K.H.N.: "Huidige hotelmarkt in problemen"

Voorpagina » Toerisme » K.H.N.: "Huidige hotelmarkt in problemen"

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg aan de Geul heeft in een schrijven aan de gemeenteraad en college van B&W aandacht gevraagd voor de noodzaak om hotelbeleid op te stellen. Een beleidskader op basis waarvan nieuwe bedrijven kunnen weten welke mogelijkheden er zijn en waarop bestaande bedrijven ook hun toekomstplannen kunnen baseren. “De bedbezettingsgraad in Valkenburg is laag, namelijk 35%, terwijl dit in Limburg 39% is en in Nederland 41%”, aldus Lars Dorren van de KHN.
Dorren gaf zijn reactie in de raadzaal weer tegen raads- en commissieleden en verantwoordelijk wethouder. In juni jl. antwoordde het college in een brief waarin zij hun uitgangspunten ontvouwden met betrekking tot de hotelsector:
1.
Er is veel verouderd aanbod en er is een beperkt aanbod aan excellente en kwalitatief
hoogwaardige hotels. Het college gaat uit van marktwerking waarbij nieuw aanbod
wordt toegevoegd dat aansluit bij de vraag van consumenten. Bovendien legt het
bestaande ondernemers niets in de weg om te investeren in hun bedrijven.
2.
Het bestemmingsplan geeft aan waar wel en geen horeca is toegestaan. Voor het
veranderen van bestemming van logiesaccommodaties staat het altijd open, maar als
de bestemming moet veranderen naar kantoor, detailhandel of wonen zijn er geen
mogelijkheden.
“Dit antwoord gaat voorbij aan de oproep die wij deden om een hotelbeleid op te stellen met
daarin een toekomstvisie op basis waarvan toekomstige besluiten onderbouwd kunnen
worden genomen. Een quickscan van hotelinitiatieven die boven de markt van Valkenburg hangen brengt 1.000 extra bedden in beeld die toegevoegd worden aan de huidige 4.200. Dat is te veel en leidt tot ongewenste effecten. Als er niets verandert in de huidige hotelmarkt en er bovendien 1.000 extra bedden bij komen, voorzien wij grote problemen. Er zullen ongetwijfeld bedrijven failliet gaan, bedrijven gaan sluiten en er ontstaat (nog meer) leegstand en dode plekken in de gemeente. Dit leidt tot ook tot meer werkloosheid en de jeugd, die Valkenburg nu al grootscheeps negeert, trekt massaal weg”, aldus Lars Dorren van KHN.
In Maastricht, Geleen-Sittard en Roermond heeft de gemeenteraad aan het college de opdracht te geven gedegen onderzoek te doen naar de hotelmarkt en op basis daarvan beleid vast te stellen die een handvat biedt voor de toekomst.
“Dat is wat er in Valkenburg ook moet komen”, is de vurige wens van Dorren.

← Vorig bericht

VV Walram valt in herhalingen, ongeslagen aan kop

Opening nieuwe 'basisschool Valkenburg'

Volgend bericht →