Vanaf 10 oktober worden de wijzigingsbesluiten om te komen tot bouw van hotel Croix de Bourgogne en de beide dependances ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

Op donderdag 4 mei 2017 heeft de initiatiefnemer van de ontwikkeling Croix de Bourgogne en 2 dependances de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleggen digitaal via het omgevingsloket bij de gemeente Valkenburg aan de Geul ingediend.
Tussen indiening in mei en nu zijn de plannen getoetst op ontvankelijkheid, waarna de inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden, inclusief de welstandstoets.

Het College heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunningen en de ontwerp wijzigingsbesluiten (inz. bestemmingsplan 2 dependances).

Vervolgtraject
Vanaf 10 oktober 2017 zullen het ontwerp van de wijzigingsbesluiten en de omgevingsvergunningen 6 weken ter inzage liggen op het gemeentehuis (t/m 21 november 2017). Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Na de ter inzage legging
na 21 november, de einddatum van de ter inzage legging, zal het college de zienswijzen beoordelen en beargumenteerd richting indieners reageren. Hiervoor staat een (maximale) termijn van 12 weken (uiterlijk op 13 februari 2018). Daarna dient door het College een definitief besluit genomen te worden, waarbij de ingediende zienswijzen worden betrokken. De vergunning treedt vervolgens bij positief besluit van het College in werking en is voor de ontwikkelaar bruikbaar (er kan gebouwd worden), maar nog niet onherroepelijk. Tegen het definitieve besluit van het College staat gedurende 6 weken beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De officiële besluiten zijn als volgt geformuleerd:
Voorgestelde vier besluiten
Gevraagd wordt de volgende ontwerp-besluiten (zie bijlage 7) te nemen met toepassing van de coördinatieregeling:
a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
b. een omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, artikel 2.1, eerste lid, sub b Wabo;
c. gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, artikel 2.1, eerste lid, sub c Wabo in combinatie met artikel 4, eerste lid van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;
d. het ingevolge artikel 35.6.2 van het bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ wijzigen van de bestemming ‘verkeer’ in de bestemming ‘centrum’.

Genomen besluiten van het College:

  • Overwegende de motieven als genoemd in deze nota wordt besloten de volgende ontwerp-besluiten te nemen met toepassing van de coördinatieregeling:
    a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
    b. een omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, artikel 2.1, eerste lid, sub b Wabo;
    c. gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, artikel 2.1, eerste lid, sub c Wabo in combinatie met artikel 4, eerste lid van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;
    d. het ingevolge artikel 35.6.2 van het bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ wijzigen van de bestemming ‘verkeer’ in de bestemming ‘centrum’.