dat de herinrichting van het winkelcentrum onderdeel uitmaakt van de Publiek Private Samenwerkings overeenkomst met de projectontwikkelaar.

 1. Betekend de uitspraak ‘moeit hebben met” letterlijk het innemen van een minderheidsstandpunt binnen de huidige coalitie?
 2. Heeft de fractie Transperant of mevrouw Habets misschien alternatieve oplossingen of mogelijkheden? Of is de uitspraak “moeite hebben met” opnieuw een loze kreet, die gemakkelijk geroepen wordt, maar waarbij verder geen inhoudelijke invulling gegeven wordt?

Ook wordt in het betreffende artikel melding ervan gemaakt dat het college heeft afgezien van een eventuele aankoop van het huidige Albert Heijn complex aan de Louis van der Maessenstraat.

In het artikel geeft de burgemeester enerzijds aan dat de vraagprijs buiten alle proporties is en anderzijds dat de gemeente het AH-pand niet persè direct nodig heeft. Doordat door de aankoop van de bungalow naast het complex alle aangrenzende gronden in eigendom zijn en de gemeente daarmee voldoende middelen in handen heeft om de ontwikkeling daar te kunnen sturen.

Uitgaande van eerdere uitspraken van SP en Transperant aangaande de betwijfelde strategische waarde van deze aankoop voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied de resterende vragen:

 1. Zijn de fracties van SP en Transperant nog steeds van mening dat voornoemde aankoop geen strategische waarde heeft voor een verdere ontwikkeling van het kernwinkelgebied
 2. Zo ja, waarom heeft u zich dan niet eerder geïnformeerd over de achtergronden van een dergelijke aankoop maar zocht u eerst de pers op om uw verhaal te vertellen en de aankoop bij de inwoners in een kwaad daglicht te stellen? Zo, nee op welke termijn denkt u de “tonnen” bij een eventuele verkoop te kunnen ‘cashen’ en nader in te zetten in het voorgestane beleid?

In afwachting van uw mondelinge toelichting, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

fractievoorzitter IBGV

← Vorig bericht

Weken van de honingbij in kasteeltuin Oud-Valkenburg

Wordt het een werkbezoek of het eerste "snoepreisje" van het nieuwe College

Volgend bericht →